Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 12:1-33

12  URehobhoham+ waya kwaShekem, kuba wonke uSirayeli wayeze kumenza ukumkani kwaShekem.+  Yaye kwathi kamsinya nje akuba uYerobhoham+ unyana kaNebhati ekuvile oko ngoxa wayeseseYiputa (ngenxa yokuba wayebaleke uKumkani uSolomon, ukuze uYerobhoham ahlale eYiputa),+  ngoko bathumela baza bambiza. Emva koko uYerobhoham nalo lonke ibandla lakwaSirayeli beza ukuze bathethe noRehobhoham, besithi:+  “Uyihlo wayenza lukhuni idyokhwe yethu, yaye, ke wena, yenze khaphukhaphu inkonzo enzima kayihlo nedyokhwe yakhe enzima+ awayibeka phezu kwethu,+ yaye siya kukukhonza.”+  Yena ke wathi kubo: “Hambani iintsuku zibe ntathu nize nibuyele kum.”+ Ngoko abantu bemka.  Yaye uKumkani uRehobhoham wafuna icebo kumadoda amakhulu+ awayeqhubeka enyamekela uSolomon uyise ngoxa wayesaphila, esithi: “Nicebisa ukuba siphendulwe njani esi sizwana?”+  Ngako oko athetha kuye, esithi: “Ukuba namhlanje unokuzingqina ungumkhonzi wesi sizwana uze usikhonze,+ nawe umele usiphendule uze uthethe amazwi alungileyo kuso;+ yaye siya kubopheleleka ukuba sihlale singabakhonzi bakho.”+  Noko ke, waliyeka icebo awayemcibise lona amadoda amakhulu, waza wafuna icebo kubafana awayekhule nabo,+ abo babemnyamekela.+  Wahlabela mgama wathi kubo: “Nicebisa+ ukuba sisiphendule sithini esi sizwana sithethe nam, sisithi, ‘Yenze khaphukhaphu idyokhwe eyabekwa nguyihlo phezu kwethu’?”+ 10  Aba bafana babekhule naye bathetha naye, besithi: “Yithi+ kwesi sizwana sithethe nawe, sisithi, ‘Uyihlo wayenza nzima idyokhwe yethu, kodwa, ke wena, yenze ibe khaphukhaphu phezu kwethu’; yithi kuso, ‘Ngokuqinisekileyo ucikicane wam uya kuba mkhulu ngakumbi kunesinqe sikabawo.+ 11  Yaye ke ubawo wanithwalisa idyokhwe enzima; kodwa mna ndiya kuyongeza idyokhwe yenu.+ Ubawo wanibetha ngezabhokhwe, kodwa mna ndiya kunibetha ngeekatsi.’”+ 12  UYerobhoham nabo bonke abantu beza kuRehobhoham ngosuku lwesithathu, kanye njengoko ukumkani wayethethile, esithi: “Buyelani kum ngosuku lwesithathu.”+ 13  Yaye ukumkani wabaphendula ngqwabalala abantu,+ waliyeka necebo awayecetyiswe lona ngamadoda amakhulu.+ 14  Kwaye wahlabela mgama wathetha kubo ngokwecebo labafana,+ esithi: “Ubawo wayenza nzima idyokhwe yenu, kodwa mna ndiya kuyongeza idyokhwe yenu. Ubawo wanibetha ngezabhokhwe, kodwa mna ndiya kunibetha ngeekatsi.”+ 15  Yaye ukumkani akazange abaphulaphule abantu,+ ngenxa yokuba imicimbi yaguquka ngokuphuma kuYehova,+ ukuze eneneni aliphumeze ilizwi+ elathethwa nguYehova ngoAhiya+ umShilo kuYerobhoham unyana kaNebhati. 16  Xa wonke uSirayeli wabona ukuba ukumkani wayengamphulaphulanga, bandula ke abantu bamphendula ukumkani, besithi: “Sinasabelo sini na kuDavide?+ Yaye akukho lifa kunyana kaYese. Koothixo bakho,+ Sirayeli. Ngoko zibonele indlu yakho, Davide!”+ Ke uSirayeli waya ezintenteni zakhe. 17  Ke bona oonyana bakaSirayeli ababehlala kwizixeko zakwaYuda, uRehobhoham waqhubeka ebalawula.