Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 6:1-81

6  Oonyana bakaLevi+ yayinguGershon,+ uKohati+ noMerari.+  Bona oonyana bakaKohati yayinguAmram,+ uItsare+ noHebron+ noUziyeli.+  Bona oonyana baka-Amram+ yayinguAron+ noMoses,+ kwakukho noMiriyam.+ Bona oonyana baka-Aron yayinguNadabhi+ noAbhihu,+ uEleyazare+ noItamare.+  Ke yena uEleyazare+ wazala uFinehasi.+ UFinehasi wazala uAbhishuwa.+  UAbhishuwa wazala uBhuki; uBhuki wazala u-Uzi.+  U-Uzi wazala uZerahiya; uZerahiya wazala uMerayoti.+  UMerayoti wazala uAmariya; uAmariya wazala uAhitubhi.+  UAhitubhi wazala uTsadoki;+ uTsadoki wazala uAhimahatse.+  UAhimahatse wazala uAzariya. UAzariya wazala uYohanan. 10  UYohanan wazala uAzariya.+ Wayesebenza njengombingeleli endlwini awayakhayo uSolomon eYerusalem. 11  Yena uAzariya wazala uAmariya.+ UAmariya wazala uAhitubhi.+ 12  UAhitubhi wazala uTsadoki.+ UTsadoki wazala uShalum. 13  UShalum wazala uHilekiya. UHilekiya+ wazala uAzariya. 14  Azariya wazala uSeraya.+ USeraya wazala uYehotsadaki.+ 15  Yena uYehotsadaki wahamba akuwathabathela ekuthinjweni uYehova amaYuda neYerusalem ngesandla sikaNebhukadenetsare. 16  Oonyana bakaLevi+ yayinguGershom, uKohati noMerari. 17  Ngawo la amagama oonyana bakaGershom: uLibhini+ noShimeyi.+ 18  Bona oonyana bakaKohati+ yayinguAmram+ noItsare noHebron noUziyeli.+ 19  Oonyana bakaMerari yayinguMahali noMushi.+ Yaye ezi ziintsapho zabaLevi ngokokhokho babo:+ 20  EkaGershom, yayinguLibhini+ unyana wakhe, uYahati unyana wakhe, uZima unyana wakhe, 21  uYowa+ unyana wakhe, uIdo unyana wakhe, uZera unyana wakhe, uYeyaterayi unyana wakhe. 22  Oonyana bakaKohati yayinguAminadabhi unyana wakhe, uKora+ unyana wakhe, uAsire unyana wakhe, 23  uElikana unyana wakhe noEbhiyasafu+ unyana wakhe noAsire unyana wakhe; 24  uTahati unyana wakhe, u-Uriyeli unyana wakhe, u-Uziya unyana wakhe, noShawule unyana wakhe. 25  Bona oonyana bakaElikana+ yayinguAmasayi noAhimoti. 26  Ke yena uElikana, oonyana bakaElikana yayinguTsofare+ unyana wakhe noNahati unyana wakhe, 27  uEliyabhi+ unyana wakhe, uYeroham unyana wakhe, uElikana+ unyana wakhe. 28  Bona oonyana bakaSamuweli+ yayinguYoweli izibulo noAbhiya owesibini.+ 29  Oonyana bakaMerari yayinguMahali,+ uLibhini unyana wakhe, uShimeyi unyana wakhe, u-Uza unyana wakhe, 30  uShimeyi unyana wakhe, uHagiya unyana wakhe, uAsaya unyana wakhe. 31  Aba ngabo uDavide+ wabanika izikhundla zokwalathisa ukuvuma endlwini kaYehova emva kokuba iTyeya ibe nendawo yokuphumla.+ 32  Babengabalungiseleli+ ekuvumeni+ phambi komnquba wentente yokuhlangana de uSolomon wakha indlu kaYehova eYerusalem;+ yaye baqhubeka benyamekela inkonzo yabo ngokomiselo lwabo.+ 33  Yaye aba ngabo babefeza inkonzo noonyana babo: Koonyana bamaKohati yayinguHeman+ imvumi, unyana kaYoweli,+ unyana kaSamuweli,+ 34  unyana kaElikana,+ unyana kaYeroham, unyana kaEliyeli,+ unyana kaToha, 35  unyana kaTsufi,+ unyana kaElikana, unyana kaMahati, unyana ka-Amasayi, 36  unyana kaElikana, unyana kaYoweli, unyana ka-Azariya, unyana kaZefaniya, 37  unyana kaTahati, unyana ka-Asire, unyana kaEbhiyasafu,+ unyana kaKora,+ 38  unyana kaItsare,+ unyana kaKohati, unyana kaLevi, unyana kaSirayeli. 39  Ke umtakwabo uAsafu,+ owayenyamekela ngasekunene kwakhe, uAsafu wayengunyana kaBherekiya,+ unyana kaShimeya, 40  unyana kaMikayeli, unyana kaBhahaseya, unyana kaMalekiya, 41  unyana kaEteni, unyana kaZera, unyana ka-Adaya, 42  unyana kaEtan, unyana kaZima, unyana kaShimeyi, 43  unyana kaYahati,+ unyana kaGershom,+ unyana kaLevi. 44  Ke bona oonyana bakaMerari+ abantakwabo ababengakwisandla sasekhohlo, kwakukho uEtan+ unyana kaKishi,+ unyana ka-Abhedi, unyana kaMaluke, 45  unyana kaHashabhiya, unyana ka-Amatsiya, unyana kaHilekiya, 46  unyana ka-Amtsi, unyana kaBhani, unyana kaShemere, 47  unyana kaMahali, unyana kaMushi,+ unyana kaMerari,+ unyana kaLevi. 