Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 24:1-31

24  Ke oonyana baka-Aron babenezahlulo zabo. Oonyana baka-Aron yayinguNadabhi+ noAbhihu,+ uEleyazare+ noItamare.+  Noko ke, uNadabhi noAbhihu+ bafa phambi koyise,+ bengenabo oonyana, kodwa uEleyazare+ noItamare baqhubeka besebenza njengababingeleli.  UDavide, noTsadoki+ koonyana bakaEleyazare, noAhimeleki+ koonyana bakaItamare benza izahlulo ngokwezigxina zabo enkonzweni yabo.+  Kodwa bona oonyana bakaEleyazare bafunyanwa benamadoda aziintloko amaninzi kakhulu kunoonyana bakaItamare. Ngoko ke babelwa koonyana bakaEleyazare, njengeentloko zezindlu zooyise, zilishumi elinesithandathu, bona oonyana bakaItamare, njengeentloko zezindlu zooyise, zisibhozo.  Ngokubhekele phaya, babahlula ngamaqashiso,+ aba nabaya, kuba kwakufuneka kubekho iintloko zendawo engcwele+ neentloko zikaTHIXO oyinyaniso koonyana bakaEleyazare nakoonyana bakaItamare.  Wandula uShemaya unyana kaNetaneli unobhala+ wabaLevi wababhala phantsi phambi kukakumkani neenkosana noTsadoki+ umbingeleli noAhimeleki+ unyana ka-Abhiyatare+ neentloko zooyise zababingeleli nezabaLevi,+ enye indlu yooyise yakhethelwa uEleyazare+ yaza enye yakhethelwa uItamare.+  Iqashiso laphuma: elokuqala laba lelikaYehoyaribhi;+ elesibini laba lelikaYeyada,  elesithathu laba lelikaHarim, elesine laba lelikaSehorim,  elesihlanu laba lelikaMalekiya, elesithandathu laba lelikaMiyamin, 10  elesixhenxe laba lelikaHakotse, elesibhozo laba lelika-Abhiya,+ 11  elesithoba laba lelikaYeshuwa, eleshumi laba lelikaShekaniya, 12  eleshumi elinanye laba lelikaEliyashibhi, eleshumi elinesibini laba lelikaYakim, 13  eleshumi elinesithathu laba lelikaHupa, eleshumi elinesine laba lelikaYeshebhabhi, 14  eleshumi elinesihlanu laba lelikaBhilega, eleshumi elinesithandathu laba lelikaImere, 15  eleshumi elinesixhenxe laba lelikaHezire, eleshumi elinesibhozo laba lelikaHapitsetse, 16  eleshumi elinesithoba laba lelikaPetahiya, elamashumi amabini laba lelikaYehezekeli, 17  elamashumi amabini ananye laba lelikaYakin, elamashumi amabini anesibini laba lelikaGamuli, 18  elamashumi amabini anesithathu laba lelikaDelaya, elamashumi amabini anesine laba lelikaMahaziya. 19  Ezi yayizizigxina zabo+ enkonzweni yabo,+ ukuba bangene endlwini kaYehova ngokwelungelo eliyimfanelo+ yabo ngesandla sika-Aron ukhokho wabo, kanye njengoko uYehova uTHIXO kaSirayeli wamyalelayo. 20  Ngabo aba abasalayo koonyana bakaLevi, koonyana baka-Amram+ yayinguShubhayeli;+ koonyana bakaShubhayeli, yayinguYedeya; 21  kuRehabhiya:+ koonyana bakaRehabhiya, yayinguIshiya intloko; 22  kumaItsare,+ yayinguShelemoti;+ koonyana bakaShelomoti, yayinguYahati; 23  koonyana bakaHebron,+ yayinguYeriya+ intloko, uAmariya engowesibini, uYahaziyeli engowesithathu, uYekamam engowesine. 24  Oonyana bakaUziyeli, yayinguMika; koonyana bakaMika,+ yayinguShamire. 25  Umtakawabo Mika yayinguIshiya; koonyana bakaIshiya, yayinguZekariya. 26  Oonyana bakaMerari+ yayinguMahali+ noMushi;+ oonyana bakaYahaziya, yayinguBheno. 27  Oonyana bakaMerari: KwabakaYahaziya, yayinguBheno noShoham noZakure noIbhri. 28  AbakaMahali, yayinguEleyazare, ongabanga nanyana.+ 29  KwabakaKishe: oonyana bakaKishe yayinguYerameli. 30  Ke bona oonyana bakaMushi yayinguMahali+ noEdere noYerimoti.+ Aba yayingoonyana babaLevi ngokwezindlu zooyise.+ 31  Nabo babawisela amaqashiso+ kanye njengokuba abantakwabo oonyana baka-Aron benzayo phambi kukaDavide ukumkani noTsadoki noAhimeleki neentloko zezindlu zooyise zababingeleli nezabaLevi. Ke kuzo izindlu zooyise,+ owayeyintloko wayelingana twatse nomtakwabo omncinane.

Umbhalo osemazantsi