Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Kronike 11:1-47

11  Ekuhambeni kwexesha aqokelelana ndawonye onke amaSirayeli+ kuDavide eHebron,+ esithi: “Khangela! Silithambo lakho nenyama yakho.+  Kokubini izolo nangaphambili, ngoxa uSawule wayengukumkani, nguwe owawukhupha nowawungenisa uSirayeli;+ noYehova uThixo wakho wathi kuwe, ‘Wena uya kwalusa+ abantu bam amaSirayeli, yaye wena uya kuba yinkokeli+ phezu kwabantu bam amaSirayeli.’”  Ngoko onke amadoda amakhulu akwaSirayeli eza kukumkani eHebron waza uDavide wenza umnqophiso kunye nawo eHebron phambi koYehova; emva koko amthambisa+ uDavide njengokumkani phezu koSirayeli, ngokwelizwi likaYehova+ ngoSamuweli.+  Kamva uDavide naye wonke uSirayeli baya eYerusalem,+ oko kukuthi, iYebhusi,+ apho abekhona amaYebhusi+ abemi belo lizwe.  Abemi baseYebhusi bathi kuDavide: “Akusayi kungena apha.”+ Noko kunjalo, uDavide walithimba igwiba leZiyon,+ oko kukuthi, isiXeko sikaDavide.+  Ngoko uDavide wathi: “Nabani na oxabela+ amaYebhusi kuqala, uya kuba yintloko nenkosana.” UYowabhi+ unyana kaTseruya wenyuka kuqala, waza waba yintloko.  UDavide wahlala kwindawo ekunzima ukuyifikelela.+ Kungenxa yoko le nto yabizwa ngokuba sisiXeko sikaDavide.+  Yaye wakha isixeko macala onke, esusela eSigangeni nakwimimandla ejikelezileyo, kodwa uYowabhi wasivuselela+ isixeko ngokubanzi.  UDavide waya esiba mkhulu ngokuba mkhulu,+ kuba uYehova wemikhosi wayenaye.+ 10  Zizo ezi iintloko zamadoda kaDavide anamandla,+ awayesomelezana naye ebukumkanini kunye noSirayeli wonke, ukuba amenze ukumkani ngokwelizwi likaYehova+ ngokuphathelele uSirayeli. 11  Olu luludwe lwamadoda kaDavide anamandla: uYashobheyam+ unyana kaHakemoni, intloko kwabathathu. Wayevonyavonya umkhonto wakhe kumakhulu amathathu abulawa ngasihlandlo sinye.+ 12  Yaye emva kwakhe yayinguEleyazare+ unyana kaDodo umAhowa.+ Wayephakathi kwamadoda amathathu anamandla.+ 13  Yena wayenoDavide ePas-damim,+ apho ayezihlanganisele khona imfazwe amaFilisti. Kwakukho isiqwenga somhlaba sizele yirhasi, basaba abantu ngenxa yamaFilisti.+ 14  Kodwa yena wema esazulwini sesiqwenga waza wasihlangula, waza wawaxabela amaFilisti, yaye uYehova wabasindisa+ ngosindiso olukhulu.+ 15  Kwehla ke isithathu sabaziintloko emashumini amathathu+ saya eliweni, kuDavide emqolombeni waseAdulam,+ ngoxa iqela lamaFilisti lalimise inkampu entilini yamaRefa.+ 16  Kwaye uDavide ngoko wayekwindawo ekwakunzima ukuyifikelela;+ yaye inkampu yomkhosi wamaFilisti+ ngoko yayiseBhetelehem. 17  Emva kwethuba uDavide wanqwena waza wathi: “Owu ukuba nje bendingasela+ amanzi equla laseBhetelehem, elisesangweni!” 18  Ngako oko lawo mathathu anyanzelisa angena kwinkampu yamaFilisti aza akha amanzi equleni laseBhetelehem,+ elisesangweni, eza nawo ewathwele, awazisa kuDavide.+ Akavuma ke uDavide ukuwasela, kodwa wawathululela kuYehova.