Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 7:1-40

7  Ke kaloku oonyana bakaIsakare yayinguTola+ noPuwa,+ uYashubhi noShimron,+ bebane.  Bona oonyana bakaTola yayingu-Uzi noRefaya noYeriyeli noYamayi noIbhesam noShemuweli, iintloko zendlu yookhokho babo. AbakaTola babengamakroti, amadoda anamandla, ngokweenzala zabo. Inani labo ngemihla kaDavide+ lalingamashumi amabini anesibini amawaka anamakhulu amathandathu.  Bona oonyana bakaUzi yayinguIzrahiya; oonyana bakaIzrahiya yayinguMikayeli no-Obhadiya noYoweli, uIshiya,      , bebahlanu, bonke beziintloko.  Ndawonye nabo ngokweenzala zabo, ngokwendlu yookhokho babo, kwakukho nabaphumi-mkhosi bokulwa emfazweni, abangamashumi amathathu anesithandatu amawaka, kuba babenabafazi noonyana abaninzi.+  Abantakwabo ngokweentsapho zonke zakwaIsakare babengamakroti, amadoda anamandla,+ angamashumi asibhozo anesixhenxe amawaka ngokokubhaliswa kwabo bonke ngokwemilibo yabo yokuzalwa.+  Oonyana bakaBhenjamin+ yayinguBhela+ noBhekere+ noYediyayeli,+ bebathathu.  Bona oonyana bakaBhela+ yayinguEtsebhoni noUzi noUziyeli noYerimoti noIri, bebahlanu, iintloko zendlu yookhokho babo, bengamakroti, amadoda anamandla; ngokokubhaliswa+ kwabo ngokwemilibo yabo yokuzalwa babengamashumi amabini anesibini amawaka anamashumi amathathu anesine.  Bona oonyana bakaBhekere yayinguZemira noYowashe noEliyezere noEliyohenayi no-Omri noYeremoti noAbhiya noAnatoti noAlemete, bonke abo yayingoonyana bakaBhekere.  Yaye ngokokubhaliswa+ kwabo ngokwemilibo yabo yokuzalwa ngokweenzala zabo ngokweentloko zendlu yookhokho babo, amakroti, amadoda anamandla, babengamashumi amabini amawaka anamakhulu amabini. 10  Bona oonyana bakaYediyayeli+ yayinguBhilehan; oonyana bakaBhilehan yayinguYewushe noBhenjamin noEhudi noKenahana noZetan noTarshishe noAhishahare. 11  Bonke abo babengoonyana bakaYediyayeli, ngokweentloko zookhokho babo, bengamakroti, amadoda anamandla,+ belishumi elinesixhenxe lamawaka namakhulu amabini aphuma umkhosi ukuya emfazweni. 12  UShupim+ noHupim+ babengoonyana bakaIre;+ ooHushim yayingoonyana baka-Ahere. 13  Oonyana bakaNafetali+ yayinguYatsiyeli+ noGuni+ noYetsere noShalum,+ oonyana bakaBhiliha.+ 14  Oonyana bakaManase+ yayinguAsriyeli, owazalwa lishweswe lakhe elingumSiriya. (Lazala uMakire+ uyise kaGiliyadi. 15  UMakire wathabathela uHupim noShupim abafazi, yaye igama lodade wabo lalinguMahaka.) Yaye igama lowesibini lalinguTselofehadi,+ kodwa uTselofehadi waba neentombi.+ 16  Ekuhambeni kwexesha uMahaka, umfazi kaMakire, wazala unyana wamthiya igama elinguPereshe; igama lomntakwabo lalinguShereshe; bona oonyana bakhe yayingu-Ulam noRekem. 17  Bona oonyana bakaUlam yayinguBhedan. Abo yayingoonyana bakaGiliyadi unyana kaMakire unyana kaManase. 18  Yena udade wabo yayinguHamolekete. Wazala uIshodi noAbhi-ezere+ noMahala. 19  Bona oonyana bakaShemida yaba nguAhiyan noShekem noLikhi noAniyam. 20  Bona oonyana bakaEfrayim+ yayinguShutela+ noBheredi unyana wakhe noTahati unyana wakhe noEleyada unyana wakhe noTahati unyana wakhe, 21  noZabhadi unyana wakhe noShutela unyana wakhe noEtsere noEleyadi. Bona abantu bakwaGati+ ababezalelwe kwelo lizwe bababulala ngenxa yokuba behla baza bathabatha imfuyo yabo. 22  UEfrayim uyise waqhubeka ezilile imihla emininzi,+ yaye abantakwabo babesiza ukuze bamthuthuzele. 23  Emva koko waba neentlobano zokwazana nomfazi wakhe, wamitha+ waza wazala unyana. Kodwa wamthiya igama elinguBheriya, ngenxa yokuba kwakuhle intlekele+ endlwini yakhe. 24  Yona intombi yakhe yayinguShera, yakha iBhete-horon,+ eyasezantsi+ neyaphezulu,+ neUzen- shera. 25  URefa unyana wakhe, noReshefe, noTela unyana wakhe, noTahan unyana wakhe, 26  uLadan unyana wakhe, uAmihudi unyana wakhe, uElishama unyana wakhe, 27  uNun+ unyana wakhe, uYehoshuwa+ unyana wakhe. 28  Ke lona ilifa labo neendawo zabo zokuhlala zaziseBheteli+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo, yaye empuma, yayiyiNaharan,+ entshona, iyiGezere+ needolophu eziphantsi kwayo, neShekem+ needolophu eziphantsi kwayo ukusa eGaza needolophu eziphantsi kwayo; 29  yaye ngakwicala loonyana bakaManase yayiyiBhete-sheyan+ needolophu eziphantsi kwayo, iTahanaki+ needolophu eziphantsi kwayo, iMegido+ needolophu eziphantsi kwayo iDore+ needolophu eziphantsi kwayo. Kuzo ezo kwahlala oonyana bakaYosefu+ unyana kaSirayeli. 30  Oonyana baka-Ashere+ yayinguImna+ noIshva noIshvi+ noBheriya;+ yaye udade wabo yayinguSera. 31  Oonyana bakaBheriya yayinguHebheri noMalekiyeli, owayenguyise kaBhirzayiti. 32  Ke yena uHebheri, wazala uYafelete noShomere noHotam, noShuwa udade wabo. 33  Bona oonyana bakaYafelete yayinguPasaki noBhimhali noAshvati. Abo yayingoonyana bakaYafelete. 34  Bona oonyana bakaShemere yayinguAhi noRoga, uYehubha noAram. 35  Bona oonyana bakaHelem umntakwabo yayinguTsofa noYimna noSheleshe noAmali. 36  Oonyana bakaTsofa yayinguSuwa noHarnefere noShuwali noBheri noImra, 37  uBhetsere noHodi noShama noShilesha noItran noBhera. 38  Bona oonyana bakaYetere yayinguYefune noPisepa noAra. 39  Bona oonyana bakaUla yayinguArahi noHaniyeli noRitsiya. 40  Bonke aba yayingoonyana baka-Ashere, iintloko+ zendlu yookhokho babo abakhethiweyo, amakroti,+ amadoda anamandla, iintloko zezikhulu; yaye babebhaliselwe+ ngokwemilibo yabo yokuzalwa ukuphuma umkhosi emfazweni. Inani labo lalingamadoda angamashumi amabini anesithandathu amawaka.+

Umbhalo osemazantsi