Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 4:1-43

4  Oonyana bakaYuda yayinguPeretse,+ uHetseron+ noKarmi+ noHure+ noShobhali.+  Ke yena uRehaya+ unyana kaShobhali, wazala uYahati; uYahati wazala uAhumayi noLahadi. Ezi ziintsapho zamaTsorati.+  Bona aba ngoonyana bakayise kaEtam:+ uYizereli+ noIshma noIdabhashe, (igama likadade wabo lalinguHatseleleponi,)  noPenuweli uyise kaGedore+ noEtsere uyise kaHusha. Aba yayingoonyana bakaHure+ izibulo likaEfratha uyise kaBhetelehem.+  Yena uAshure+ uyise kaTekowa+ waba nabafazi ababini, uHela noNahara.  Ekuhambeni kwexesha uNahara wamzalela uAhuzam noHefere noTemeni noHahashitari. Aba yayingoonyana bakaNahara.  Bona oonyana bakaHela yayinguTsereti, uItsare noEtenan.  Ke yena uKotse, wazala uAnubhe noTsobhebha neentsapho zika-Ahareli unyana kaHarum.  Ke kaloku uYabhetse+ ebebekekile+ kunabantakwabo; ngunina owamthiya igama elinguYabhetse esithi: “Ndimzele kabuhlungu.”+ 10  Waza uYabhetse wabiza kuTHIXO+ kaSirayeli, wathi: “Ukuba nakanjani na uya kundisikelela+ uze ngenene uwandise ummandla wam,+ isandla sakho+ sibe nam, uze undigcine kwintlekele,+ ukuze ingandenzakalisi,+—” Ke uThixo wamenzela oko wakucelayo.+ 11  Ke yena uKelubhi umntakwabo Shuha, wazala uMehire, owayenguyise kaEshton. 12  UEshton wazala uBhete-rafa noPaseha noTehina uyise kaIre-nahashe. La ngamadoda aseReka. 13  Bona oonyana bakaKenazi+ yayinguOteniyeli+ noSeraya, oonyana bakaOteniyeli, yayinguHatati. 14  Ke yena uMeyonotayi, wazala uOfra. Ke yena uSeraya, wazala uYowabhi uyise wamaGe-harashim; kuba aba ziingcibi.+ 15  Bona oonyana bakaKalebhi+ unyana kaYefune+ yayinguIru, uElaha noNayam; oonyana bakaElaha, yayinguKenazi. 16  Bona oonyana bakaYehaleleli yayinguZifi noZifa, uTiriya noAsareli. 17  Bona oonyana bakaEzraha yayinguYetere noMeredi noEfere noYalon; wakhawulwa uMiriyam noShamayi noIshbha uyise kaEshtemowa.+ 18  Ke yena umfazi wakhe ongumYuda, wazala uYerede uyise kaGedore noHebheri uyise kaSoko noYekutiyeli uyise kaZanowa. Ke aba yayingoonyana bakaBhitiya intombi kaFaro, eyathatyathwa nguMeredi. 19  Bona oonyana bomfazi kaHodiya, udade boNaham, yayinguyise kaKeyila+ umGarmi noEshtemowa umMahakati. 20  Bona oonyana bakaShimon yayinguAmnon noRina, uBhen-hanan noTilon. Bona oonyana bakaIshi yayinguZohete noBhen-zohete. 21  Oonyana bakaShela+ unyana kaYuda yayinguEre uyise kaLeka noLahada uyise kaMareshaha neentsapho zendlu yabasebenza ngelaphu elicikizekileyo+ bendlu ka-Ashbheya; 22  noYokim namadoda aseKozebha noYowashe noSarafi, ababa ngabanini bamakhosikazi akwaMowabhi,+ noYashubhi-lehem. Ke loo mazwi ngawesithethe sakudala.+ 23  Babengababumbi+ nabemi baseNetayim naseGedera. Bahlala apho kunye nokumkani emsebenzini wakhe.+ 24  Oonyana bakaSimeyon yayinguNemuweli+ noYamin,+ uYaribhi, uZera, uShawule,+ 25  uShalum unyana wakhe, uMibhesam unyana wakhe, uMishma unyana wakhe. 26  Bona oonyana bakaMishma yayinguHamuweli unyana wakhe, uZakure unyana wakhe, uShimeyi unyana wakhe. 27  Yena uShimeyi wayenoonyana abalishumi elinesithandathu neentombi ezintandathu; kodwa abantakwabo ababanga nanyana baninzi njengoYuda.+ 28  Yaye baqhubeka behlala eBher-shebha+ naseMolada+ naseHatsare-shuwali+ 29  naseBhiliha+ nase-Etsem+ naseToladi+ 30  naseBhetuweli+ naseHorma+ naseTsikelage+ 31  naseBhete-markabhoti naseHatsare-susim+ naseBhete-bhiri naseShaharayim.+ Zizo ezo izixeko zabo ukuza kutsho kulawulo lukaDavide. 32  Yona imizi yabo yayiyiEtam neAyin, iRimon neToken neAshan,+ izixeko ezihlanu. 33  Yonke imizi yabo eyayimacala onke kwezi zixeko yayifikelela kwaBhahali.+ Zizo ezo iindawo ababehlala kuzo nokubhaliswa kwabo ngokwemilibo yabo yokuzalwa. 34  UMeshobhabhi noYamleki noYosha unyana ka-Amatsiya, 35  noYoweli noYehu unyana kaYoshibhiya unyana kaSeraya unyana ka-Asiyeli, 36  noEliyohenayi noYahakobha noYeshohaya noAsaya noAdiyeli noYesimiyeli noBhenaya, 37  noZiza unyana kaShifi unyana ka-Alon unyana kaYedaya unyana kaShimri unyana kaShemaya. 38  Abo bakhankanyiweyo ngamagama babezizikhulu kwiintsapho zabo,+ yaye izindlu zookhokho babo zanda zaba ninzi. 39  Baqhubeka behamba ngesango laseGedore, ukuya kufikelela kwintlambo esempuma, besiya kuyifunela amadlelo imihlambi yabo. 40  Ekugqibeleni balifumana idlelo elityebileyo nelihle,+ nomhlaba ubanzi ungenasiphazamiso+ yaye bahlala ngokukhululeka; kuba abo babehlala apho kumaxesha angaphambili yayingabakwaHam.+ 41  Baza abo babhaliweyo ngamagama abo beza ngemihla kaHezekiya+ ukumkani wakwaYuda, bazixabela+ iintente zamaHam namaMehun afunyanwa elapho, bawatshabalalisa+ unanamhla; bahlala kwindawo yabo, ngenxa yokuba kwakukho amadlelo+ emihlambi yabo apho. 42  Yaye kubo kwakukho abathile bakoonyana bakaSimeyon ababeye kwiNtaba yeSehire,+ amakhulu amahlanu amadoda, kunye noPelatiya noNeyariya noRefaya noUziyeli oonyana bakaIshi ababeziintloko zabo. 43  Yaye bayixabela intsalela yabasindileyo kuma-Amaleki,+ baza baqhubeka behlala khona unanamhla.

Umbhalo osemazantsi