Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 9:1-44

9  Onke ke amaSirayeli, abhaliswa ngokwemilibo yawo yokuzalwa;+ nango ebhalwe kwiNcwadi yooKumkani bakaSirayeli. Kwaye uYuda wathatyathelwa ekuthinjweni+ eBhabhiloni ngenxa yokungathembeki kwakhe.  Bona abemi bokuqala ababeselifeni labo ezixekweni zabo yayingamaSirayeli,+ ababingeleli,+ abaLevi+ namaNethini.+  Yaye eYerusalem+ kwakuhlala abathile koonyana bakaYuda+ nabathile koonyana bakaBhenjamin+ nabathile koonyana bakaEfrayim nabakaManase:  yayingu-Utayi unyana ka-Amihudi unyana kaOmri unyana kaImri unyana kaBhani, oonyana bakaPeretse+ unyana kaYuda.+  KumaShilo,+ nguAsaya izibulo noonyana bakhe.  Koonyana bakaZera,+ nguYewuweli, nabantakwabo ababengamakhulu amathandathu anamashumi asithoba.  Koonyana bakaBhenjamin, nguSalu unyana kaMeshulam unyana kaHodaviya unyana kaHasenuwa,  noIbheneya unyana kaYeroham, noElaha unyana kaUzi unyana kaMikeri, noMeshulam unyana kaShefatiya unyana kaRehuweli unyana kaIbheniya.  Abantakwabo ngokweenzala zabo babengamakhulu asithoba anamashumi mahlanu anesithandathu. Onke loo madoda ayeziintloko ngokwezindlu zookhokho bawo. 10  Kubabingeleli yayinguYedaya noYehoyaribhi noYakin,+ 11  noAzariya+ unyana kaHilekiya unyana kaMeshulam unyana kaTsadoki unyana kaMerayoti unyana ka-Ahitubhi, inkokeli yendlu yoTHIXO oyinyaniso, 12  noAdaya unyana kaYeroham unyana kaPashure unyana kaMalekiya, noMahasayi unyana ka-Adiyeli unyana kaYazera unyana kaMeshulam unyana kaMeshilemiti+ unyana kaImere, 13  nabantakwabo, iintloko zendlu yookhokho babo, iwaka elinamakhulu asixhenxe anamashumi amathandathu, amadoda anamandla enobuchule+ emsebenzini wenkonzo wendlu yoTHIXO oyinyaniso. 14  KubaLevi kwakukho uShemaya unyana kaHashubhi unyana ka-Azerikam unyana kaHashabhiya+ koonyana bakaMerari; 15  noBhakebhakare, uHereshe noGalali, noMataniya+ unyana kaMikha+ unyana kaZikri+ unyana ka-Asafu,+ 16  no-Obhadiya unyana kaShemaya+ unyana kaGalali unyana kaYedutun,+ noBherekiya unyana ka-Asa unyana kaElikana, owayehlala emizini yamaNetofa.+ 17  Abagcini-masango+ yayinguShalum+ noAkubhi noTalemoni noAhiman nabantakwabo uShalum intloko, 18  kwade kwaba lelo xesha esesangweni likakumkani+ ngasempuma. Aba yayingabagcini-masango eenkampu zoonyana bakaLevi.+ 19  Yena uShalum unyana kaKore unyana kaEbhiyasafu+ unyana+ kaKora+ nabantakwabo ngokwendlu yooyise amaKora,+ wayephethe umsebenzi wenkonzo, bengabagcini-mnyango wentente,+ nooyise babephethe intente kaYehova, bengabagcini-sango. 20  YayinguFinehasi+ unyana kaEleyazare+ owayeyinkokeli yabo ngaphambili. UYehova wayenaye.+ 21  UZekariya+ unyana kaMeshelemiya wayengumgcini-sango ekungeneni kwentente yokuhlangana. 