Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 16:1-43

16  Ngoko bayingenisa ityeya yoTHIXO oyinyaniso+ baza bayibeka ngaphakathi ententeni uDavide awayeyimisele yona;+ baza basondeza amadini anyukayo nemibingelelo yobudlelane phambi koTHIXO oyinyaniso.+  Akugqiba uDavide ukunikela ngomnikelo otshiswayo+ nemibingelelo yobudlelane,+ waqhubeka wabasikelela+ abantu egameni likaYehova.+  Ngokubhekele phaya, wawahlulela+ onke amaSirayeli, indoda kwakunye nomfazi, ngamnye isonka esibusazinge neqebengwana ledatilisi neqebengwana lerasintyisi.  Wandula wabeka phambi kwetyeya kaYehova abathile kubaLevi+ njengabalungiseleli,+ ukuba bakhumbule+ yaye babulele,+ badumise+ uYehova uTHIXO kaSirayeli,  uAsafu+ intloko, owesibini kuye yayinguZekariya, noYeyeli noShemiramoti noYehiyele noMatitiya noEliyabhi noBhenaya noObhedi-edom noYeyeli,+ nezixhobo zohlobo lomrhubhe neehadi,+ noAsafu+ namacangci adlalwa ngokuvakalayo,+  noBhenaya noYahaziyeli ababingeleli ababekhalisa amaxilongo+ rhoqo phambi kwetyeya yomnqophiso kaTHIXO oyinyaniso.  Kwakungaloo mhla awathi uDavide wenza umnikelo+ okokuqala ukubulela+ uYehova esebenzisa uAsafu+ nabazalwana bakhe esithi:   “Bulelani kuYehova;+ bizani egameni lakhe,+Zaziseni phakathi kwezizwana izenzo zakhe!+   Mvumeleni,+ nimculele uncuthu lwengoma,+Zixhalabiseni ngezenzo zakhe zonke ezimangalisayo.+ 10  Qhayisani ngegama+ lakhe elingcwele,+Mayibe nemihlali intliziyo yabo bamfunayo uYehova.+ 11  Funani uYehova namandla akhe,+Funani ubuso bakhe rhoqo.+ 12  Khumbulani izenzo zakhe ezimangalisayo azenzileyo,+Imimangaliso yakhe nezigwebo zomlomo wakhe,+ 13  Owu nzala kaSirayeli umkhonzi wakhe,+Nina bonyana bakaYakobi, abanyuliweyo bakhe.+ 14  Yena unguYehova uThixo wethu;+ izigwebo zakhe zisemhlabeni wonke.+ 15  Wukhumbuleni umnqophiso wakhe ukusa kwixesha elingenammiselo,+Ilizwi elingumyalelo wakhe, ukusa kwizizukulwana eziliwaka,+ 16  Mnqophiso lowo wawenza noAbraham,+Nesifungo sakhe kuIsake.+ 17  Eso wasigcina simi njengommiselo kuYakobi,+Njengomnqophiso ohlala ngokungenammiselo kuSirayeli,+ 18  Esithi, ‘Ndiya kukunika ilizwe laseKanan,+Njengesabelo selifa lakho.’+ 19  Oku kwakunjalo xa nanimbalwa ngenani,+Ewe, nimbalwa kakhulu, yaye ningabaphambukeli kulo.+ 20  Babehambahamba kwiintlanga ngeentlanga,+Besuka kobunye ubukumkani baye kwesinye isizwana.+ 21  Akazange avumele nabani na ukuba abaqhathe,+Kodwa ngenxa yabo wohlwaya ookumkani,+ 22  Esithi, ‘Musani ukubachukumisa abathanjisiweyo bam,Ningenzi okubi nakubaprofeti bam.’+ 23  Mvumeleni uYehova, nonke nina basemhlabeni!+Yazisani ngosindiso alunikelayo imihla ngemihla!+ 24  Balisani ngozuko lwakhe phakathi kweentlanga,Phakathi kwezizwana zonke izenzo zakhe ezimangalisayo. 25  Kuba mkhulu uYehova yaye ngowokudunyiswa kakhulu,+Yaye uyoyikeka ngaphezu kwabo bonke abanye oothixo.+ 26  Kuba bonke oothixo bezizwana ngoothixo abangenaxabiso.+Yena uYehova, wenze amazulu.+ 27  Isidima nobungangamsha buphambi kwakhe,+Amandla novuyo endaweni yakhe.+ 28  Nikelani kuYehova, nina zintsapho zezizwana,Nikelani kuYehova uzuko namandla.+ 29  Nikelani kuYehova uzuko lwegama lakhe,+Thwalani isipho, nize phambi kwakhe.+Qubudani kuYehova nihombe ngobungcwele.+ 30  Yibani sezintlungwini eziqatha ngenxa yakhe, nonke nina bantu basemhlabeni!Nelizwe elinemveliso limiselwe ngokuqinileyo:Alisayi kushukunyiswa.+ 31  Makabe nemihlali amazulu, nomhlaba uvuye,+Mabathi phakathi kweentlanga, ‘UYehova ngukumkani!’+ 32  Malududume ulwandle kwanoko kuluzalisileyo,+Mayigcobe intsimi nako konke okukuyo.+ 33  Kwangaxeshanye ngenxa kaYehova imithi yehlathi mayimemelele ngovuyo,+Kuba uze kuwugweba umhlaba.+ 34  Bulelani kuYehova, kuba ulungile,+Kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 35  Yithini, ‘Sisindise, Thixo wosindiso lwethu,+Uze usiqokelele ndawonye usisindise ezintlangeni,+Ukuze sibulele igama lakho elingcwele,+ sithethe ngemigcobo indumiso yakho.+ 36  Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli ukususela kwixesha elingenammiselo kuse kwixesha elingenammiselo.’”+ Yaye bonke abantu bathi, “Amen!” bamdumisa uYehova.+ 37  Wabashiya apho phambi kwetyeya yomnqophiso kaYehova uAsafu+ nabazalwana bakhe ukuba balungiselele+ rhoqo phambi kweTyeya, ngokwemfuneko yosuku ngalunye;+ 38  no-Obhedi-edom nabazalwana bakhe, ababengamashumi amathandathu anesibhozo, no-Obhedi-edom unyana kaYedutun noHosa njengabagcini-masango; 39  noTsadoki+ umbingeleli nabazalwana bakhe ababingeleli phambi komnquba kaYehova kwindawo ephakamileyo yaseGibheyon,+ 40  ukuba banikele iminikelo etshiswayo eya kuYehova esibingelelweni somnikelo otshiswa rhoqo kusasa nangokuhlwa ngako konke okubhaliweyo emthethweni kaYehova awawubeka njengomyalelo phezu koSirayeli;+ 41  babenoHeman+ noYedutun nawo onke amanye amadoda akhethiweyo awayetyunjwe+ ngamagama ukuba abulele kuYehova,+ ngenxa yokuba “ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo”;+ 42  yaye babenoHeman+ noYedutun,+ ukuba bakhalise amaxilongo+ namacangci nezixhobo zengoma kaTHIXO oyinyaniso; noonyana+ bakaYedutun esangweni. 43  Bahamba bonke abantu ngamnye waya endlwini yakhe.+ Ngoko ke uDavide waya kusikelela indlu yakhe.

Umbhalo osemazantsi