Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 18:1-46

18  Kwathi emva kweentsuku ezininzi+ kwafika ilizwi likaYehova kuEliya ngonyaka wesithathu, lisithi: “Hamba, uye kuzibonakalisa kuAhabhi, njengoko ndizimisele ukunisa imvula phezu komhlaba.”+  Ngako oko uEliya wahamba waya kuzibonakalisa kuAhabhi, ngoxa indlala yayiqatha+ eSamariya.  Ngelo xesha, uAhabhi wabiza uObhadiya, owayephethe indlu.+ (Ke kaloku uObhadiya wayezingqine emoyika kakhulu+ uYehova.  Ngenxa yoko kwathi uIzebhele+ akubanqumla abaprofeti bakaYehova,+ uObhadiya wathabatha abaprofeti abalikhulu wabafihla emqolombeni ngamashumi amahlanu, yaye wayebabonelela ngesonka namanzi.)+  Waza uAhabhi wahlabela mgama wathi kuObhadiya: “Yiya elizweni kuyo yonke imithombo yamanzi nakuzo zonke iintlambo. Mhlawumbi singafumana ingca eluhlaza,+ ukuze siwagcine ephila amahashe neemeyile ukuze kungaphindi kunqunyulwe izilo ezingakumbi.”+  Ngoko bahlulelana ngalo ilizwe ababeza kudlula kulo. UAhabhi wahamba yedwa ngenye indlela, waza uObhadiya wahamba yedwa ngenye indlela.+  Njengoko wayeqhubeka esendleleni uObhadiya, uEliya wamhlangabeza.+ Kwaoko wamqonda waza wawa ngobuso+ wathi: “Nguwe na lo, nkosi yam+ Eliya?”  Kwaye yena wathi kuye: “Ndim. Hamba, uthi kwinkosi yakho,+ ‘Nanku uEliya.’”  Kodwa wathi: “Sisiphi isono+ endisenzileyo ukuba umkhonzi wakho umbeke esandleni sika-Ahabhi ukuze andibulale? 10  Njengoko uYehova uThixo wakho ephila,+ akukho luhlanga okanye bukumkani engathumelanga ukuba uye kukhangelwa kulo inkosi yam. Emva kokuba bethe, ‘Akakho apha,’ wabufungisa ubukumkani nohlanga ukuba akufumaneki.+ 11  Kwaye ngoku uthi, ‘Hamba, uthi kwinkosi yakho: “Nanku uEliya.”’ 12  Yaye kusenokwenzeka ukuba, ndakuba ndimkile kuwe,+ wandule umoya kaYehova ukuthwalele apho ndingaziyo; ndize ndiye kuxelela uAhabhi, angakufumani, andibulale,+ njengoko umkhonzi wakho ebemoyika uYehova ukususela ebuntwaneni.+ 13  Ayixelelwanga na inkosi yam oko ndakwenzayo xa uIzebhele wabulala abaprofeti bakaYehova, indlela endabafihla ngayo abaprofeti bakaYehova, amadoda alikhulu ndawafaka ngamashumi amahlanu emqolombeni,+ ndaza ndaqhubeka ndibabonelela ngesonka namanzi?+ 14  Yaye ngoku uthi, ‘Hamba, uthi kwinkosi yakho: “Nanku uEliya.”’ Yaye uya kundibulala.”+ 15  Noko ke, uEliya wathi: “Njengoko uYehova wemikhosi+ endimi phambi kwakhe ephila,+ namhlanje ndiza kuzibonakalisa kuye.” 16  Ngako oko uObhadiya wemka waya kuhlangabeza uAhabhi waza wamxelela; waza ngoko uAhabhi wayokuhlangana noEliya. 17  Kwathi kamsinya nje akuba uAhabhi embonile uEliya, ngokukhawuleza uAhabhi wathi kuye: “Nguwe na lo, wena umzisela ishwangusha uSirayeli?”