48  Bona abantakwabo abaLevi+ babenikwe yonke inkonzo+ yomnquba wendlu yoTHIXO oyinyaniso. 49  Ke yena uAron+ noonyana bakhe babeqhumisa esibingelelweni umnikelo+ otshiswayo nasesibingelelweni+ sesiqhumiso+ wonke umsebenzi wezona zinto zingcwele yaye becamagushela+ uSirayeli,+ ngokomyalelo wonke awabanika wona uMoses umkhonzi woTHIXO oyinyaniso. 50  Aba yayingoonyana baka-Aron:+ yayinguEleyazare+ unyana wakhe, uFinehasi+ unyana wakhe, uAbhishuwa+ unyana wakhe, 51  uBhuki unyana wakhe, u-Uzi unyana wakhe, uZerahiya+ unyana wakhe, 52  uMerayoti+ unyana wakhe, uAmariya unyana wakhe, uAhitubhi+ unyana wakhe, 53  uTsadoki+ unyana wakhe, uAhimahatse+ unyana wakhe. 54  Ezi ke yayiziindawo zabo zokuhlala ngokweenkampu zabo ezibiyelwe ngodonga kummandla wabo,+ kuba oonyana baka-Aron babeyintsapho yamaKohati,+ kuba laba lelabo iqashiso. 55  Babanika iHebron+ ezweni lakwaYuda, namadlelo alo awayelijikelezile. 56  Ke yona intsimi yeso sixeko nemizi+ yaso bazinika uKalebhi+ unyana kaYefune.+ 57  Oonyana baka-Aron babanika izixeko zokusabela,+ iHebron,+ neLibhena+ namadlelo ayo neYatire+ neEshtemowa+ namadlelo ayo, 58  neHilen+ namadlelo ayo, neDebhiri+ namadlelo ayo, 59  neAshan+ namadlelo ayo neBhete-shemeshe+ namadlelo ayo; 60  nakwisizwe sakwaBhenjamin iGebha+ namadlelo ayo neAlemete+ namadlelo ayo neAnatoti+ namadlelo ayo. Zonke izixeko zabo zazilishumi elinesithathu+ phakathi kweentsapho zabo. 61  Bona oonyana bakaKohati abasalayo babanika entsatsheni yesizwe, esiqingatheni sesizwe, isiqingatha sakwaManase, izixeko ezilishumi+ ngeqashiso. 62  Oonyana bakaGershom+ ngokweentsapho zabo babanika kwisizwe sakwaIsakare+ nakwisizwe sakwa-Ashere+ nakwisizwe sakwaNafetali+ nakwisizwe sakwaManase+ eBhashan, izixeko ezilishumi elinesithathu. 63  Oonyana bakaMerari+ ngokweentsapho zabo babanika kwisizwe sakwaRubhen+ nakwisizwe sakwaGadi+ nakwisizwe sakwaZebhulon+ izixeko ezilishumi elinesibini ngokweqashiso. 64  Ngaloo ndlela oonyana bakaSirayeli banika abaLevi+ izixeko namadlelo azo.+ 65  Ngokubhekele phaya, babanika ngeqashiso kwisizwe soonyana bakaYuda+ nakwisizwe soonyana bakaSimeyon+ nakwisizwe soonyana bakaBhenjamin+ zona ezi zixeko, zibiziweyo ngamagama. 66  Ezithile kwiintsapho zoonyana bakaKohati zaba nezixeko zommandla wazo kwisizwe sakwaEfrayim.+ 67  Ngako oko babanika izixeko zokusabela, iShekem+ namadlelo ayo kummandla weentaba wakwaEfrayim, neGezere+ namadlelo ayo, 68  neYokemam+ namadlelo ayo neBhete-horon+ namadlelo ayo, 69  neAyalon+ namadlelo ayo neGati-rimon+ namadlelo ayo; 70  nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase, iAnere+ namadlelo ayo neBhileyam+ namadlelo ayo, zaba zezeentsapho zoonyana bakaKohati ababesele.+ 71  Oonyana bakaGershom+ babanika entsatsheni yesiqingatha sesizwe sakwaManase iGolan+ eseBhashan namadlelo ayo neAshtaroti+ namadlelo ayo; 72  nakwisizwe sakwaIsakare, iKedeshe+ namadlelo ayo neDabherati+ namadlelo ayo, 73  neRamoti+ namadlelo ayo neAnem+ namadlelo ayo; 74  nakwisizwe sakwa-Ashere, iMashale namadlelo ayo neAbhedon+ namadlelo ayo, 75  neHukoki+ namadlelo ayo neRehobhi+ namadlelo ayo; 76  nakwisizwe sakwaNafetali,+ iKedeshe+ eseGalili+ namadlelo ayo neHamon namadlelo ayo neKiriyatayim+ namadlelo ayo. 77  Ke oonyana bakaMerari ababesele babanika kwisizwe sakwaZebhulon+ iRimono+ namadlelo ayo, iTabhore namadlelo ayo, 78  yaye kwimimandla yaseYordan eYeriko ukusa ngakwimpuma yeYordan, kwisizwe sakwaRubhen,+ iBhetsere+ esentlango namadlelo ayo neYahatsa+ namadlelo ayo, 79  neKedemoti+ namadlelo ayo neMefehati+ namadlelo ayo; 80  nakwisizwe sakwaGadi,+ iRamoti+ eseGiliyadi namadlelo ayo neMahanayim+ namadlelo ayo, 81  neHeshbhon+ namadlelo ayo neYazere+ namadlelo ayo.

Umbhalo osemazantsi