Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 10:1-29

10  Ke kaloku ukumkanikazi waseShebha+ wayesiva ingxelo ngoSolomon engegama likaYehova.+ Ngoko weza waza wamvavanya ngemibuzo entsonkothileyo.+  Ekugqibeleni wafika eYerusalem nomkhoko omkhulu kakhulu,+ iinkamela+ zithwele ioli yebhalsam+ negolide eninzi namatye axabisekileyo; yaye wafika kuSolomon waza wathetha kuye ngako konke okwakusentliziyweni yakhe.+  USolomon wahlabela mgama emxelela yonke imibandela yakhe.+ Akuzange kubekho mbandela ufihlakeleyo kukumkani angazange amxelele ngawo.+  Xa ukumkanikazi waseShebha wabubonayo bonke ubulumko bukaSolomon+ nendlu awayeyakhile,+  nokutya kwetafile yakhe+ nokuhlala kwabakhonzi bakhe nenkonzo yasetafileni yabalungiseleli bakhe nesinxibo sabo neziselo zakhe+ nemibingelelo yakhe etshiswayo awayeyinikela rhoqo endlwini kaYehova, wandula ke akabi namoya ungakumbi.+  Ngoko wathi kukumkani: “Liyinyaniso ilizwi endilive kwilizwe lam ngale mibandela yakho nangobulumko bakho.+  Yaye andizange ndikholwe kula mazwi de ndeza amehlo am abona; kwaye, khangela! andixelelwanga nesiqingatha esi.+ Ugqwesile ngobulumko nempumelelo kwizinto eziviweyo endiye ndaziphulaphula.+  Banoyolo abantu bakho;+ banoyolo+ aba bakhonzi bakho abema phambi kwakho rhoqo, baphulaphule ubulumko bakho!+  Wanga uYehova uThixo wakho angabongwa,+ oye wayoliswa+ nguwe ngokukubeka etroneni kaSirayeli;+ ngenxa yokuba uYehova emthanda uSirayeli ukusa kwixesha elingenammiselo,+ ukuze akumisele njengokumkani+ ukuba uphumeze izigwebo+ nobulungisa.”+ 10  Wandula ke wanika+ ukumkani ikhulu elinamashumi amabini eetalente zegolide+ neoli yebhalsam+ eninzi kakhulu namatye axabisekileyo. Akuzange kuphinde kuziswe ioli yebhasalm eninzi kangako njengaleyo ukumkanikazi waseShebha wayinika uKumkani uSolomon. 11  Umkhosi weenqanawa+ zikaHiram ezazithwele igolide eyayivela eOfire+ wezisa namaplanga amaninzi kakhulu omthi womalgumi+ evela eOfire namatye axabisekileyo.+ 12  Kwaye ukumkani wenzela indlu kaYehova+ nendlu kakumkani izixhaso ngamaplanga omthi womalgumi, neehadi+ nemirhubhe+ yeemvumi. Amaplanga omthi wealgumi onjengalo awazange aziswe kwakhona engazange aphinde abonwe de kube namhla. 13  Kwaye uKumkani uSolomon wanika ukumkanikazi waseShebha konke okwamyolisayo awayekucelile, ngaphandle koko wamnika kona ngokwezinwe+ zikaKumkani uSolomon. Emva koko wajika waya elizweni lakhe, yena kunye nabakhonzi bakhe.+ 14  Ubunzima begolide+ eyeza kuSolomon ngonyaka omnye baba ngamakhulu amathandathu anamashumi mathandathu anesithandathu eetalente zegolide,+ 15  ngaphandle kweyamadoda akhenkethayo neyengenelo yabarhwebi neyabo bonke ookumkani+ bama-Arabhu+ neyeerhuluneli zelizwe. 16  Kwaye uKumkani uSolomon wahlabela mgama wenza amakhulu amabini amakhaka amakhulu egolide exutyiweyo+ (wabeka amakhulu amathandathu eeshekele zegolide kwikhaka ngalinye elikhulu),+ 17  neengweletshetshe zegolide exutyiweyo ezingamakhulu amathathu (wabeka iimina ezintathu zegolide kwingweletshetshe nganye).+ Wandula ke ukumkani wazibeka kwiNdlu yeHlathi laseLebhanon.+ 18  Ngapha koko, ukumkani wenza itrone enkulu+ yophondo lwendlovu+ waza wayaleka ngegolide esulungekisiweyo.+ 19  Kwakukho izinyuko ezithandathu eziya etroneni, yaye emva kwetrone kwakukho isigubungelo esisisazinge, ibe kwakukho indawo yokubeka iingalo kweli cala nakweliya cala lendawo yokuhlala, yaye kwakumi iingonyama ezimbini+ ecaleni kwendawo yokubeka iingalo.+ 20  Yaye kwakukho iingonyama ezilishumi elinesibini ezazimi apho kwizinyuko ezithandathu, kweli cala nakweliya cala. Akukho bukumkani bumbi benza enjengayo kanye.+ 21  Zonke izitya zokusela zikaKumkani uSolomon yayizezegolide, yaye zonke izitya zeNdlu yeHlathi laseLebhanon+ yayizezegolide esulungekileyo.+ Kwakungekho nto yesilivere; ngemihla kaSolomon yayigqalwa njengengento konke konke. 22  Kuba ukumkani wayenomkhosi weenqanawa zaseTarshishe+ elwandle kunye nomkhosi weenqanawa zikaHiram. Kanye kwiminyaka emithathu umkhosi weenqanawa zaseTarshishe wawufika uthwele igolide+ nesilivere, uphondo lwendlovu,+ neenkawu neepikoko. 23  Ngoko uKumkani uSolomon wayemkhulu ngakumbi kunabo bonke abanye ookumkani bomhlaba ngobutyebi+ nobulumko.+ 24  Yaye bonke abantu bomhlaba babefuna ubuso bukaSolomon ukuze beve ubulumko bakhe obabubekwe nguThixo entliziyweni yakhe.+ 25  Kwaye ngamnye wayesizisa isipho sakhe,+ impahla yesilivere+ nempahla yegolide nezambatho nezikrweqe+ neoli yebhalsam, amahashe neemeyile,+ minyaka le.+ 26  USolomon waqhubeka ehlanganisa iinqwelo namahashe emfazwe angakumbi; kwaye waba neenqwelo eziliwaka elinamakhulu amane namahashe emfazwe alishumi elinesibini lamawaka,+ wawabeka kwizixeko zeenqwelo nakufuphi nokumkani eYerusalem.+ 27  Kwaye ukumkani wenza isilivere eYerusalem njengamatye,+ wenza nomsedare omninzi njengemithi yesikamore eseShefela.+ 28  Amahashe abenawo uSolomon evela eYiputa ayethunyelwa ngaphandle, kwaye iqela labarhwebi bakakumkani lalithabatha umhlambi wamahashe ngexabiso.+ 29  Inqwelo yayinyuka ize ithunyelwe ngaphandle ivela eYiputa ngamaqhosha esilivere angamakhulu amathandathu, nehashe ngekhulu namashumi amahlanu; leyo yindlela ababesenza ngayo bonke ookumkani bamaHiti+ nookumkani baseSiriya. Kwakusetyenziswa bona ukuthumela ngaphandle.

Umbhalo osemazantsi