Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Korinte 7:1-40

7  Ke kaloku ngokuphathelele izinto ezo benibhale ngazo, kuhle ngendoda ukuba ingamchukumisi+ umfazi;  kanti, ngenxa yokuxhaphaka kohenyuzo,+ ndoda nganye mayibe nowayo umfazi+ yaye umfazi ngamnye abe neyakhe indoda.  Indoda mayimnike okumfaneleyo umfazi wayo;+ kodwa nomfazi makenze ngokunjalo endodeni yakhe.+  Umfazi akanagunya kowakhe umzimba, kodwa yindoda yakhe enalo;+ ngokunjalo, nayo, indoda ayinagunya kowayo umzimba, kodwa ngumfazi wayo onalo.+  Musani ukubandezana,+ ngaphandle kokuba kungokuvumelana okwexesha elimisiweyo,+ ukuze ninikele ixesha emthandazweni nize nibe ndawonye kwakhona, ukuze uSathana anganihendi+ ngenxa yokuswela kwenu ukuzeyisa.+  Noko ke, ndisitsho nje ndiyanicebisa,+ andiyaleli.+  Kodwa ndinqwenela ukuba bonke abantu bebenjengam lo.+ Noko ke, ngamnye unesiphiwo sakhe+ esivela kuThixo, omnye ngale ndlela, omnye ngalaa ndlela.  Ke kaloku kubantu abangatshatanga+ nabahlolokazi, ndithi kuhle ukuba bahlale benjengam.+  Kodwa ukuba abanako ukuzeyisa,+ mabatshate, kuba kulunge ngakumbi ukutshata+ kunokutshiseka yinkanuko.+ 10  Ke abantu abatshatileyo ndiyabayala, kanti ingendim kodwa iyiNkosi,+ ukuba umfazi ufanele angemki endodeni yakhe;+ 11  kodwa ukuba okunene uyemka, makahlale engatshatanga okanye kungenjalo axolelane nendoda yakhe; yaye indoda ayifanele imshiye umfazi wayo. 12  Kodwa kwabanye mna ndithi, ewe, mna, ingeyiyo iNkosi:+ Ukuba nawuphi na umzalwana unomfazi ongakholwayo, ukanti evuma ukuhlala naye, makangamshiyi; 13  nomfazi onendoda engakholwayo, ukanti ivuma uhlala naye, makangayishiyi indoda yakhe. 14  Kuba indoda engakholwayo iyangcwaliswa ngenxa yomfazi wayo, nomfazi ongakholwayo uyangcwaliswa ngenxa yomzalwana; kungenjalo, abantwana benu ngokwenene bebeya kuba ngabangahlambulukanga,+ kodwa ngoku bangcwele.+ 15  Kodwa ukuba lowo ungakholwayo uyemka,+ makemke; xa kunjalo umzalwana okanye udade akabotshelelwanga, kodwa uThixo unibizele eluxolweni.+ 16  Kuba, wazi njani na, wena mfazi, ukuba akuyi kuyisindisa indoda yakho?+ Okanye, wazi njani na, wena ndoda, ukuba akuyi kumsindisa umfazi wakho?+ 17  Kuphela, njengoko uYehova enike ngamnye isahlulo,+ ngamnye makahambe njengoko uThixo embizile.+ Yaye ndimisela+ ngaloo ndlela kuwo onke amabandla. 18  Kukho nawuphi na umntu owabizwa alukile?+ Makangabi ngongalukanga. Kukho nawuphi na umntu owabizwa engalukanga?+ Makangaluki.+ 19  Ulwaluko+ aluthethi nto, nokungaluki+ akuthethi nto, kodwa okuyinto kukugcina imiyalelo kaThixo.+ 20  Nakweyiphi na imo ngamnye awabizwa ekuyo,+ makahlale kuyo.+ 21  Wabizwa ulikhoboka na? Makungakukhathazi oko;+ kodwa ukuba unako ukukhululeka, lixhakamfule elo thuba. 22  Kuba nabani na eNkosini owabizwa elikhoboka ungumkhululwa weNkosi;+ ngokunjalo nalowo wabizwa engokhululekileyo+ ulikhoboka+ likaKristu. 