+ 18  Yena wathi: “Andimziselanga shwangusha+ uSirayeli, kodwa nguwe olizisileyo nendlu kayihlo,+ ngenxa yokuba niye nayishiya imiyalelo kaYehova,+ naza nalandela ooBhahali.+ 19  Ke kaloku thumela, ndiqokelelele wonke uSirayeli ndawonye kwiNtaba yeKarmele+ kunye nabaprofeti bakaBhahali+ abangamakhulu amane anamashumi amahlanu nabaprofeti besibonda esingcwele+ abangamakhulu amane, abadla etafileni kaIzebhele.”+ 20  Yaye uAhabhi wathumela phakathi kwabo bonke oonyana bakaSirayeli waza wabaqokelelela ndawonye abaprofeti+ kwiNtaba yeKarmele. 21  Wandula ke uEliya wasondela ebantwini bonke waza wathi: “Koda kube nini na nimbaxa?+ Ukuba uYehova nguTHIXO oyinyaniso, landelani yena;+ kodwa ukuba nguBhahali, landelani yena.” Yaye abantu abazange batsho nelizwi ukumphendula. 22  Waza uEliya wahlabela mgama wathi ebantwini: “Ndim umprofeti kaYehova oseleyo,+ ndim kuphela, ngoxa abaprofeti bakaBhahali ingamadoda angamakhulu amane anamashumi mahlanu. 23  Ke kaloku mabasinike amathole eenkomo aziinkunzi abe mabini, baze bazikhethele ithole lenkomo eliyinkunzi libe linye, balinqunqe balibeke phezu kweenkuni, kodwa bangafaki mlilo kulo. Kwaye mna ndiya kulungisa elinye ithole lenkomo eliyinkunzi, ndize ndilibeke phezu kweenkuni, kodwa andiyi kufaka mlilo kulo. 24  Nize nibize egameni lothixo wenu,+ nam ndiya kubiza egameni likaYehova; yaye kuya kuthi uTHIXO wenyaniso ophendule ngomlilo+ abe nguTHIXO wenyaniso.”+ Baphendula bonke abantu bathi: “Le nto ilungile.” 25  Wathi ke uEliya kubaprofeti bakaBhahali: “Zinyuleleni kuqala ithole lenkomo eliyinkunzi libe linye nililungise, ngenxa yokuba nibaninzi; nize nibize egameni lothixo wenu, kodwa ningafaki mlilo kulo.” 26  Ngako oko balithabatha ithole lenkomo eliyinkunzi awayebanike lona. Balilungisa, baza baqhubeka bebiza egameni likaBhahali ukususela kusasa de kwayimini enkulu, besithi: “Owu Bhahali, siphendule!” Kodwa akuzange kubekho lizwi,+ yaye akuzange kubekho uphendulayo.+ Baqhubeka bexhentsa bejikeleza isibingelelo ababesenzile. 27  Kwathi emini enkulu uEliya wahlekisa+ ngabo wathi: “Waphakamiseni amazwi enu, kuba unguthixo;+ kumele ukuba kukho umbandela azixhalabise ngawo, makube usazithuma.+ Okanye mhlawumbi ulele, kufanele avuke!”+ 28  Bawaphakamisa amazwi abo, bezicenta+ ngezinkempe neencula ngokwesiko labo, kwade kwatsaza igazi kubo. 29  Kwathi kamsinya nje kwakudlula imini enkulu baqhubeka bezenza abaprofeti+ de kwanyuswa umnikelo wokudla okuziinkozo, akuzange kubekho lizwi, yaye akuzange kubekho uphendulayo, akuzange kunikelwe ngqalelo.+ 30  Ethubeni uEliya wathi kubo bonke abantu: “Sondelani kum.” Ngoko bonke abantu basondela kuye. Wandula ke walungisa isibingelelo sikaYehova esasichithiwe.