Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kumkani 1:1-53

1  Ke kaloku uKumkani uDavide wayemdala,+ imihla ihambile kuye; yaye babeye bamgubungele ngezambatho, kodwa wayengafudumali.  Ngoko abakhonzi bakhe bathi kuye: “Mabayifunele intombazana, eyintombi enyulu,+ inkosi yam ukumkani, yaye kuya kufuneka inyamekele+ ukumkani, ukuze imonge;+ kwaye imele ilale esifubeni sakho,+ yaye inkosi yam ukumkani ngokuqinisekileyo iya kufudumala.”+  Kwaye bahamba baya kufuna intombazana entle kuwo wonke ummandla wakwaSirayeli, baza ekugqibeleni bafumana uAbhishagi+ umShunem+ baza bamzisa kukumkani.  Intombazana leyo yayintle ngokugqithileyo;+ kwaye yamonga ukumkani yaye yaqhubeka imnyamekela, nokumkani ngokwakhe akazange abe neentlobano zokwazana nayo.  Ngalo lonke elo xesha uAdoniya+ unyana kaHagiti+ wayeziphakamisa,+ esithi: “Mna ngokwam ndiza kulawula njengokumkani!”+ Yaye wenzelwa inqwelo nabakhweli-mahashe namadoda angamashumi amahlanu awayebaleka phambi kwakhe.+  Yaye uyise akazange amenze buhlungu nangaliphi na ixesha ngokuthi: “Kutheni na wenze ngale ndlela?”+ Yaye wayemhle kakhulu ngenkangeleko,+ yaye unina wayemzele emva koAbhisalom.  Waba neenkqubano noYowabhi unyana kaTseruya noAbhiyatare+ umbingeleli, yaye baqalisa ukunceda njengabalandeli baka-Adoniya.+  Ke yena uTsadoki+ umbingeleli noBhenaya+ unyana kaYehoyada noNatan+ umprofeti noShimeyi+ noReyi namadoda anamandla+ awayengakaDavide, abazange bazibandakanye+ noAdoniya.  Ekugqibeleni uAdoniya wenza umbingelelo+ wezimvu neenkomo namathole atyetyisiweyo kufuphi nelitye laseZohelete, elisecaleni kwase-En-rogele,+ waza wamema bonke abantakwabo oonyana bakakumkani+ nawo onke amadoda akwaYuda abakhonzi bakakumkani; 10  yena uNatan umprofeti noBhenaya namadoda anamandla noSolomon umntakwabo akazange abameme. 11  Ke kaloku uNatan+ wathi kuBhatshebha,+ unina kaSolomon:+ “Akuvanga na ukuba uAdoniya unyana kaHagiti+ ngukumkani, yaye inkosi yethu uDavide akanalwazi konke konke ngako oko? 12  Ngoko ke, khawuncede uze, ndikucebise ngokunyaniseka.+ Yaye sindisa umphefumlo wakho nomphefumlo wonyana wakho uSolomon.+ 13  Hamba uye kungena kuKumkani uDavide, uze uthi kuye, ‘Yayingenguwe na, nkosi yam kumkani, owafungayo kwikhobokazana lakho, usithi: “USolomon unyana wakho nguye oza kuba ngukumkani emva kwam, yaye nguye oza kuhlala etroneni yam”?+ Ngoko kutheni uAdoniya engukumkani?’ 14  Khangela! Ngoxa usathetha nokumkani, ndiya kwandula mna ndingene emva kwakho, yaye ndiya kuwaqinisekisa amazwi akho.”+ 15  Ngako oko uBhatshebha waya kukumkani kwigumbi langaphakathi,+ yaye ukumkani wayemdala kakhulu,+ kwaye uAbhishagi+ umShunem wayenyamekela ukumkani. 16  Waza uBhatshebha waqubuda+ kukumkani, ukumkani wathi: “Uze kucela ntoni na?”+ 17  Wathi kuye: “Nkosi yam,+ yayinguwe owafunga ngoYehova uThixo wakho kwikhobokazana lakho usithi, ‘USolomon unyana wakho nguye oza kuba ngukumkani emva kwam, yaye nguye oza kuhlala etroneni yam.’+ 18  Yaye ke, khangela! uAdoniya+ ngokwakhe ungukumkani, yaye ke inkosi yam ukumkani ayazi konke konke ngako oko.