Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 21:1-29

21  Kwathi emva kwezi zinto kwabakho isidiliya esasisesikaNabhoti umYizereli, owayeseYizereli,+ ngakwibhotwe lika-Ahabhi ukumkani waseSamariya.  Ngoko uAhabhi wathetha noNabhoti, wathi: “Ndinike+ isidiliya sakho,+ ukuze sibe ngumyezo+ wemifuno+ yam, kuba sisondelelene nendlu yam; yaye esikhundleni saso ndokunika isidiliya esilunge ngakumbi kunaso. Okanye ukuba kulungile emehlweni akho,+ ndiya kukunika imali njengexabiso loku.”  Kodwa uNabhoti wathi kuAhabhi: “Makube lee kum,+ ngenxa kaYehova,+ ukuba ndikunike ilifa lookhokho bam.”+  Ngenxa yoko uAhabhi wafika endlwini yakhe, engatyhilekanga yaye edakumbile ngenxa yelizwi elalithethwe nguNabhoti umYizereli kuye, xa wathi: “Andiyi kukunika ilifa lookhokho bam.” Wandula ke walala kwisingqengqelo kwaye wahlala ebujikile ubuso bakhe,+ akadla sonka.  Ekugqibeleni umfazi wakhe uIzebhele+ weza kuye waza wathetha naye wathi: “Kutheni umoya wakho ubuhlungu+ nje yaye ungadli nesonka?”  Wathetha naye wathi: “Kungenxa yokuba ndithethe noNabhoti umYizereli ndathi kuye, ‘Ndinike isidiliya sakho ngemali. Okanye, ukuba ukhetha ngolo hlobo, mandikunike esinye isidiliya esikhundleni saso.’ Kodwa yena uthe, ‘Andiyi kukunika isidiliya sam.’”+  Wandula ke uIzebhele umfazi wakhe wathi kuye: “Asinguwe na ngoku ongukumkani kwaSirayeli?+ Phakama, yidla isonka ichwayite intliziyo yakho. Ndiza kukunika ngokwam isidiliya sikaNabhoti umYizereli.”+  Ngako oko wabhala iincwadi+ ngegama lika-Ahabhi wazitywina ngetywina lakhe,+ waza ezo ncwadi wazithumela kumadoda amakhulu+ nakwizidwangube ezazikwisixeko sakhe zihlala noNabhoti.  Kodwa wabhala kwezo ncwadi, esithi:+ “Bhengezani uzilo lokutya, nihlalise uNabhoti phambi kwabantu. 10  Nihlalise phambi kwakhe, amadoda amabini+ angamatshivela,+ wona anikele ubungqina nxamnye naye,+ athi, ‘Umqalekisile uThixo nokumkani!’+ Nize nimkhuphe nimxulube ade afe.”+ 11  Ngoko amadoda esixeko sakhe, amadoda amakhulu nezidwangube ezazihlala esixekweni sakhe, enza kanye njengoko uIzebhele wayewathumelele, kanye njengoko kwakubhaliwe ezincwadini awayewathumelele zona.+ 12  Balubhengeza uzilo lokutya+ baza bahlalisa uNabhoti phambi kwabantu. 13  Kwandula ke kwangena amadoda amabini angamatshivela, ahlala phantsi phambi kwakhe; yaye amadoda amabini angamatshivela anikela ubungqina nxamnye naye, oko kukuthi, uNabhoti, phambi kwabantu, esithi: “UNabhoti umqalekisile uThixo nokumkani!”+ Emva koko amkhuphela kummandla ongaphandle kwesixeko aza amxuluba ngamatye, wada wafa.+ 14  Bathumela ke kuIzebhele, besithi: “UNabhoti uxulutywe wada wafa.”+ 15  Kwathi kamsinya nje akuba uIzebhele evile ukuba uNabhoti uxulutywe wada wafa, ngoko nangoko uIzebhele wathi kuAhabhi: “Phakama, uzithabathele isidiliya sikaNabhoti umYizereli,+ awalayo ukukunika ngemali; kuba uNabhoti akasaphili, kodwa ufile.” 16  Yaye kwathi, kamsinya akuba uAhabhi evile ukuba uNabhoti ufile, waphakama kwaoko uAhabhi wehla waya esidiliyeni sikaNabhoti umYizereli, ukuba azithabathele sona.+ 17  Kwaza kwafika ilizwi likaYehova+ kuEliya+ umTishbhi, lisithi: 18  “Phakama, yihla uye kuhlangabeza uAhabhi ukumkani wakwaSirayeli, oseSamariya.+ Usesidiliyeni sikaNabhoti, wehlile ukuze azithabathele sona. 19  Uze uthethe naye, uthi, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Ngaba ubulele+ waza wathabatha?”’+ Uze uthethe naye, uthi, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Endaweni+ ezixhaphele kuyo izinja igazi likaNabhoti, ziya kulixhaphela khona izinja igazi lakho, wena lo.”’”+ 20  UAhabhi wathi kuEliya: “Ngaba undifumene na, lutshaba lwam?”+ yena wathi: “Ndikufumene. ‘Ngenxa yokuba uzithengisele ukwenza okubi emehlweni kaYehova,+ 21  yabona ndikuzisela intlekele;+ yaye ndiya kutshayela emva kwakho+ ndize ndinqumle kwa-Ahabhi nabani na ochamela eludongeni+ nongeloncedo nongento yanto kwaSirayeli. 22  Ngokuqinisekileyo ndiya kuyenza indlu yakho ibe njengendlu kaYerobhoham+ unyana kaNebhati nanjengendlu kaBhahasha+ unyana ka-Ahiya ngenxa yokucaphuka ondicaphukise ngako nangokumonisa uSirayeli.’+ 23  Ngokuphathelele uIzebhele uYehova uthethile, wathi, ‘Kwaezi zinja ziya kumdla zimgqibe uIzebhele kwisiqwenga somhlaba waseYizereli.+ 24  Nabani na ofayo esixekweni ongoka-Ahabhi izinja ziya kumdla zimgqibe; yaye nabani na ofela endle iintaka zezulu ziya kumdla zimgqibe.+ 25  Akukho bani uye waba njengoAhabhi,+ owazithengisela ukwenza okubi emehlweni kaYehova, owathundezwa nguIzebhele+ umfazi wakhe.+ 26  Yaye wenza okucekiseka kakhulu ngokulandela izithixo ezinezothe,+ njengoko onke ama-Amori enzayo, lawo uYehova wawagxothayo phambi koonyana bakaSirayeli.’”+ 27  Kwathi kamsinya nje akuba uAhabhi ewavile la mazwi, wazikrazula izambatho zakhe wabeka amarhonya+ enyameni yakhe; wazila ukutya waza waqhubeka elele phantsi emarhonyeni ehamba ematshekile.+ 28  Kwafika ilizwi likaYehova kuEliya umTishbhi, lisithi: 29  “Umbonile na indlela azithobe ngayo uAhabhi ngenxa yam?+ Ngenxa yokuba ezithobile ngenxa yam, andiyi kuyizisa intlekele ngemihla yakhe.+ Ndiya kuyizisela intlekele indlu yakhe ngemihla yonyana wakhe.”+

Umbhalo osemazantsi