+ 31  Ngoko uEliya wathabatha amatye alishumi elinesibini, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaYakobi, elalifike kubo ilizwi likaYehova,+ lisithi: “Igama lakho liya kuba nguSirayeli.”+ 32  Kwaye waqhubeka esakha ngamatye isibingelelo+ egameni likaYehova,+ wenza nomsele, olingana nendawo ehlwayelwe umlinganiselo weembewu ezimbini zeseha, macala onke esibingelelo. 33  Emva koko walungisa iinkuni+ waza walinqunqa ithole lenkomo eliyinkunzi, walibeka phezu kweenkuni. Yaye wathi: “Zalisani iingqayi ezinkulu ezine ngamanzi nize niwagalele phezu komnikelo otshiswayo naphezu kweenkuni.” 34  Wandula ke wathi: “Phindani kwakhona.” Ngoko baphinda kwakhona. Kodwa wathi: “Phindani okwesithathu.” Ngoko baphinda okwesithathu. 35  Ngaloo ndlela amanzi aya esibingelelweni asijikeleza sonke, kwaye umsele nawo wazala ngamanzi. 36  Kwathi ngelo xesha+ lokunyuka komnikelo wokudla okuziinkozo umprofeti uEliya wasondela waza wathi: “Owu Yehova, THIXO ka-Abraham,+ kaIsake+ noSirayeli,+ yenza kwaziwe namhlanje ukuba unguThixo kwaSirayeli+ yaye mna ndingumkhonzi wakho nezi zinto zonke ndizenze ngokwelizwi lakho.+ 37  Ndiphendule, Owu Yehova, ndiphendule, ukuze esi sizwana sazi ukuba wena, Yehova,+ unguTHIXO oyinyaniso yaye wena uziguqule iintliziyo zaso.”+ 38  Wawa ke umlilo+ kaYehova, wawudla wawugqiba umnikelo otshiswayo+ neenkuni namatye nothuli, namanzi awayesemseleni wawakhotha.+ 39  Bakukubona oko abantu bonke, ngoko nangoko bawa ngobuso+ baza bathi: “UYehova nguTHIXO oyinyaniso! UYehova nguTHIXO oyinyaniso!” 40  Wandula ke uEliya wathi kubo: “Babambeni abaprofeti bakaBhahali! Ningavumeli namnye kubo abaleke!” Kwaoko bababamba, waza uEliya wabazisa entlanjeni yaseKishon,+ wababulalela apho ngogonyamelo.+ 41  Ke kaloku uEliya wathi kuAhabhi: “Hamba, uye kudla usele;+ kuba kuvakala isandi sengxokozelo yezantyalantyala zemvula.”+ 42  Yaye uAhabhi wenyuka waya kudla wasela. Ke yena uEliya, wenyuka waya encotsheni yeKarmele waza wabuthuma emhlabeni+ wafaka nobuso bakhe phakathi kwamadolo akhe.+ 43  Wandula wathi kumlindi wakhe: “Nceda unyuke. Khangela kwicala elingaselwandle.” Ngoko wenyuka wajonga waza wathi: “Akukho nto konke konke.” Yaye wahlabela mgama wathi, “Buyela kwakhona,” kwada kwaba zizihlandlo ezisixhenxe.+ 44  Yaye kwathi ngesihlandlo sesixhenxe wathi: “Khangela! Kukho ilifu elincinane elinjengentende yomntu linyuka liphuma elwandle.”+ Waphinda wathi: “Nyuka, uthi kuAhabhi, ‘Bopha!+ Uze uhle ukuze izantyalantyala zemvula zingakubambezeli!’” 45  Yaye kwathi ngelo xesha amazulu aba mnyama ngamafu nomoya+ kwaza kwana izantyalantyala zemvula.+ Yaye uAhabhi waqhubeka ekhwele waya eYizereli.+ 46  Yaye isandla sikaYehova saba noEliya,+ wabhinqa esinqeni sakhe+ waza wabaleka phambi kuka-Ahabhi waya kutsho eYizereli.+

Umbhalo osemazantsi