Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 22:1-53

22  Iminyaka emithathu baqhubeka behleli kungekho mfazwe phakathi kweSiriya noSirayeli.  Yaye kwathi ngonyaka wesithathu uYehoshafati+ ukumkani wakwaYuda wehla waya kukumkani wakwaSirayeli.  Wandula ke ukumkani wakwaSirayeli wathi kubakhonzi bakhe: “Niyazi na ngokwenene ukuba iRamoti-giliyadi+ yeyethu? Kanti siyathingaza ukuyithabatha esandleni sikakumkani waseSiriya.”  Yaye wahlabela mgama wathi kuYehoshafati: “Uya kuhamba nam na ukuya kulwa eRamoti-giliyadi?”+ UYehoshafati wathi kukumkani wakwaSirayeli: “Ndifana nawe. Abantu bam bayafana nabantu bakho.+ Amahashe am ayafana namahashe akho.”  Noko ke, uYehoshafati wahlabela mgama wathi kukumkani wakwaSirayeli: “Khawuncede,+ ubuzise kuqala ngelizwi likaYehova.”  Ngoko ukumkani wakwaSirayeli waqokelela ndawonye abaprofeti,+ malunga namadoda angamakhulu amane, waza wathi kubo: “Ndiye na emfazweni eRamoti-giliyadi, okanye ndiyeke?” Yaye bona bathi: “Nyuka,+ yaye uYehova uya kuyinikela esandleni sikakumkani.”  Kodwa uYehoshafati wathi: “Usekho na umprofeti kaYehova apha? Ngoko masibuzise kuye.”+  Ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati: “Isekho indoda enye esingabuzisa ngayo kuYehova;+ kodwa mna ngokuqinisekileyo ndiyithiyile,+ kuba ayiprofeti izinto ezilungileyo ngam kodwa ezimbi+—uMikaya unyana kaImla.” Noko ke, uYehoshafati wathi: “Ukumkani makangathethi into enjalo.”+  Ngako oko ukumkani wakwaSirayeli wabiza igosa elithile lenkundla+ waza wathi: “Zisa uMikaya unyana kaImla ngokukhawuleza.”+ 10  Ke kaloku ukumkani wakwaSirayeli noYehoshafati ukumkani wakwaYuda babehleli elowo etroneni yakhe, bambethe izambatho,+ esandeni kwisango laseSamariya; yaye bonke abaprofeti babeprofeta phambi kwabo.+ 11  Waza uZedekiya unyana kaKenahana wazenzela iimpondo zentsimbi waza wathi: “Utsho uYehova ukuthi,+ ‘Uya kuwatyhala ngazo amaSiriya de uwatshabalalise.’”+ 12  Bonke abanye abaprofeti babeprofeta ngokufanayo, besithi: “Nyuka uye eRamoti-giliyadi uze uphumelele; yaye uYehova ngokuqinisekileyo uya kuyinikela esandleni sikakumkani.”+ 13  Umthunywa owayeye kubiza uMikaya wathetha naye, esithi: “Khangela, ke! Amazwi abaprofeti ngamxhelo mnye alungile kukumkani. Ilizwi lakho malibe njengelizwi lomnye wabo, uze uthethe okulungileyo.”+ 14  Kodwa uMikaya wathi: “Ephila nje uYehova,+ oko aya kukutsho uYehova kum, ndiya kuthetha kona.”+ 15  Wandula ke weza kukumkani, waza ukumkani wathi kuye: “Mikaya, siye na emfazweni eRamoti-giliyadi, okanye siyeke?” Kwaoko wathi kuye: “Nyuka uze uphumelele; yaye uYehova ngokuqinisekileyo uya kuyinikela esandleni sikakumkani.”+ 16  Waza wathi ukumkani kuye: “Ndikufungise izihlandlo ezingaphi na ukuba ungathethi nto yimbi ngaphandle kwenyaniso kum egameni likaYehova?”+ 17  Ngoko wathi: “Ngokuqinisekileyo ndibona onke amaSirayeli echithachithwe+ ezintabeni, njengezimvu ezingenamalusi.+ Yaye uYehova wahlabela mgama wathi: ‘Aba abanazo iinkosi. Mababuyele ngoxolo ngamnye endlwini yakhe.’”