Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kumkani 20:1-43

20  Ke yena uBhen-hadadi+ ukumkani waseSiriya, waqokelela ndawonye yonke imikhosi yakhe yamajoni kunye nookumkani abangamashumi amathathu anesibini+ namahashe+ neenqwelo zokulwa,+ waza wenyuka waya kungqinga+ iSamariya,+ walwa nayo.  Wandula ke wathumela abathunywa+ esixekweni kuAhabhi ukumkani wakwaSirayeli. Yaye wahlabela mgama wathi kuye: “Naku okuthethwe nguBhen-hadadi,  ‘Isilivere yakho negolide yakho zezam, nabafazi bakho noonyana bakho, abona bakhangeleka kakuhle, ngabam.’”+  Waphendula ukumkani wakwaSirayeli wathi: “Ngokwelizwi lakho, nkosi yam kumkani, ndingowakho nako konke okukokwam.”+  Kamva abathunywa babuya baza bathi: “Naku okuthethwe nguBhen-hadadi, ‘Ndithumele kuwe, ndisithi: “Isilivere yakho negolide yakho nabafazi bakho noonyana bakho uya kubanika mna.  Kodwa malunga neli xesha ngomso ndiya kuthumela abakhonzi bam kuwe, kwaye baya kuyigocagoca ngenyameko indlu yakho nezindlu zabakhonzi bakho; yaye kuya kuthi yonke into enqwenelekayo+ emehlweni akho bayithabathe, bahambe nayo.”’”  Ukumkani wakwaSirayeli wabiza amadoda amakhulu elizwe+ wathi: “Khanincede, niphawule, nize nibone ukuba lo ufuna intlekele;+ kuba uthumele kum efuna abafazi bam noonyana bam nesilivere yam negolide yam, yaye andalanga nabo kuye.”  Andula ke onke amadoda amakhulu nabo bonke abantu bathi kuye: “Ungathobeli, yaye ungavumi.”  Ngoko wathi kubathunywa bakaBhen-hadadi: “Yithini kwinkosi yam ukumkani, ‘Konke okuthumele kumkhonzi wakho ekuqaleni ndiya kukwenza; kodwa le into andikwazi ukuyenza.’” Bahamba abathunywa babuyisela ilizwi kuye. 10  Ke kaloku uBhen-hadadi wathumela kuye waza wathi: “Mabenjenje oothixo kum,+ yaye bongeze koko,+ ukuba uthuli laseSamariya luya kwanela bonke abantu abandilandelayo!”+ 11  Ekuphenduleni ukumkani wakwaSirayeli wathi: “Nina, thethani naye, ‘Lowo ubhinqayo+ makangaqhayisi ngesiqu sakhe njengalowo ukhululayo.’”+ 12  Yaye kwathi kamsinya nje akuba elivile eli lizwi, ngoxa yena nookumkani babesela+ eminqubeni, ngoko nangoko wathi kubakhonzi bakhe: “Lungani!” Yaye baqalisa ukulunga nxamnye nesixeko. 13  Yaye, khangela! kwasondela mprofeti uthile kuAhabhi ukumkani wakwaSirayeli+ waza wathi: “Utsho uYehova ukuthi,+ ‘Usibonile na sonke esi sihlwele sikhulu? Ndisinikela esandleni sakho namhlanje, yaye ngokuqinisekileyo uya kwazi ukuba ndinguYehova.’”+ 14  Wandula uAhabhi wathi: “Ngabani na?” yena wathi: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ngabafana beenkosana zamaphondo.’” Ekugqibeleni wathi: “Ngubani oya kuqala idabi?” yena wathi: “Nguwe!” 15  Waza wabala abafana beenkosana zamaphondo, yaye baba ngamakhulu amabini anamashumi amathathu anesibini;+ ibe emva kwabo wabala bonke abantu, bonke oonyana bakaSirayeli, amawaka asixhenxe. 