Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 2:1-55

2  Aba yayingoonyana bakaSirayeli:+ uRubhen,+ uSimeyon,+ uLevi+ noYuda,+ uIsakare+ noZebhulon,+  uDan,+ uYosefu+ noBhenjamin,+ uNafetali,+ uGadi+ noAshere.+  Oonyana bakaYuda yayinguEre+ no-Onan+ noShela.+ Abo bathathu wabazalelwa yintombi kaShuwa, umKananekazi. Yena uEra owayelizibulo likaYuda waba mbi emehlweni kaYehova, kangangokuba wambulala.+  Yena uTamare+ umolokazana wakhe wamzalela uPeretse+ noZera. Bebonke oonyana bakaYuda babebahlanu.  Oonyana bakaPeretse yayinguHetseron noHamuli.+  Bona oonyana bakaZera+ yayinguZimri noEtan noHeman noKalkoli noDera.+ Bebonke babebahlanu.  Bona oonyana bakaKarmi+ yayinguAkare owamhlisela ishwangusha uSirayeli,+ owenza isenzo sokungathembeki ngento enikelwe kwintshabalalo.+  Oonyana bakaEtan+ yayinguAzariya.  Oonyana bakaHetseron+ awabazalelwayo yayinguYerameli+ noRam+ noKelubhayi. 10  Ke yena uRam, wazala uAminadabhi.+ UAminadabhi wazala uNashon+ isikhulu soonyana bakaYuda. 11  UNashon wazala uSalma.+ USalma wazala uBhohazi.+ 12  UBhohazi wazala uObhedi.+ UObhedi wazala uYese.+ 13  UYese wazala uEliyabhi+ izibulo lakhe, noAbhinadabhi+ owesibini, noShimeya+ owesithathu, 14  uNetaneli owesine, uRadayi owesihlanu, 15  uOtsem owesithandathu, uDavide+ owesixhenxe. 16  Oodade wabo yayinguTseruya noAbhigali;+ bona oonyana bakaTseruya yayinguAbhishayi+ noYowabhi+ noAsaheli,+ bebathathu. 17  Ke yena uAbhigali, wazala uAmasa;+ yaye uyise ka-Amasa yayinguYetere+ umIshmayeli. 18  Ke yena uKalebhi unyana kaHetseron,+ wazala oonyana ngoAzubha umfazi wakhe nangoYeriyoti; bona aba yayingoonyana bakhe: uYeshere noShobhabhi noArdon. 19  Ekugqibeleni wafa uAzubha. Ngoko uKalebhi wazithabathela uEfrata,+ owathi ekuhambeni kwexesha wamzalela uHure.+ 20  UHure wazala u-Uri.+ U-Uri wazala uBhetsaleli.+ 21  Emva koko uHetseron waba neentlobano zokwazana nentombi kaMakire,+ uyise kaGiliyadi.+ Yaye wayithabatha enamashumi amathandathu eminyaka ubudala, kodwa yamzalela uSegubhi. 22  USegubhi wazala uYayire,+ owayenezixeko ezingamashumi amabini anesithathu+ elizweni laseGiliyadi. 23  Kamva uGeshure+ noSiriya+ bathabatha kubo iHavoti-yayire,+ neKenati+ needolophu eziphantsi kwayo, izixeko ezingamashumi amathandathu. Bonke abo yayingoonyana bakaMakire uyise kaGiliyadi. 24  Yaye emva kokufa kukaHetseron+ eKalebhi-efrata, umfazi kaHetseron uAbhiya, wamzalela uAshure uyise kaTekowa.+ 25  Bona oonyana bakaYerameli+ izibulo likaHetseron yayinguRam+ izibulo noBhuna no-Oren no-Otsem, uAhiya. 26  UYerameli waba nomnye umfazi, ogama lakhe lalinguAtara. Wayengunina kaOnam. 27  Bona oonyana bakaRam+ izibulo likaYerameli yayinguMahazi noYamin noEkere. 