+ 19  Waza wahlabela mgama wathi: “Makube lee kum, ngokuphathelele uThixo wam, ukwenza oko! Ngaba igazi+ lala madoda ndifanele ndilisele ngokubeka esichengeni umphefumlo wawo? Kuba awazisa ngokubeka esichengeni imiphefumlo yawo.” Akavuma ke ukuwasela.+ Zizo ke ezo izinto ezenziwa ngala madoda mathathu anamandla. 20  Ke yena uAbhishayi+ umntakwabo Yowabhi,+ wayeyintloko yamathathu; yaye wayevonyavonya umkhonto wakhe phezu kwamakhulu amathathu awayebulewe, yaye naye wayedume njengabo bathathu. 21  Kulawo mathathu wayebalasele kunamabini, yaye waba yintloko kuwo; noko ke akafikanga+ kulawa mathathu okuqala. 22  Ke yena uBhenaya+ unyana kaYehoyada,+ unyana wendoda elikroti, owenza izenzo ezininzi eKabhetseli,+ waxabela oonyana ababini baka-Ariyeli wakwaMowabhi; yaye yena mhla ngekhephu wehla waza waxabela ingonyama+ emhadini wamanzi. 23  Yayinguye lo waxabela indoda engumYiputa, indoda eyayinkulu ngokungaqhelekanga, eyayiziikubhite ezintlanu.+ Yaye esandleni somYiputa lowo kwakukho umkhonto+ onjengomqobo wabaluki; ukanti yena wehla waya kuye enentonga, wawuxhwila umkhonto esandleni somYiputa waza wambulala ngomkhonto wakhe.+ 24  Wazenza ezi zinto uBhenaya unyana kaYehoyada, yaye waba negama phakathi kwamadoda amathathu anamandla. 25  Nangona wayebalasele nangaphezu kwamasumi lawo mathathu, akafikanga kuluhlu lwabaya bathathu bokuqala.+ Noko ke, uDavide wambeka waphatha ifanankosi lakhe.+ 26  Ke kumadoda anamandla omkhosi wamajoni, kwakukho uAsaheli+ umntakwabo Yowabhi, uElihanan+ unyana kaDodo waseBhetelehem, 27  uShamoti+ umHarori, uHeletse umPeloni,+ 28  uIra+ unyana kaIkeshe umTekowa, uAbhi-ezere umAnatoti,+ 29  uSibhekayi+ umHusha, uIlayi umAhowa,+ 30  uMaharayi+ umNetofa,+ uHeledi+ unyana kaBhahana umNetofa, 31  uItayi unyana kaRibhayi+ waseGibheya+ woonyana bakaBhenjamin,+ uBhenaya umPiratoni,+ 32  uHurayi wasentlanjeni yaseGahashe,+ uAbhiyeli umArbha, 33  uAzimaveti umBhaharum,+ uEliyabha umShahalebhim, 34  oonyana bakaHashem umGizon, uYonatan+ unyana kaShage umHarari, 35  uAhiyam unyana kaSakare+ umHarari, uElifali+ unyana kaUre, 36  uHefere umMekera, uAhiya umPeloni, 37  uHetsero umKarmele,+ uNarayi unyana kaEzebheyi, 38  uYoweli umntakwabo Natan,+ uMibhare unyana kaHagri, 39  uTseleke umAmoni, uNaharayi umBheroti, umphathi wezikrweqe zikaYowabhi unyana kaTseruya, 40  uIra umItri, uGarebhe+ umItri, 41  u-Uriya+ umHiti,+ uZabhadi unyana ka-Ahalayi, 42  uAdina unyana kaShiza umRhubhen, intloko yamaRubhen, enamashumi amathathu; 43  uHanan unyana kaMahaka, noYoshafati umMiteni, 44  u-Uziya umAshterati, uShama noYeyeli, oonyana bakaHotam umArohere, 45  uYediyayeli unyana kaShimri, noYoha umntakwabo ongumTitsi, 46  uEliyeli umMahavi, noYeribhayi noYoshaviya oonyana bakaElnaham, noItema umMowabhi. 47  UEliyeli no-Obhedi noYahasiyeli umMetsobhaya.

Umbhalo osemazantsi