Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kumkani 13:1-34

13  Kwakukho indoda+ yakwaThixo eyayivela kwaYuda yeza eBheteli ngokwelizwi+ likaYehova, ngoxa uYerobhoham wayemi ngasesibingelelweni+ ukuze aqhumise umbingelelo.+  Wandula ke wamemeza nxamnye nesibingelelo ngelizwi likaYehova wathi: “Owu sibingelelo, sibingelelo, naku okuthethwe nguYehova, ‘Khangela! Unyana uzelwe endlwini kaDavide, ogama linguYosiya!+ Yaye ngokuqinisekileyo uya kubabingelela phezu kwakho ababingeleli beendawo eziphakamileyo abaqhumisa imibingelelo phezu kwakho, yaye amathambo abantu uya kuwatshisa phezu kwakho.’”+  Wabaxelela umhlola+ ngaloo mini, esithi: “Nanku umhlola athethe ngawo uYehova: Khangela! Isibingelelo sikrazukile, nothuthu olunamafutha oluphezu kwaso ngokuqinisekileyo luya kuphalala.”  Yaye kwathi, kamsinya nje akuba ukumkani elivile ilizwi lomntu kaTHIXO oyinyaniso ukuba umemezile nxamnye nesibingelelo esiseBheteli, uYerobhoham wasolulela esibingelelweni kwaoko isandla sakhe, esithi: “Madoda, mbambeni!”+ Ngoko nangoko soma isandla sakhe awayesolule nxamnye naye, yaye akazange akwazi ukusibuyisela kuye.+  Nesibingelelo sakrazuka kangangokuba uthuthu olunamafutha lwaphalala esibingelelweni, ngokuvisisana nomhlola owawuxelwe ngumntu kaTHIXO oyinyaniso ngelizwi likaYehova.+  Ke kaloku ukumkani waphendula waza wathi kumntu kaTHIXO oyinyaniso: “Nceda, umbongoze uYehova uThixo wakho uze undithandazele ukuba isandla sam siphiliswe.”+ Ke umntu kaTHIXO oyinyaniso wambongoza+ uYehova, saza isandla sikakumkani saphiliswa, saba njengasekuqaleni.+  Waza ukumkani wahlabela mgama wathi kumntu kaTHIXO oyinyaniso: “Yiza ndihambe nawe siye endlwini sithabathe isixhaso,+ ndikuphe nesipho.”+  Kodwa umntu kaTHIXO oyinyaniso wathi kukumkani: “Nokuba ungandinika isiqingatha sendlu yakho+ andiyi kuhamba nawe+ ndidle isonka okanye ndisele amanzi kule ndawo.  Kuba leyo yindlela andiyalele ngayo ngelizwi likaYehova, esithi, ‘Uze ungadli sonka+ okanye usele amanzi, yaye uze ungabuyi ngendlela obuhambe ngayo.’” 10  Wahamba ngenye indlela, akabuya ngendlela awayeye ngayo eBheteli. 11  Umprofeti+ othile omdala wayehlala eBheteli, yaye oonyana bakhe beza kuye baza bambalisela ngawo wonke umsebenzi owawenziwe nguloo mntu kaTHIXO oyinyaniso ngaloo mini eBheteli namazwi ewayewathethile kukumkani, baqhubeka ke bambalisela uyise ngawo. 12  Wandula ke uyise wathetha kubo wathi: “Uhambe ngayiphi indlela?” Ngoko oonyana bakhe bambonisa indlela ahambe ngayo umntu kaTHIXO oyinyaniso eyayivela kwaYuda. 13  Ngoko wathi koonyana bakhe: “Ndifakeleni isali kwiesile.” Ngako oko bamfakela isali kwiesile,+ waza wakhwela kulo. 14  Wamlandela umntu kaTHIXO oyinyaniso yaye wamfumana ehleli phantsi komthi omkhulu.+ Wandula ke wathi kuye: “Ngaba ungumntu kaTHIXO oyinyaniso ovela kwaYuda?”+ waza yena wathi: “Ndinguye.” 15  Waza wathi yena kuye: “Hamba nam siye endlwini uye kudla isonka.” 16  Kodwa wathi: “Andikwazi ukubuyela emva nawe okanye ndihambe nawe, yaye andinakudla isonka okanye ndisele amanzi nawe kule ndawo.