28  Bona oonyana bakaOnam+ yayinguShamayi noYada. Bona oonyana bakaShamayi yayinguNadabhi noAbhishure. 29  Igama lomfazi ka-Abhishure lalinguAbhihali, owathi ekuhambeni kwexesha wamzalela uAhabhan noMolidi. 30  Bona oonyana bakaNadabhi+ yayinguSelede noApayim. Kodwa uSelede wafa engenabo oonyana. 31  Bona oonyana baka-Apayim yayinguIshi. Bona oonyana bakaIshi yayinguSheshan;+ oonyana bakaSheshan, yayinguAhalayi. 32  Bona oonyana bakaYada umntakwabo Shamayi yayinguYetere noYonatan. Kodwa uYetere wafa engenabo oonyana. 33  Bona oonyana bakaYonatan yayinguPelethe noZaza. Abo yayingoonyana bakaYerameli. 34  USheshan+ wayengenanyana, wayeneentombi zodwa. Ke uSheshan ebenomkhonzi+ ongumYiputa ogama lakhe lalinguYareha. 35  Ngoko uSheshan wamnika uYareha umkhonzi wakhe intombi yakhe ukuba ibe ngumfazi, eyathi ekuhambeni kwexesha yamzalela uAtayi. 36  UAtayi wazala uNatan. UNatan wazala uZabhadi.+ 37  UZabhadi wazala uEfelali. UEfelali wazala uObhedi. 38  UObhedi wazala uYehu. UYehu wazala uAzariya. 39  UAzariya wazala uHeletse. UHeletse wazala uEleyasa. 40  UEleyasa wazala uSisamayi. USisamayi wazala uShalum. 41  UShalum wazala uYekamiya. UYekamiya wazala uElishama. 42  Bona oonyana bakaKalebhi+ umntakwabo Yerameli yayinguMesha izibulo lakhe, owayenguyise kaZifi, noonyana bakaMareshaha uyise kaHebron. 43  Bona oonyana bakaHebron yayinguKora noTapuwa noRekem noShema. 44  UShema wazala uRaham uyise kaYorkam. URekem wazala uShamayi. 45  Yena unyana kaShamayi yayinguMahon; uMahon wayenguyise kaBhete-tsure.+ 46  Ke yena uEfa ishweshwe likaKalebhi, wazala uHaran noMotsa noGazeze. UHaran wazala uGazeze. 47  Bona oonyana bakaYadayi yayinguRegem noYotham noGeshan noPelete noEfa noShahafe. 48  Ke lona ishweshwe likaKalebhi uMahaka, lazala uShebhere noTirana. 49  Ekuhambeni kwexesha wazala uShahafe uyise kaMademana,+ uSheva uyise kaMakebhena noyise kaGibheya.+ Yona intombi kaKalebhi+ yayinguAkesa.+ 50  Aba yayingoonyana bakaKalebhi. Oonyana bakaHure+ izibulo likaEfratha:+ nguShobhali+ uyise kaKiriyati-yarim,+ 51  uSalma uyise kaBhetelehem,+ uHarefu uyise kaBhete-gadere. 52  UShobhali+ uyise kaKariyati-yarim waba noonyana: uHarowe, isiqingatha samaMenuhoti. 53  Iintsapho zikaKiriyati-yarim zazingamaItri+ namaPuti namaShumati namaMisherayi. Kuzo ezi kwavela amaTsorati+ namaEshtawoli.+ 54  Oonyana bakaSalma yayinguBhetelehem+ namaNetofa,+ uAtaroti-bhete-yowabhi nesiqingatha samaManahati, amaTsora. 55  Iintsapho zababhali ababehlala eYabhetse+ yayingamaTirati, amaShimeyati, amaSukati. La yayingamaKeni+ awayevela kuHamati uyise wabendlu kaRekabhi.+

Umbhalo osemazantsi