23  Nathengwa ngexabiso;+ musani ukuba ngamakhoboka+ abantu. 24  Nakweyiphi na imeko+ ngamnye awabizwa ekuyo, bazalwana, makahlale kuyo enxulumene noThixo. 25  Ke kaloku ngokuphathelele abo banyulu andinamyalelo uvela eNkosini, kodwa ndinikela uluvo lwam+ ngokwalowo wenzelwa inceba yiNkosi+ ukuba athembeke.+ 26  Ngoko ke, ngenxa yentswelo esinayo, ndicinga ukuba kuhle ukuba umntu aqhubeke enjengoko anjalo.+ 27  Ubotshelelwe emfazini na?+ Yeka ukufuna ukukhululeka.+ Ukhululwe na emfazini? Yeka ukufuna umfazi. 28  Kodwa kwanokuba ubuthe watshata, ubungayi kuba wenza sono.+ Yaye ukuba umntu onyulu utshatile, onjalo ebengayi kuba wenza sono. Noko ke, abo benjenjalo baya kuba nembandezelo enyameni yabo.+ Kodwa mna ndiconga nina. 29  Nditsho ke, bazalwana, ukuthi, ixesha eliseleyo lifinyele.+ Ukususela ngoku abo banabafazi mababe njengabangenabo,+ 30  kwanabo balilayo babe njengabangaliliyo, nabo banemihlali babe njengabangenamihlali, nabo bathengayo babe njengabangenanto, 31  nabo balisebenzisayo eli hlabathi+ babe njengabangalisebenzisi ngokupheleleyo; kuba imeko yeli hlabathi iyatshintsha.+ 32  Eneneni, ndifuna ukuba nikhululeke exhaleni.+ Indoda engatshatanga ixhalela izinto zeNkosi, indlela enokuzuza ngayo inkoliseko yeNkosi. 33  Kodwa indoda etshatileyo ixhalela+ izinto zehlabathi, indlela enokuzuza ngayo inkoliseko yomfazi wayo,+ 34  yaye yahlulelene. Ngokubhekele phaya, ibhinqa elingatshatanga, eliyintombi enyulu, lixhalela izinto zeNkosi,+ ukuze libe ngcwele emzimbeni walo nasemoyeni walo. Noko ke, umfazi otshatileyo uxhalela izinto zehlabathi, indlela anokuzuza ngayo inkoliseko yendoda yakhe.+ 35  Kodwa oku ndikutsho ngenxa yengenelo yenu yobuqu, kungekhona ukuze ndiniphosele irhintyela, kodwa ukuze ndinishukumisele koko kufanelekileyo+ noko kuthetha ukukhonza iNkosi rhoqo ngaphandle kwesiphazamiso.+ 36  Kodwa ukuba nabani na ucinga ukuba uziphatha ngokungafanelekanga ngobunyulu bakhe,+ ukuba uthe wadlula entlahleni yobutsha, yaye le yindlela ekufanele kwenzeke ngayo, makenze oko akufunayo; akoni. Mabatshate.+ 37  Kodwa ukuba nabani na uzimisele entliziyweni yakhe, engenayo intswelo, kodwa enegunya lokwenza ukuthanda kwakhe yaye enze isigqibo entliziyweni yakhe, sokugcina ubunyulu bakhe, uya kuba wenza kakuhle.+ 38  Ngenxa yoko kwanalowo unikela ubunyulu bakhe emtshatweni wenza kakuhle,+ kodwa lowo ungabunikeliyo emtshatweni uya kuba wenza kakuhle ngakumbi.+ 39  Umfazi ubotshiwe ebudeni balo lonke ixesha indoda yakhe iphila.+ Kodwa ukuba indoda yakhe ingalala ekufeni, ukhululekile ukuba atshatiselwe kulowo amfunayo, kuphela eNkosini.+ 40  Kodwa unoyolo ngakumbi ukuba uhlala enjengoko anjalo,+ ngokoluvo lwam. Ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba nam ndinomoya kaThixo.+

Umbhalo osemazantsi