Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Korinte 16:1-24

16  Ke kaloku ngokuphathelele ukuqokelelela+ abo bangcwele,+ kanye njengoko ndawayalelayo amabandla aseGalati,+ yenzani ngaloo ndlela nani.  Ngolokuqala usuku evekini ngamnye wenu endlwini yakhe makabekele bucala okuthile kuvimba ngokwengeniso ayizuzileyo, ukwenzela ukuba ningaqali ukuqokelela ndakuba ndifikile.  Ndakufika ndothuma nabaphi na abantu enibancomeleyo ngeencwadi,+ ukuba bathwale isipho senu sobubele basise eYerusalem.  Noko ke, ukuba kuyimfuneko ukuba nam ndiye, baya kusele behamba nam.  Ndiya kuza kuni emva kokuba ndigqithile eMakedoni, kuba ndiza kugqitha eMakedoni;+  yaye mhlawumbi ndiya kuhlala kude kudlule nobusika ndikunye nani, ukuze nindikhaphe+ umganyana ukuya apho ndiya khona.  Kuba andifuni kunibona ngoku ekudluleni kwam, kuba ndithemba ukuhlala nani ixesha elithile,+ ukuba uYehova+ uyavuma.+  Kodwa ndiza kuhlala e-Efese+ kude kube ngumthendeleko wePentekoste;  kuba ndivulelwe umnyango omkhulu okhokelela emsebenzini,+ kodwa kukho abachasi abaninzi. 10  Ke kaloku, ukuba uTimoti+ uthe wafika, menzeni azive ekhululekile phakathi kwenu, kuba wenza umsebenzi kaYehova,+ kwanjengoko nam ndisenjenjalo. 11  Makungabikho namnye, ke ngoko, umjongela phantsi.+ Mkhapheni umganyana ngoxolo ukuza kum, kuba ndimlindele kunye nabazalwana. 12  Ke kaloku ngokuphathelele uApolo+ umzalwana wethu, ndambongoza kakhulu ukuba eze kuni kunye nabazalwana, kodwa ke akakafuni kuza ngoku; phofu ke uya kuza akulifumana ithuba. 13  Hlalani niphaphile,+ yimani niqinile elukholweni,+ yibani ngamadoda,+ yomelelani.+ 14  Zonke izinto zenu mazenziwe ngothando.+ 15  Ke kaloku ndiyanibongoza, bazalwana: Niyazi ukuba indlu kaStefana yintlahlela+ kwelaseAkhaya nokuba bazinikele ekulungiseleleni abo bangcwele.+ 16  Ngamana nani ningahlala nizithoba kubantu abalolo hlobo nakuye wonk’ ubani onentsebenziswano nosebenzayo.+ 17  Kodwa ndinemihlali ngenxa yobukho bukaStefana+ noFortunato noAkhayiko, ngenxa yokuba basivalile isikhewu sokungabikho kwenu apha. 18  Kuba bawuhlaziyile umoya wam+ nowenu. Ngoko ke nikelani ingqalelo kubantu abalolo hlobo.+ 19  Ayanibulisa amabandla aseAsiya.+ UAkwila noPriska ndawonye nebandla elisendlwini yabo+ banibulisa ngokusuk’ entliziyweni eNkosini. 20  Bonke abazalwana bayanibulisa. Bulisanani ngolwango olungcwele.+ 21  Umbuliso lo ubhalwa ndim, mna Pawulos, ngesandla sam.+ 22  Nabani na ongenawo umsa ngeNkosi, makaqalekiswe.+ Owu Nkosi yethu, yiza!+ 23  Ngamana ububele obungasifanelanga beNkosi uYesu bungaba nani. 24  Ngamana uthando lwam lungaba nani nonke nina bamanyene noKristu Yesu.

Umbhalo osemazantsi