+ 17  Kuba kuthethiwe nam ngelizwi likaYehova kwathiwa,+ ‘Uze ungadli sonka okanye usele amanzi apho. Uze ungabuyi ngendlela obuhambe ngayo.’”+ 18  Wathi yena kuye: “Nam ndingumprofeti njengawe, yaye ingelosi+ ithethile kum ngelizwi likaYehova, isithi, ‘Buya naye niye endlwini yakho ukuze adle isonka asele namanzi.’” (Wamkhohlisa.)+ 19  Ngoko wajika naye ukuze adle isonka endlwini yakhe asele namanzi.+ 20  Kwathi ngoxa babesahleli etafileni, kwafika ilizwi+ likaYehova kumprofeti owayeyijikisile; 21  waza wamemeza kumntu kaTHIXO oyinyaniso owayevela kwaYuda, esithi: “Naku okuthethwe nguYehova, ‘Ngenxa yokuba uvukele+ umyalelo kaYehova yaye ungawugcinanga umyalelo akuyalele ngawo uYehova uThixo wakho,+ 22  kodwa ujikile ukuze uye kudla isonka usele namanzi endaweni athethileyo ngayo nawe wathi: “Uze ungadli sonka okanye usele amanzi,” isidumbu sakho asiyi kuya kwindawo yokungcwaba yookhokho bakho.’”+ 23  Kwathi emva kokuba esidlile isonka nasemva kokuba esele amanzi kwaoko wamfakela isali kwiesile, oko kukuthi, umprofeti awayemjikisile. 24  Yaye wangena endleleni. Kamva wafunyanwa yingonyama+ endleleni waza wabulawa loo mntu,+ yaye isidumbu sakhe salahlwa endleleni. Yaye iesile lalimi ecaleni kwaso, nengonyama imi ecaleni kwesidumbu. 25  Kwaye kukho amadoda awayedlula, asibona isidumbu silahlwe endleleni nengonyama imi ngakwisidumbu. Andula ke afika athetha ngayo esixekweni awayehlala kuso umprofeti omdala. 26  Xa umprofeti owayeyijikisile endleleni wakuvayo oko, ngoko nangoko wathi: “Ngumntu kaTHIXO oyinyaniso ovukele umyalelo kaYehova;+ yaye ngoko uYehova umnikele engonyameni, ukuze imqobe imbulale, ngokwelizwi elithethwe nguYehova kuyo.”+ 27  Yaye wahlabela mgama wathetha koonyana bakhe, esithi: “Ndifakeleni isali kwiesile.” Ngoko balifaka isali.+ 28  Wandula wangena endleleni wasifumana isidumbu silahlwe endleleni iesile nengonyama zimi ecaleni kwesidumbu. Ingonyama yayingasidlanga isidumbu, ingaliqobanga ne-esile.+ 29  Waza umprofeti wasiphakamisa isidumbu somntu kaTHIXO oyinyaniso wasibeka e-esileni wabuya naso. Ngaloo ndlela weza kwisixeko somprofeti omdala ukuze enze isijwili amngcwabe. 30  Ngako oko wasibeka kwindawo yakhe yokungcwaba isidumbu sayo; baza baqhubeka bemenzela isijwili besithi:+ “Yeha, mzalwana wam!” 31  Yaye kwathi emva kokuba emngcwabile wahlabela mgama wathi koonyana bakhe: “Ndisakufa nize nindingcwabe kwindawo yokungcwaba angcwatywe kuyo lo mntu kaTHIXO oyinyaniso. Amathambo am niwabeke ecaleni kwamathambo akhe.+ 32  Kuba ngokuqinisekilyo liya kwenzeka ilizwi+ awalimemezayo ngelizwi likaYehova nxamnye nesibingelelo+ esiseBheteli nazo zonke izindlu zeendawo eziphakamileyo+ ezikwizixeko zaseSamariya.”+ 33  Emva kwale nto uYerobhoham akazange ajike kwindlela yakhe embi, kodwa kwakhona wahamba esenza ababingeleli beendawo eziphakamileyo kubantu ngokubanzi.+ Nabani na oyoliswayo koko, wayemmisela+ esithi: “Makabe ngomnye wababingeleli beendawo eziphakamileyo.” 34  Le nto yayonisa indlu kaYerobhoham+ yezisa nesihlandlo sokuyitshayela nokuyibhubhisa phezu komhlaba.+

Umbhalo osemazantsi