Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Korinte 15:1-58

15  Ke kaloku bazalwana, ndinazisa iindaba ezilungileyo+ endazivakalisa kuni,+ ezo nani nazamkelayo, enimiyo kuzo,+  nenisindiswa ngazo,+ ukuba nibambelela nkqi kuzo ngentetho endazivakalisa ngayo iindaba ezilungileyo kuni, ngaphandle kokuba, enyanisweni, naba ngamakholwa ngokungenanjongo.+  Kuba ndanikezela kuni, phakathi kwezinto zokuqala, oko nam ndakwamkelayo,+ okokuba uKristu wafela izono zethu, ngokutsho kweZibhalo;+  wangcwatywa,+ waza wavuswa+ ngomhla wesithathu,+ ngokutsho kweZibhalo;+  wabonakala kuKefas,+ nakwabalishumi elinesibini.+  Emva koko wabonakala kubazalwana abangaphezu kwamakhulu amahlanu ngexesha elinye, inkoliso yabo esahleliyo nangoku,+ kodwa bambi balele ekufeni.  Emva koko wabonakala kuYakobi,+ nakubapostile bonke;+  kodwa ekugqibeleni kwabo bonke wabonakala nakum+ ngokungathi kukulowo uzelwe ngaphambi kwexesha.  Kuba ndingoyena mncinane+ kubapostile, yaye andikufanelekelanga ukubizwa ngokuba ngumpostile, ngenxa yokuba ndalitshutshisa+ ibandla likaThixo. 10  Kodwa ngobubele obungasifanelanga bukaThixo+ ndiyile nto ndiyiyo. Yaye ububele bakhe obungasifanelanga obabukum abubanga lilize,+ kodwa ndasebenza ukubagqitha bonke,+ kanti ingendim kodwa ibububele obungasifanelanga bukaThixo obukum.+ 11  Noko ke, nokuba ndim, nokuba ngabo, senjenjalo thina ukushumayela nize nina nenjenjalo ukukholwa.+ 12  Ke kaloku ukuba uKristu uyashunyayelwa ukuba uvusiwe kwabafileyo,+ kwenzeka njani na ukuba abathile phakathi kwenu bathi akukho luvuko lwabafileyo?+ 13  Ukuba, eneneni, akukho luvuko lwabafileyo, noKristu akavuswanga.+ 14  Kodwa ukuba uKristu akavuswanga, ngokuqinisekileyo ukushumayela kwethu kulilize, nokholo lwethu lulilize.+ 15  Ngaphezu koko, nathi soba singqina ubuxoki ngoThixo,+ ngenxa yokuba sinikele ubungqina+ nxamnye noThixo bokuba umvusile uKRISTU,+ angamvusanga, ukuba abafileyo ngokwenene abayi kuvuswa.+ 16  Kuba ukuba abafileyo abayi kuvuswa, noKristu akavuswanga. 17  Ngokubhekele phaya, ukuba uKristu akavuswanga, ukholo lwenu alunamsebenzi; nisesezonweni zenu.+ 18  Enyanisweni, abo balele ekufeni bemanyene+ noKristu batshabalele.+ 19  Ukuba besithembele kuKristu+ kobu bomi kuphela, singabona bokusizelwa kubantu bonke. 20  Noko ke, uKristu uvusiwe kwabafileyo,+ intlahlela+ kwabalele ekufeni.+ 21  Ekubeni ukufa+ kungomntu, nokuvuka ekufeni+ kukwangomntu. 22  Kuba kanye njengoko kuAdam bonke besifa,+ ngokunjalo nakuKRISTU bonke baya kwenziwa baphile.+ 23  Kodwa ngamnye kuluhlu lwakhe: UKristu intlahlela,+ emva koko abo bangabakaKRISTU ebudeni bobukho bakhe.+ 24  Kwandule ke kufike isiphelo, xa enikela ubukumkani kuThixo wakhe noYise, xa etshitshise wonke urhulumente nalo lonke igunya namandla.+ 25  Kuba umele alawule njengokumkani ade uThixo azibeke phantsi kweenyawo zakhe zonke iintshaba.+ 26  Olokugqibela utshaba oluya kutshitshiswa kukufa.+ 27  Kuba uThixo “wazithobela phantsi kweenyawo zakhe zonke izinto.”+ Kodwa xa esithi ‘zonke izinto zithotyiwe,’+ kuyabonakala ukuba akabalwa lowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto.+ 28  Zakuba zithotyelwe phantsi kwakhe zonke izinto,+ uya kwandula ke noNyana ngokwakhe azithobe kuLowo+ wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto, ukuze uThixo abe zizinto zonke kubo bonke.+ 29  Kungenjalo, baya kwenza ntoni na abo babhaptizwa ngenjongo yokuba ngabo bafileyo?