Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 3:1-24

3  Aba ngoonyana bakaDavide+ awabazalelwayo eHebron:+ izibulo yayinguAmnon,+ ngoAhinowam+ umYizerelikazi,+ owesibini, yayinguDaniyeli, ngoAbhigali+ umKarmelekazi,+  owesithathu, yayinguAbhisalom+ unyana kaMahaka+ intombi kaTalemayi+ ukumkani waseGeshure,+ owesine, yayinguAdoniya+ unyana kaHagiti,+  owesihlanu, yayinguShefatiya, ngoAbhitali,+ owesithandathu, yayinguItreyam, ngoEgla+ umfazi wakhe.  Bathandathu awabazalelwa eHebron; waza waqhubeka elawula apho iminyaka esixhenxe neenyanga ezintandathu, yaye walawula iminyaka engamashumi amathathu anesithandathu eYerusalem.+  Yaye aba wabazalelwa eYerusalem:+ uShimeya+ noShobhabhi+ noNatan+ noSolomon,+ abane ngoBhatshebha+ intombi ka-Amiyeli,+  noIbhare+ noElishama+ noElifelete,+  noNoga noNefege noYafiya,+  noElishama+ noEliyada noElifelete,+ basithoba,  bonke abo babengoonyana bakaDavide ngaphandle koonyana bamashweshwe, noTamare+ udade wabo. 10  Unyana kaSolomon yayinguRehobhoham,+ uAbhiya+ unyana wakhe, uAsa+ unyana wakhe, uYehoshafati+ unyana wakhe, 11  uYehoram unyana wakhe,+ uAhaziya+ unyana wakhe, uYehowashe+ unyana wakhe, 12  uAmatsiya+ unyana wakhe, uAzariya+ unyana wakhe, uYotham+ unyana wakhe, 13  uAhazi+ unyana wakhe, uHezekiya+ unyana wakhe, uManase+ unyana wakhe 14  uAmon+ unyana wakhe, uYosiya+ unyana wakhe. 15  Bona oonyana bakaYosiya yayilizibulo uYohanan, owesibini, yayinguYehoyakim,+ owesithathu, yayinguZedekiya,+ owesine, yayinguShalum. 16  Bona oonyana bakaYehoyakim yayinguYekoniya+ unyana wakhe, uZedekiya unyana wakhe. 17  Bona oonyana bakaYekoniya njengebanjwa yayinguShelatiyeli+ unyana wakhe 18  noMalekiram noPedaya noShenatsare, uYekamiya, uHoshama noNedabhiya. 19  Bona oonyana bakaPedaya yayinguZerubhabheli+ noShimeyi; bona oonyana bakaZerubhabheli yayinguMeshulam noHananiya (yaye udade wabo yayinguShelomiti); 20  noHashubha no-Oheli noBherekiya noHasadiya, uYushabhi-hesedi, bebahlanu. 21  Bona oonyana bakaHananiya yayinguPelatiya+ noYeshaya, oonyana bakaYeshaya yayinguRefaya, oonyana bakaRefaya yayinguArnan, oonyana baka-Arnan yayinguObhadiya, oonyana bakaObhadiya yayinguShekaniya; 22  bona oonyana bakaShekaniya, yayinguShemaya, oonyana bakaShemaya, yayinguHatushe noIgali noBhariya noNeyariya noShafati, bebathandathu. 23  Bona oonyana bakaNeyariya yayinguEliyohenayi noHizekiya noAzerikam, bebathathu. 24  Bona oonyana bakaEliyohenayi yayinguHodaviya noEliyashibhi noPelaya noAkubhi noYohanan noDelaya noAnani, besixhenxe.

Umbhalo osemazantsi