+ 19  Ngoko ubingelele ngeenkunzi zeenkomo namathole atyetyisiweyo nezimvu ezininzi waza wamema bonke oonyana bakakumkani+ noAbhiyatare+ umbingeleli noYowabhi+ intloko yomkhosi; kodwa uSolomon umkhonzi wakho akammemanga.+ 20  Yaye wena nkosi yam kumkani—amehlo+ kaSirayeli wonke aphezu kwakho, ukuba ubaxelele ukuba ngubani na oza kuhlala etroneni yenkosi yam ukumkani emva kwayo.+ 21  Yaye ngokuqinisekileyo kuya kuthi kamsinya yakulala kookhokho bayo inkosi yam ukumkani,+ mna nonyana wam uSolomon ngokuqinisekileyo sibe ngaboni.” 22  Yaye, khangela! ngoxa wayesathetha nokumkani, kwangena umprofeti uNatan.+ 23  Kwaoko bamxelela ukumkani, besithi: “Nanku uNatan umprofeti!” Emva koko wangena phambi kokumkani waza waqubuda kukumkani ngobuso bakhe emhlabeni.+ 24  Waza uNatan wathi: “Nkosi yam kumkani, wena ngokwakho utshilo na ukuthi, ‘uAdoniya nguye oza kuba ngukumkani emva kwam, yaye nguye oza kuhlala etroneni yam’?+ 25  Kuba namhlanje wehlile ukuze abingelele+ ngeenkunzi zeenkomo namathole atyetyisiweyo nezimvu ezininzi nokuze ameme bonke oonyana bakakumkani neentloko zomkhosi noAbhiyatare umbingeleli;+ yaye nabo bayadla kwaye bayasela phambi kwakhe ibe baqhubeka besithi, ‘Makaphile uKumkani uAdoniya!’+ 26  Kodwa ke mna mkhonzi wakho, mna noTsadoki+ umbingeleli noBhenaya+ unyana kaYehoyada noSolomon umkhonzi wakho akasimemanga.+ 27  Ukuba le nto ivela kwinkosi yam ukumkani, ngoko akumazisanga+ umkhonzi wakho ukuba ngubani na ofanele ahlale etroneni yenkosi yam ukumkani emva kwayo.” 28  UKumkani uDavide waphendula ke wathi: “Madoda, ndibizeleni uBhatshebha.”+ Weza phambi kokumkani waza wema phambi kokumkani. 29  Yaye ukumkani wafunga+ wathi: “Njengoko uYehova ephila+ owawukhululayo+ umphefumlo wam+ kuko konke ukubandezeleka,+ 30  kanye njengoko ndafungayo kuwe ngoYehova uTHIXO kaSirayeli, ndisithi, ‘USolomon unyana wakho nguye oza kuba ngukumkani emva kwam, kwaye nguye oza kuhlala etroneni yam esikhundleni sam!’ leyo yindlela endiza kwenza ngayo ngalo mhla.”+ 31  Waza uBhatshebha wathoba ngobuso bakhe+ emhlabeni waqubuda kukumkani waza wathi: “Inkosi yam uKumkani uDavide mayiphile ukusa kwixesha elingenammiselo!”+ 32  Ngoko nangoko uKumkani uDavide wathi: “Madoda, ndibizeleni uTsadoki+ umbingeleli noNatan umprofeti noBhenaya+ unyana kaYehoyada.” Ngoko beza phambi kokumkani. 33  Yaye ukumkani wahlabela mgama wathi kubo: “Thabathani abakhonzi+ benkosi yenu, nize nikhwelise uSolomon unyana wam kwimazi yam+ yemeyile nimehlise aye eGihon.+ 34  Yaye uTsadoki umbingeleli noNatan umprofeti bamele bamthambise+ apho njengokumkani kwaSirayeli; kwaye nimele nivuthele isigodlo+ nize nithi, ‘Makaphile uKumkani uSolomon!’+ 35  Nimele ninyuke nimlandele, yaye umele angene aze ahlale etroneni yam; kwaye yena ngokwakhe uza kuba ngukumkani esikhundleni sam, yaye kuza kufuneka ndimmisele abe yinkokeli kwaSirayeli nakwaYuda.” 36  Kwaoko uBhenaya unyana kaYehoyada wamphendula ukumkani wathi: “Amen!