+ 18  Wandula ke ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati: “Andithanga na kuwe, ‘Uya kuprofeta ngam, kungekhona izinto ezilungileyo, kodwa ezimbi’?”+ 19  Wahlabela mgama wathi: “Ngoko ke live ilizwi likaYehova:+ Ngokuqinisekileyo ndibona uYehova ehleli etroneni yakhe+ yaye wonke umkhosi wamazulu umi ngakuye, ngasekunene nangasekhohlo kwakhe.+ 20  Kwaye uYehova wathi, ‘Ngubani na oya kumqhatha uAhabhi, ukuba anyuke aze aye kuwa eRamoti-giliyadi?’ Yaye lo waqalisa ukuthetha wenjenje, ngoxa lowa wayethetha esenjenjeya.+ 21  Ekugqibeleni kwaphuma umoya+ waza wema phambi koYehova wathi, ‘Mna ndiya kumqhatha.’ UYehova wathi kuwo, ‘Ngantoni na?’+ 22  Yena wathi, ‘Ndiya kuya, kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuba ngumoya wenkohliso emlonyeni wabo bonke abaprofeti bakhe.’+ Ngoko wathi, ‘Uya kumqhatha, kwaye, ngaphezu koko, uya kuphumelela.+ Phuma uze wenze ngaloo ndlela.’+ 23  Ke kaloku uYehova ubeke umoya wenkohliso emlonyeni wabo bonke aba baprofeti bakho;+ kodwa uYehova uthethe intlekele ngawe.”+ 24  UZedekiya unyana kaKenahana wasondela kuMikaya wamqhwaba esidleleni+ wathi: “Udlule ngayiphi indlela umoya kaYehova kum ukuze uze kuthetha nawe?”+ 25  UMikaya wathi: “Khangela! Uya kubona ukuba kungayiphi indlela ngaloo mini uya kungena ngayo kwelona gumbi lingaphakathi+ ukuze uzifihle.”+ 26  Wandula ukumkani wakwaSirayeli wathi: “Thabatha uMikaya umjikise umse kuAmon intloko yesixeko nakuYowashe unyana kakumkani.+ 27  Uze uthi, ‘Utsho ukumkani ukuthi:+ “Faka lo mfo endlwini yamabanjwa+ umondle ngomxhesho oncitshisiweyo wesonka+ nomxhesho oncitshisiweyo wamanzi de ndifike ndiseluxolweni.”’”+ 28  UMikaya wathi: “Ukuba uye wabuya useluxolweni, woba uYehova akathethanga nam.”+ Waza wongezelela wathi: “Yivani, nonke zizwana.”+ 29  Ukumkani wakwaSirayeli noYehoshafati ukumkani wakwaYuda benyuka baya eRamoti-giliyadi.+ 30  Ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati: “Ndiza kuzenza mntu wumbi ndingene edabini,+ kodwa wena yambatha izambatho zakho.”+ Ngako oko, ukumkani wakwaSirayeli wazenza mntu wumbi+ waza wangena edabini.+ 31  Ke yena ukumkani waseSiriya, wayeyalele iintloko ezingamashumi amathathu anesibini+ zeenqwelo zakhe, esithi: “Nize nilwe, kungekhona nomncinane okanye omkhulu, kodwa nilwe nokumkani wakwaSirayeli yedwa.”+ 32  Yaye kwathi, kamsinya nje zakuba iintloko zeenqwelo zimbonile uYehoshafati, zona zathi kuzo: “Ngokuqinisekileyo ngukumkani wakwaSirayeli.”+ Ngoko zaphambuka ukuze zilwe naye; waza uYehoshafati wakhala efuna uncedo.+ 33  Yaye kwathi, kamsinya nje zakuba zibonile iintloko zeenqwelo ukuba yayingengokumkani wakwaSirayeli, ngoko nangoko zayeka ukumlandela.+ 34  Kwakukho indoda eyayigoba isaphetha ngobumsulwa, kodwa yabetha ukumkani wakwaSirayeli phakathi kwezihlomo nesambatho sentsimbi, kangangokuba wathi kumqhubi wakhe wenqwelo:+ “Jika isandla sakho, undikhuphe kule nkampu, ngenxa yokuba ndingxwelerheke kakubi.” 