+ 18  Kamva uKumkani uRehobhoham wathumela uAdoram,+ owayephethe abo babebhaliselwe ukusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa,+ kodwa wonke uSirayeli wamgibisela ngamatye,+ kangangokude afe. Yaye uKumkani uRehobhoham waba nako ukukhwela enqwelweni wasabela eYerusalem. 19  Kwaye amaSirayeli aqhubeka nemvukelo yawo+ nxamnye nendlu kaDavide de kube namhla.+ 20  Kwathi kamsinya nje akuba evile wonke uSirayeli ukuba uYerobhoham ubuyile, bathumela kwaoko baza bambizela kwindibano, bamenza ukumkani phezu koSirayeli wonke.+ Akukho namnye owaba ngumlandeli wendlu kaDavide ngaphandle kwesizwe sikaYuda.+ 21  Ekufikeni kukaRehobhoham eYerusalem,+ ngoko nangoko wahlanganisa yonke indlu kaYuda nesizwe sikaBhenjamin,+ amadoda omeleleyo okulwa imfazwe nabalaseleyo alikhulu elinamashumi asibhozo amawaka, ukuba alwe nendlu kaSirayeli, ukuze abuyisele ubukumkani kuRehobhoham unyana kaSolomon. 22  Kwandula kwafika ilizwi loTHIXO oyinyaniso kuShemaya+ umntu kaTHIXO oyinyaniso,+ lisithi: 23  “Yithi kuRehobhoham unyana kaSolomon ukumkani wakwaYuda nakuyo yonke indlu kaYuda nekaBhenjamin nakwabanye abantu, 24  ‘Utsho uYehova ukuthi: “Ningenyuki niye kulwa nabazalwana benu oonyana bakaSirayeli.+ Buyelani ngamnye endlwini yakhe, kuba le nto yenzeka ngokuphuma kum.”’”+ Ngoko balithobela ilizwi likaYehova,+ baza babuyela ekhaya ngokwelizwi likaYehova.+ 25  UYerobhoham wayakha iShekem+ kummandla weentaba wakwaEfrayim waza wahlala kuyo. Wandula ke waphuma apho waya kwakha iPenuweli.+ 26  Yaye uYerobhoham wathi entliziyweni yakhe:+ “Ngoku ubukumkani buza kubuyela kwindlu kaDavide.+ 27  Ukuba esi sizwana siyaqhubeka sisenyuka sisiya kwenza imibingelelo endlwini kaYehova eYerusalem,+ kuya kunyanzeleka ukuba intliziyo yesi sizwana ibuyele enkosini yaso, uRehobhoham ukumkani wakwaYuda; yaye siya kundibulala+ ngokuqinisekileyo size sibuyele kuRehobhoham ukumkani wakwaYuda.” 28  Ngenxa yoko ukumkani waceba+ waza wenza amathole amabini enkomo ngegolide+ waza wathi ebantwini: “Yinkxamleko ukuba niye eYerusalem. Nanku uThixo wakho,+ Sirayeli, owakukhupha ezweni laseYiputa.”+ 29  Wandula ke wabeka elinye eBheteli,+ waza elinye walibeka kwaDan.+ 30  Yaye le nto yabenza bona,+ ibe abantu baqalisa ukuya phambi kwelo likwaDan. 31  Waqalisa ukwenza indlu yeendawo eziphakamileyo+ nokwenza ababingeleli kubantu ngokubanzi, ababengengabo oonyana bakaLevi.+ 32  UYerobhoham wenza umthendeleko ngenyanga yesibhozo ngosuku lweshumi elinesihlanu lwenyanga, njengomthendeleko owawukwaYuda,+ ukuze enze umnikelo esibingelelweni awayesenze eBheteli, ukuze abingelele kumathole enkomo awayewenzile; ibe wababeka ababingeleli beendawo eziphakamileyo awayezenzile eBheteli+ ukuba bafeze inkonzo. 33  Wenza iminikelo esibingelelweni awayesenzile eBheteli ngosuku lweshumi elinesihlanu ngenyanga yesibhozo, ngenyanga awayeyikhethe ngokwakhe;+ yaye wenzela oonyana bakaSirayeli umthendeleko wenza neminikelo esibingelelweni ukuze kuqhunyiswe umbingelelo.+

Umbhalo osemazantsi