16  Yaye baphuma emini enkulu ngoxa uBhen-hadadi wayezinxilisa ngokusela+ eminqubeni, yena nookumkani, ookumkani abangamashumi amathathu anesibini ababemnceda. 17  Ekuphumeni kwabafana+ beenkosana zamaphondo kuqala, kwaoko uBhen-hadadi wathumela; kwaye bafika bamxelela, besithi: “Kukho amadoda awaphumayo evela eSamariya.” 18  Wathi: “Enoba baphume ngoxolo, nifanele nibabambe bephila; enoba baphumele idabi, nifanele nibabambe bephila.”+ 19  Yaye aba baphuma esixekweni, abafana beenkosana zamaphondo nemikhosi yamajoni eyayisemva kwabo. 20  Baxabela ngamnye umntu wakhe; yaye amaSiriya+ asaba,+ waza uSirayeli wawasukela, kodwa uBhen-hadadi ukumkani waseSiriya wabalekela ehasheni kunye nabanye abakhweli-mahashe. 21  Kodwa ukumkani wakwaSirayeli waphuma waya kuxabela amahashe neenqwelo,+ kwaye wawaxabela amaSiriya wawabulala ngogonyamelo olukhulu. 22  Kamva umprofeti+ wasondela kukumkani wakwaSirayeli waza wathi kuye: “Hamba, uzomeleze+ uze uphawule, ubone ukuba yintoni na oza kuyenza;+ kuba ukumkani waseSiriya uza kuza nxamnye nawe kwisithuba esingangonyaka.”+ 23  Ke bona abakhonzi bakakumkani waseSiriya, bathi kuye: “UThixo wabo nguThixo weentaba.+ Kungenxa yoko le nto bengqineke bomelele kunathi. Ngoko, kwelinye icala, masilwe nabo kumhlaba othe tyaba size sibone ukuba asinakungqineka somelele na kunabo. 24  Yenza le nto: Shenxisa ukumkani+ ngamnye esikhundleni sakhe uze ubeke iirhuluneli esikhundleni sabo.+ 25  Ke wena, zibalele umkhosi wamajoni ulingane nomkhosi wamajoni awileyo kwicala lakho, ihashe ngehashe nenqwelo ngenqwelo; yaye masilwe nabo kumhlaba othe tyaba size sibone enoba asinakungqineka somelele na kunabo.”+ Ngako oko waliphulaphula ilizwi labo waza wenza kanye ngaloo ndlela. 26  Kwathi kwisithuba esingangonyaka uBhen-hadadi wawahlanganisa amaSiriya+ waza wenyuka waya eAfeki+ ukuya kulwa noSirayeli. 27  Ke bona oonyana bakaSirayeli, bahlanganiswa baza baxhotyiswa+ baya kuwahlangabeza; yaye oonyana bakaSirayeli bamisa inkampu phambi kwawo njengemihlambi yeebhokhwe emibini emincinane, ngoxa amaSiriya wona azalisa umhlaba.+ 28  Waza umntu kaTHIXO oyinyaniso+ wasondela kukumkani wakwaSirayeli, ewe, wahlabela mgama wathi: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba amaSiriya ethe: “UYehova nguThixo weentaba, yaye akangoThixo weentili,” ndiya kusinikela esandleni sakho sonke esi sihlwele,+ yaye nina niya kwazi ukuba ndinguYehova.’”+ 29  Baqhubeka bemise inkampu iintsuku ezisixhenxe, aba phambi kwabaya.+ Kwathi ngosuku lwesixhenxe babandakanyeka edabini; yaye oonyana bakaSirayeli bawaxabela amaSiriya, amadoda ahamba ngeenyawo alikhulu lamawaka ngosuku olunye. 30  Yaye abo babesele basabela eAfeki,+ esixekweni; kwaye udonga lwawa phezu kwamadoda angamashumi amabini anesixhenxe amawaka awayesele.