35  Laya liqina idabi ngaloo mini, yaye ukumkani kwafuneka agcinwe emile kwinqwelo ekhangelene namaSiriya, waza wafa+ ngaloo ngokuhlwa; yaye igazi lenxeba laqhubeka linkcenkcezela ngaphakathi enqwelweni.+ 36  Kwadlula isimemezo esinkentezayo enkampini malunga nokutshona kwelanga, sisithi: “Wonk’ ubani esixekweni sakhe, wonk’ ubani elizweni lakhe!”+ 37  Ngaloo ndlela wafa ukumkani. Ekuzisweni kwakhe eSamariya, bamngcwaba ukumkani eSamariya.+ 38  Yaye bayihlamba inqwelo yokulwa echibini laseSamariya, zaza izinja zalikhotha igazi lakhe+ (noonongogo babehlamba imizimba apho), ngokwelizwi likaYehova awayelithethile.+ 39  Eminye ke imicimbi kaAhabhi nako konke awakwenzayo nendlu yophondo lwendlovu+ awayakhayo nazo zonke izixeko awazakhayo, akubhalwanga na encwadini yemicimbi+ yemihla yookumkani bakwaSirayeli? 40  Ekugqibeleni uAhabhi walala kookhokho bakhe;+ yaye uAhaziya+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe. 41  Ke yena uYehoshafati+ unyana ka-Asa, waba ngukumkani wakwaYuda ngonyaka wesine ka-Ahabhi ukumkani wakwaSirayeli. 42  UYehoshafati wayeneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ubudala ekuqaliseni kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem iminyaka engamashumi amabini anesihlanu; igama likanina lalinguAzubha intombi kaShilehi. 43  Yaye waqhubeka ehamba ngayo yonke indlela ka-Asa uyise. Akazange aphambuke kuyo, ngokwenza okulungileyo emehlweni kaYehova.+ Kuphela iindawo eziphakamileyo azizange zithi shwaka. Abantu babesaqhubeka bebingelela beqhumisa nemibingelelo kwiindawo eziphakamileyo.+ 44  Yaye uYehoshafati wahlalisana ngoxolo nokumkani wakwaSirayeli.+ 45  Eminye ke imicimbi kaYehoshafati namandla awayesebenza ngawo nendlela awalwa ngayo iimfazwe, akubhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaYuda? 46  Onke amahenyu asetempileni+ awayesele ngemihla ka-Asa uyise wawatshayela kwelo lizwe.+ 47  KwaEdom kwakungekho kumkani,+ yayilisekela kumkani.+ 48  UYehoshafati wenza iinqanawa zaseTarshishe+ ukuba ziye kuthabatha igolide kwaOfire; kodwa azizange ziye, ngenxa yokuba iinqanawa zazaphukile e-Etsiyon-gebhere.+ 49  Kungelo xesha awathi uAhaziya unyana ka-Ahabhi kuYehoshafati: “Abakhonzi bam mabahambe nabakhonzi bakho ngeenqanawa,” kodwa uYehoshafati akazange avume.+ 50  Ekugqibeleni uYehoshafati walala kookhokho bakhe+ waza wangcwatywa nookhokho bakhe kwisiXeko sikaDavide+ ukhokho wakhe; yaye uYehoram+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe. 51  Ke yena uAhaziya+ unyana ka-Ahabhi, waba ngukumkani wakwaSirayeli eSamariya ngonyaka weshumi elinesixhenxe kaYehoshafati ukumkani wakwaYuda, yaye waqhubeka elawula kwaSirayeli iminyaka emibini. 52  Yaye waqhubeka esenza okubi+ emehlweni kaYehova, wahamba endleleni kayise+ nasendleni kanina+ nasendleleni kaYerobhoham+ unyana kaNebhati, owamonisayo uSirayeli.+ 53  Kwaye waqhubeka ekhonza uBhahali+ equbuda kuye yaye waqhubeka emcaphukisa+ uYehova uTHIXO kaSirayeli ngokuvumelana nako konke oko kwakwenziwe nguyise.

Umbhalo osemazantsi