Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Korinte 14:1-40

14  Phuthumani uthando, kodwa niqhubeke nifuna ngenzondelelo iziphiwo zomoya,+ ngokukodwa ke ukuba niprofete.+  Kuba lowo uthetha ngalulwimi lumbi uthetha, kungekhona kubantu, kodwa kuThixo, kuba akukho bani uphulaphulayo,+ kodwa uthetha iimfihlelo ezingcwele+ ngomoya.  Noko ke, lowo uprofetayo wakha+ abantu yaye uyabakhuthaza abathuthuzele ngentetho yakhe.  Lowo uthetha ngalulwimi lumbi uzakha yena, kodwa lowo uprofetayo wakha ibandla.  Ke kaloku ndingathanda ukuba nonke nithethe ngeelwimi,+ kodwa ndikhetha ukuba niprofete.+ Eneneni, lowo uprofetayo mkhulu kunalowo uthetha ngeelwimi,+ ngaphandle kokuba, enyanisweni, uyaguqulela, ukuze ibandla lakheke.  Kodwa ngeli xesha, bazalwana, ukuba ndingeza kuni ndithetha ngeelwimi, bendiya kuninceda ngantoni na ngaphandle kokuba ndithethe kuni nokuba kungesityhilelo+ okanye ngolwazi+ okanye ngesiprofeto okanye ngemfundiso?  Ngokunjalo, izinto ezingenabomi zikhupha isandi,+ enoba yimbande okanye luhadi; ngaphandle kokuba idlala ngezandi ezahlukahlukeneyo, kuya kwaziwa njani na oko kudlalwa ngembande okanye ngohadi?  Kuba eneneni, ukuba ixilongo livakalisa ubizo olungaqondakaliyo, ngubani na oya kulungela idabi?+  Kwangendlela efanayo, ngaphandle kokuba nithetha ngolwimi intetho eqondakala ngokulula,+ kuya kwaziwa njani na oko kuthethwayo? Niya kuba, enyanisweni, nithethela emoyeni.+ 10  Kusenokuba kukho iintlobo ezininzi zeelwimi ehlabathini, ukanti akukho luhlobo lungenantsingiselo. 11  Ukuba, ngoko, andiluqondi ulwimi oluthethwayo, ndiya kuba ngowasemzini+ kulowo uthethayo, nalowo uthethayo uya kuba ngowasemzini kum. 12  Ngokunjalo nani ngokwenu, ekubeni nizinqwenela ngenzondelelo iziphiwo zomoya,+ phuphumani kuzo ukuze ibandla lakheke.+ 13  Ngoko ke lowo uthetha ngeelwimi makathandazele ukuba aguqulele.+ 14  Kuba ukuba ndithandaza ngeelwimi, sisiphiwo sam somoya esithandazayo,+ kodwa ingqondo yam ayinasiqhamo. 15  Kuthiweni na ke ngoko? Ndiza kuthandaza ngesiphiwo somoya, kodwa ndiza kuthandaza nangengqondo yam. Ndiza kuvuma indumiso+ ngesiphiwo somoya, kodwa ndiza kuvuma indumiso nangengqondo yam.+ 16  Kungenjalo, ukuba unikela indumiso ngesiphiwo somoya, umntu oqhelekileyo uya kutsho njani na ukuthi “Amen”+ ekubuleleni kwakho, ekubeni engakwazi oko ukutshoyo? 17  Enyanisweni, nibulela ngendlela entle, kodwa omnye umntu akakheki.+ 18  Ndiyambulela uThixo, ndithetha ngeelwimi ezingakumbi kunokuba nina nonke nisenjenjalo.+ 19  Noko ke, ebandleni bendiya kukhetha ukuthetha amazwi amahlanu ngengqondo yam, ukuze ndibe nako nokuyalela abanye ngomlomo, kunamazwi angamawaka alishumi ngeelwimi.+ 20  Bazalwana, musani ukuba ngabantwana abaselula emandleni okuqonda,+ kodwa yibani ziintsana ebubini;+ kanti yibani ngabakhule ngokupheleleyo emandleni okuqonda.+ 21  EMthethweni kubhaliwe kwathiwa: “‘Ndiza kuthetha kwesi sizwana+ ngeelwimi zabasemzini nemilebe yabasemzini,+ ukanti kwanangoko asiyi kunikela ngqalelo kum,’ utsho uYehova.”+ 22  Ngenxa yoko iilwimi zingumqondiso,+ kungekhona kumakholwa, kodwa kwabangakholwayo,+ kanti ukuprofeta asikokwabangakholwayo, kodwa kokwabakholwayo.+ 23  Ngoko ke, ukuba ibandla liphela libuthelana ndawonye baze bonke bathethe ngeelwimi,+ kuze kungene abantu abaqhelekileyo okanye abangakholwayo, abayi kuthi niphambene na? 24  Kodwa ukuba nonke niyaprofeta kuze kungene umntu ongakholwayo okanye oqhelekileyo, wohlwaywa ngabo bonke,+ uncinwa ngabo bonke; 25  zibonakaliswe iimfihlelo zentliziyo yakhe,+ aze awe ngobuso, anqule uThixo, evakalisa esithi: “Ngokwenene uThixo uphakathi kwenu.”+ 26  Kuthiweni na, ke ngoko, bazalwana? Xa nibuthelene, omnye unendumiso, omnye unemfundiso, omnye unesityhilelo, omnye uneelwimi, omnye uyatolika.+ Zonke izinto mazenzelwe ukwakhana.+ 27  Ukuba kukho abathetha ngeelwimi, mababe babini okanye bangagqithi esithathwini, yaye mabalandelelane; aze ke omnye aguqulele.+ 28  Kodwa ukuba akukho mguquleli, makathi cwaka ebandleni aze azithethele+ noThixo ngaphakathi. 29  Ngokubhekele phaya, makuthethe abaprofeti+ ababini okanye abathathu, abanye ke bona betyise loo nto ithethwayo.+ 30  Kodwa ukuba omnye unesityhilelo+ ngoxa ehleli apho, owokuqala makathi cwaka. 31  Kuba ninako ukuprofeta nonke+ ngamnye ngamnye, ukuze bonke bafunde baze bonke bakhuthazeke.+ 32  Yaye iziphiwo zomoya zabaprofeti mazilawulwe ngabaprofeti. 33  Kuba uThixo unguThixo, kungekhona owesidubedube,+ kodwa owoxolo.+ Njengakuwo onke amabandla abo bangcwele, 34  abafazi mabathi cwaka+ emabandleni, kuba akuvumelekanga ngabo ukuba bathethe, kodwa mabathobele,+ kwananjengoko noMthetho+ usitsho. 35  Ukuba, ngoko, bafuna ukufunda okuthile, mababuze awabo amadoda ekhaya, kuba kulihlazo+ ngomfazi ukuthetha ebandleni. 36  Intoni? Leza liphuma kuni na ilizwi likaThixo,+ okanye lafikelela kuni kuphela? 37  Nabani na ocinga ukuba ungumprofeti okanye unesiphiwo somoya, makazivume izinto endinibhalela zona, ngenxa yokuba zingumyalelo weNkosi.+ 38  Kodwa ukuba nabani na akanalwazi, uya kuhlala engenalwazi. 39  Ngenxa yoko, bazalwana bam, hlalani nifuna ngenzondelelo ukuprofeta,+ ukanti ningakwaleli ukuthetha ngeelwimi.+ 40  Kodwa zonke izinto mazenzeke ngokundilisekileyo nangolungelelwano.+

Umbhalo osemazantsi