+ Ke yena uBhen-hadadi, wasaba+ waza ekugqibeleni wafika esixekweni kwelona gumbi lingaphakathi.+ 31  Ngoko abakhonzi bakhe bathi kuye: “Yabona, sivile ukuba ookumkani bendlu kaSirayeli ngookumkani abanobubele bothando.+ Ncedani, masibhinqe amarhonya+ ezinqeni zethu,+ neentsontelo ezintlokweni zethu, sihambe siye kukumkani wakwaSirayeli. Mhlawumbi uya kuyisindisa imiphefumlo yethu.”+ 32  Ngako oko babhinqa amarhonya ezinqeni zabo, beneentsontelo ezintlokweni zabo, baza bangena kukumkani wakwaSirayeli bathi: “Umkhonzi wakho uBhen-hadadi uthe, ‘Nceda, uwuyeke uphile umphefumlo wam.’” Yena wathi: “Usaphila? Ngumzalwana wam.” 33  Ngoko amadoda+ wona acinga ukuba uhlaba izihlabo aza ngokukhawuleza akuthabatha njengesigqibo sakhe oko, yaye ahlabela mgama athi: “UBhen-hadadi ngumzalwana wakho.” Yena wathi: “Yiza naye.” Wandula ke uBhen-hadadi waphuma waya kuye; kwaoko wamkhwelisa enqwelweni.+ 34  Ke kaloku uBhen-hadadi wathi kuye: “Ndiya kuzibuyisa izixeko+ ubawo awazithabatha kuyihlo; uzabele izitrato eDamasko njengoko ubawo wazabelayo eSamariya.” “Yaye ke mna, ndiya kukundulula ngomnqophiso.”+ Waza wenza umnqophiso kunye naye wamndulula. 35  Indoda ethile yoonyana babaprofeti+ yathi kumhlobo wayo ngelizwi+ likaYehova: “Nceda, undixabele.” Kodwa le ndoda yala ukumxabela. 36  Ngoko ke yathi kuye: “Ngenxa yokuba ungaliphulaphulanga ilizwi likaYehova, yabona uyemka kum, yaye ngokuqinisekileyo ingonyama iza kukuqwenga.” Emva koko wemka ecaleni kwakhe, waza wafunyanwa yingonyama+ yamqwenga.+ 37  Wahlabela mgama wafumana enye indoda waza wathi: “Nceda, undixabele.” Ngoko le ndoda yamxabela, yamxabela yamngxwelerha. 38  Wandula ke umprofeti wema ngxi elinde ukumkani ngasendleleni, wazenza mntu wumbi+ ngokuzibopha emehlweni. 39  Yaye kwathi xa ukumkani edlula, wadanduluka kukumkani wathi:+ “Umkhonzi wakho ubephumile waya phakathi edabini; yaye, khangela! nantso indoda ishiya idabi, yezisa indoda kum yaza yathi, ‘Linda le ndoda. Ukuba ikhe yalahleka, umphefumlo wakho+ uya kuthabatha indawo yomphefumlo wayo,+ okanye wokhupha umlinganiselo wetalente yesilivere.’+ 40  Yaye kuthe xa umkhonzi wakho esebenza apha naphaya, yasuka yathi shwaka.” Ukumkani wakwaSirayeli uthe kuye: “Unjalo umgwebo wakho. Nawe ngokwakho ugqibile.”+ 41  Wakhawulezisa wasishenxisa isibopho emehlweni akhe, yaye ukumkani wakwaSirayeli wamqonda, ukuba wayevela kubaprofeti.+ 42  Ke kaloku wathi kuye: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba uyiyeke yahamba indoda ebinikelwe kum ukuze itshabalale,+ umphefumlo wakho umele uthabathele indawo umphefumlo wayo,+ nabantu bakho indawo yabantu bayo.’”+ 43  Wahamba ukumkani wakwaSirayeli waya ngasendlwini yakhe, engatyhilekanga yaye edakumbile,+ wafika eSamariya.+

Umbhalo osemazantsi