22  Bonke abo bakhethwayo njengabagcini-masango ngasembundwini wocango babengamakhulu amabini aneshumi elinesibini. Babebhaliwe+ ngokwemilibo yokuzalwa+ kwabo emizini yabo. Aba bamiselwa nguDavide+ nanguSamuweli imboni+ kwisigxina sabo sentembeko.+ 23  Bona noonyana babo babengabalindi emasangweni endlu kaYehova, endlwini yentente.+ 24  Kumacala omane babekho abagcini-masango, ngasempuma,+ ngasentshona,+ ngasemntla+ nangasemzantsi.+ 25  Abantakwabo babesiza emizini yabo imihla esixhenxe,+ amaxesha ngamaxesha, kunye nabo. 26  Kuba kwisigxina sentembeko kwakukho amadoda amane anamandla abagcini-masango. BabengabaLevi, ababephethe kumagumbi okudlela+ nobuncwane+ bendlu yoTHIXO oyinyaniso. 27  Yaye babechitha ubusuku bejikeleza indlu yoTHIXO oyinyaniso; besenza inkonzo yokulinda,+ begcina nesitshixo, ukuze bavule rhoqo kusasa.+ 28  Abathile kubo babephethe iimpahla+ zenkonzo, kuba babezibala ekuzingeniseni kwabo baze bazibale nasekuzikhupheni kwabo. 29  Abathile kubo yayingamadoda ayemiselwe phezu kweempahla naphezu kwazo zonke iimpahla ezingcwele+ naphezu komgubo ocolekileyo+ newayini+ neoli+ nentlaka yokuqhumisa+ neoli yebhalsam.+ 30  Abathile koonyana bababingeleli babengabenzi bomxube wezithambiso+ weoli yebhalsam. 31  Ibe uMatitiya wabaLevi, owayelizibulo likaShalum+ umKora, wayekwisigxina sentembeko kwizinto ezibhakwe ngeepani.+ 32  Abathile koonyana bamaKohati, abantakwabo, babengabaphathi kwizonka ezikroziswayo,+ ukuze asilungiselele isabatha ngesabatha.+ 33  Ezi yayiziimvumi,+ iintloko zooyise babaLevi kumagumbi okudlela,+ nezazikhululekile kwizabelo zazo;+ kuba imini nobusuku kwakuyimbopheleleko yazo ukuba semsebenzini.+ 34  Zizo ezi iintloko zooyise babaLevi ngokweenzala zazo, amadoda aziintloko. Ezi zezo zazihlala eYerusalem.+ 35  EGibheyon+ kwakuhlala uYeyeli, uyise kaGibheyon. Igama lomfazi wakhe lalinguMahaka. 36  Unyana wakhe wamazibulo yayinguAbhedon, noTsure noKishe noBhahali noNere noNadabhi, 37  noGedore noAhiyo noZekariya+ noMikeloti. 38  Ke yena uMikeloti, wazala uShimeyam. Ngokwenene ngabo abahlala phambi kwabantakwabo eYerusalem kunye nabantakwabo. 39  Ke yena uNere,+ wazala uKishe;+ uKishe wazala uSawule;+ uSawule wazala uYonatan+ noMaleki-shuwa+ noAbhinadabhi+ noEshbhali.+ 40  Unyana kaYonatan yayinguMeribhi-bhahali.+ Ke yena uMeribhi-bhahali, wazala uMika.+ 41  Bona oonyana bakaMika yayinguPiton noMeleki noTareya noAhazi.+ 42  Ke yena uAhazi, wazala uYara; uYara wazala uAlemete noAzimaveti noZimri. UZimri wazala uMotsa. 43  Ke yena uMotsa, wazala uBhineya noRefaya+ unyana wakhe, uEleyasa unyana wakhe, uAzeli unyana wakhe. 44  UAzeli wayenoonyana abathandathu, yaye ngawo la amagama abo: uAzerikam, uBhokeru noIshmayeli noShehariya no-Obhadiya noHanan. Abo yayingoonyana baka-Azeli.+

Umbhalo osemazantsi