Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 4:1-34

4  UKumkani uSolomon waqhubeka engukumkani kaSirayeli wonke.+  Zizo ezi iinkosana+ awayenazo: uAzariya unyana kaTsadoki,+ umbingeleli;  uElihorefe noAhiya, oonyana bakaShisha, oonobhala;+ uYehoshafati+ unyana ka-Ahiludi, owayegcina ingxelo;  uBhenaya+ unyana kaYehoyada wayephethe umkhosi,+ yaye uTsadoki noAbhiyatare+ babengababingeleli;  uAzariya unyana kaNatan+ wayephethe amasekela, yaye uZabhudi unyana kaNatan wayengumbingeleli, umhlobo+ kakumkani;  uAhishare wayephethe indlu, yaye uAdoniram+ unyana ka-Abheda, ephethe abo babebhaliselwe ukusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa.+  USolomon wayenamasekela alishumi elinesibini kuSirayeli wonke, kwaye ayelungiselela ukumkani nendlu yakhe ukutya. Kwakuba phezu kwakhe ngamnye ukulungiselela ukutya inyanga enye ngonyaka.+  Kwaye la ngamagama awo: Unyana kaHure, kummandla weentaba wakwaEfrayim;+  unyana kaDekere, eMakatse naseShahalebhim+ naseBhete-shemeshe+ nase-Elon-bhete-hanan; 10  unyana kaHesedi, eArubhoti (wayeneSokho nalo lonke ilizwe laseHefere);+ 11  unyana ka-Abhinadabhi, wonke ummango weentaba zaseDore+ (uTafati, intombi kaSolomon, waba ngumfazi wakhe); 12  uBhana unyana ka-Ahiludi, eTahanaki+ naseMegido+ nayo yonke iBhete-sheyan,+ engaseTsaretan+ ezantsi kweYizereli,+ ukusuka eBhete-sheyan ukuya eAbheli-mehola+ ukuya kummandla waseYokemam;+ 13  unyana kaGebhere, eRamoti-giliyadi+ (wayenedolophana yeentente kaYayire+ unyana kaManase, eziseGiliyadi;+ wayenommandla waseArgobhi,+ eseBhashan:+ izixeko ezikhulu ezingamashumi amathandathu ezinodonga nomvalo wobhedu); 14  uAhinadabhi unyana kaIdo, eMahanayim;+ 15  uAhimahatse, kwaNafetali+ (naye, wathabatha uBhasemati, intombi kaSolomon, waba ngumfazi wakhe);+ 16  uBhana unyana kaHushayi, eAshere+ naseBheyaloti; 17  uYehoshafati unyana kaParuwa, kwaIsakare;+ 18  uShimeyi+ unyana kaEla, kwaBhenjamin;+ 19  uGebhere unyana kaUri, kwilizwe laseGiliyadi,+ ilizwe likaSihon+ ukumkani wama-Amori,+ nelikaOgi+ ukumkani waseBhashan,+ yaye kwakukho isekela elinye elaliphethe onke amanye amasekela awayekwelo lizwe. 20  UYuda noSirayeli babebaninzi njengentlabathi yolwandle,+ besidla kwaye besela benemihlali.+ 21  Ke yena uSolomon, waba ngumlawuli wabo bonke ubukumkani ukususela eMlanjeni+ ukusa kwilizwe lamaFilisti nakumda waseYiputa. Babesizisa izipho kwaye bekhonza uSolomon yonke imihla yobomi bakhe.+ 22  Ukutya kukaSolomon suku ngalunye rhoqo yayingumlinganiselo weekore+ ezingamashumi amathathu zomgubo ocolekileyo nomlinganiselo weekore ezingamashumi amathathu zomgubo, 23  iinkomo ezilishumi ezityebileyo neenkomo zasedlelweni ezingamshumi amabini nezimvu ezilikhulu, ngaphandle kwamaxhama+ namabhadi+ namanqa namagwababa atyetyisiweyo. 24  Kuba wayenobukhosi kuyo yonke into eyayinganeno koMlambo+, ukusuka eTifesa ukuya eGaza,+ kwanakubo bonke ookumkani ababenganeno koMlambo;+ kwaye waba noxolo+ kuyo yonke imimandla yakhe, macala onke. 25  Kwaye uYuda+ noSirayeli baqhubeka behleli ngonqabiseko,+ wonk’ ubani phantsi komdiliya wakhe naphantsi komkhiwane wakhe,+ ukusuka kwaDan kuse eBher-shebha,+ yonke imihla kaSolomon. 26  Yaye uSolomon wayenamashumi amane amawaka ezitali zamahashe+ eenqwelo zakhe+ nabakhweli-mahashe abalishumi elinesibini lamawaka. 27  Yaye la masekela+ ayebonelela ngokutya uKumkani uSolomon naye wonk’ ubani owayesondela etafileni kaKumkani uSolomon, ngalinye ngenyanga yalo. Ayeqiniseka ukuba akusweleki nto. 28  Yaye irhasi neendiza zamahashe nezamaqela amahashe+ ayeqhubeka ezizisa kuyo nayiphi na indawo ekwakufanele ziye kuyo, ngalinye ngokomiselo lwalo.+ 29  UThixo waqhubeka emnika uSolomon ubulumko+ nokuqonda+ ngomlinganiselo omkhulu kakhulu nobubanzi bentliziyo,+ njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle.+ 30  Yaye ubulumko bukaSolomon babubuninzi ngakumbi+ kunobulumko bonke baseMpumalanga+ nakunabo bonke ubulumko baseYiputa.+ 31  Yaye wayelumke ngakumbi kunaye nawuphi na omnye umntu, kunoEtan+ umEzera noHeman+ noKalkoli+ noDarda oonyana bakaMaholi; kwaye waba nodumo kuzo zonke iintlanga macala onke.+ 32  Yaye wayenokuthetha imizekeliso+ engamawaka amathathu, kwaye iingoma zakhe+ zaba liwaka elinesihlanu. 33  Yaye wayethetha ngemithi, ukususela kumsedare oseLebhanon+ kuse kwihisope+ ephuma eludongeni; kwaye wayethetha ngezilo+ nangezidalwa eziphaphazelayo+ nangezinto ezinambuzelayo+ nangeentlanzi.+ 34  Yaye babeqhubeka besiza bevela kuzo zonke izizwana beze kuva ubulumko bukaSolomon,+ kwanakubo bonke ookumkani bomhlaba ababevile ngobulumko bakhe.+

Umbhalo osemazantsi