+ Wanga uYehova uThixo wenkosi yam ukumkani angatsho ngaloo ndlela.+ 37  Kanye njengoko uYehova waba nenkosi yam ukumkani,+ makabe noSolomon,+ yaye wanga angayenza itrone yakhe ibe nkulu ngakumbi+ kunetrone yenkosi yam uKumkani uDavide.” 38  UTsadoki+ umbingeleli noNatan+ umprofeti noBhenaya+ unyana kaYehoyada namaKereti+ namaPeleti+ behla baza bamkhwelisa uSolomon kwimazi yemeyile kaKumkani uDavide,+ baza bamzisa eGihon.+ 39  UTsadoki umbingeleli wathabatha uphondo lweoli+ ententeni+ waza wamthambisa+ uSolomon; kwaye baluvuthela uphondo, baza bonke abantu bathi: “Makaphile uKumkani uSolomon!”+ 40  Emva koko bonke abantu beza bemlandela, kwaye abantu babedlala iimbande+ benemihlali ngovuyo olukhulu,+ kangangokuba umhlaba+ wahlukana ngenxa yengxolo yabo. 41  Yaye uAdoniya nabo bonke ababemenyiwe ababekunye naye bakuva oko, bakuba begqibile ukudla.+ Xa uYowabhi weva isandi sesigodlo, kwaoko wathi: “Yeyantoni le ngxokozelo+ isedolophini?” 42  Ngoxa wayesathetha, yabona, kweza uYonatan+ unyana ka-Abhiyatare umbingeleli. Waza uAdoniya wathi: “Ngena, kuba uyindoda elikroti, kwaye uzisa iindaba ezilungileyo.”+ 43  Kodwa uYonatan waphendula waza wathi kuAdoniya: “Akunjalo! Inkosi yethu uKumkani uDavide ngokwayo imenze ukumkani uSolomon.+ 44  Ngoko ukumkani uthumele kunye naye uTsadoki umbingeleli noNatan umprofeti noBhenaya unyana kaYehoyada namaKereti namaPeleti, bamkhwelisa kwimazi kakumkani yemeyile.+ 45  UTsadoki umbingeleli noNatan umprofeti bamthambisa njengokumkani eGihon;+ emva koko baphuma apho benemihlali, kwaye idolophu iyaxokozela. Yiloo ngxolo niye nayiva.+ 46  Yaye ngapha koko, uSolomon uhleli phantsi kwitrone yobukumkani.+ 47  Kwaye, enye into, abakhonzi bakakumkani baye bafika beze kunqwenelela inkosi yethu uKumkani uDavide okuhle, besithi, ‘Wanga uThixo wakho angenza igama likaSolomon libe nobungangamsha ngakumbi kunegama lakho, yaye wanga angayenza itrone yakhe ibe nkulu ngakumbi kunetrone yakho!’+ Ukumkani uye waqubuda emandlalweni.+ 48  Yaye oku koko ukumkani aye wakutsho, ‘Makabongwe+ uYehova uTHIXO kaSirayeli, oye namhlanje wandinika lowo uya kuhlala etroneni yam, amehlo am ekubona oko!’”+ 49  Bonke abo babemenyiwe ababekunye noAdoniya bangcangcazela baza baphakama ngamnye wahamba indlela yakhe.+ 50  Yaye uAdoniya wayesoyika naye ngenxa kaSolomon. Ngoko waphakama waza wemka yaye wabamba iimpondo zesibingelelo.+ 51  Ekuhambeni kwexesha kwanikelwa ingxelo kuSolomon, kwathiwa: “Yabona uAdoniya ngokwakhe uyamoyika uKumkani uSolomon; yaye yabona ubambe iimpondo zesibingelelo, esithi, ‘Okokuqala uKumkani uSolomon makafunge kum ukuba akayi kumbulala umkhonzi wakhe ngekrele.’” 52  Koku uSolomon wathi: “Ukuba uya kuba yindoda elikroti, akuyi kuwela nalunye unwele+ lwakhe emhlabeni; kodwa ukuba kuye kwafunyanwa okubi kuye,+ kuza kufuneka afe.”+ 53  Ngoko uKumkani uSolomon wathumela kwaye bamhlisa esibingelelweni. Wandula ke wangena waza kuqubuda kuKumkani uSolomon; emva koko uSolomon wathi kuye: “Yiya endlwini yakho.”+

Umbhalo osemazantsi