+ Ukuba abafileyo abayi kuvuswa konke konke,+ kutheni bekwabhaptizwa+ ngenjongo yokuba ngabanjalo? 30  Kutheni nathi sisiba semngciphekweni ngamaxa onke?+ 31  Mihla le ndijamelana nokufa.+ Oku ndikutsho ngemihlali+ ngenxa yenu, bazalwana, endinayo kuKristu Yesu iNkosi yethu. 32  Ukuba, njengabantu, ndiye ndalwa namarhamncwa e-Efese,+ kundinceda ngantoni na oko? Ukuba abafileyo abayi kuvuswa, “masidle size sisele, kuba ngomso siza kufa.”+ 33  Ningalahlekiswa. Unxulumano olubi lonakalisa imikhwa elungileyo.+ 34  Vukani niqabuke+ nenze ubulungisa, ningasiqheliseli isono, kuba bambi baswele ulwazi ngoThixo.+ Ndikuthetha oku ukuze nidane.+ 35  Noko ke, omnye uya kuthi: “Bavuswa njani na abafileyo? Beza benamzimba unjani na?”+ 36  Mntundini ungenangqiqo! Oko ukuhlwayelayo akwenziwa kuphile ngaphandle kokuba kuyafa kuqala;+ 37  yaye kona ke oko ukuhlwayelayo, uhlwayela, kungekhona isiqu esiya kuvela, kodwa ukhozo nje,+ nokuba lolwengqolowa okanye naluphi na olunye; 38  kodwa uThixo unika mbewu nganye isiqu+ sayo kanye njengoko ethanda.+ 39  Inyama yonke ayifani, kukho inyama yabantu, neyeenkomo, nenyama yeentaka, neyeentlanzi.+ 40  Yaye kukho imizimba yasezulwini,+ nemizimba yasemhlabeni;+ lulodwa uzuko+ lwemizimba yasezulwini, lulodwa uzuko lwemizimba yasemhlabeni. 41  Bubodwa ubuqaqawuli belanga,+ bubodwa ubuqaqawuli benyanga,+ bubodwa ubuqaqawuli beenkwenkwezi;+ enyanisweni, inkwenkwezi iyahluka kwenye inkwenkwezi ngobuqaqawuli. 42  Kukwanjalo nangovuko lwabafileyo.+ Uhlwayelwa unokonakala, uvuswa unokungonakali.+ 43  Uhlwayelwa ungabekekanga,+ uvuswa unozuko.+ Uhlwayelwa ubuthathaka,+ uvuswa unamandla.+ 44  Kuhlwayelwa umzimba wenyama,+ kuvuswa umzimba womoya.+ Ukuba kukho umzimba wenyama, kukwakho nowomoya. 45  Ngokukwanjalo kubhaliwe kwathiwa: “Umntu wokuqala uAdam waba ngumphefumlo ophilayo.”+ UAdam wokugqibela waba ngumoya+ onik’ ubomi.+ 46  Noko ke, okokuqala, asikuko okomoya, kodwa kokwenyama, emva koko ibe kokomoya.+ 47  Umntu wokuqala uphuma emhlabeni yaye wenziwe ngothuli;+ umntu wesibini uphuma ezulwini.+ 48  Njengoko enjalo lowo wenziwe ngothuli,+ bakwanjalo ke nabo benziwe ngothuli; yaye njengoko enjalo lowo ungowasezulwini,+ bakwanjalo ke nabo bangabasezulwini.+ 49  Yaye kanye njengoko siye sanawo umfanekiso+ walowo wenziwe ngothuli, siya kuba nawo nomfanekiso+ walowo ungowasezulwini. 50  Noko ke, oku ndiyakutsho, bazalwana, ukuthi inyama negazi azinakubudla ilifa ubukumkani bukaThixo,+ kungenako nokonakala ukudla ilifa ukungonakali.+ 51  Khangelani! ndinixelela imfihlelo engcwele: Asiyi kulala ekufeni sonke, kodwa sonke siya kutshintshwa,+ 52  ngesiquphe, ngokuqhwanyaza kweliso, ebudeni bexilongo lokugqibela. Kuba liya kukhala ixilongo,+ yaye abafileyo baya kuvuswa bengenakonakala,+ ibe siya kutshintshwa. 53  Kuba oku konakalayo+ kumele kwambathe ukungonakali, noku kufayo kumele kwambathe ukungafi. 54  Kodwa xa oku konakalayo kuthe kwambatha ukungonakali noku kufayo kwambatha ukungafi, liya kwandula ke lenzeke ilizwi elibhaliweyo kwathiwa: “UKufa+ kuginywe ngonaphakade.”+ 55  “Kufa, luphi na uloyiso lwakho? Kufa, luphi na ulwamvila lwakho?”+ 56  Ulwamvila+ oluvelisa ukufa sisono, kodwa amandla esono nguMthetho.+ 57  Makubulelwe ke kuThixo osinika uloyiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu!+ 58  Ngenxa yoko, bazalwana bam abaziintanda, qinani,+ ningabi nakushukuma, nisoloko ninokuninzi kokwenza emsebenzini weNkosi,+ nisazi ukuba ukusebenza kwenu akulolize+ eNkosini.

Umbhalo osemazantsi