Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Korinte 12:1-31

12  Ke kaloku ngokuphathelele iziphiwo zokomoya,+ bazalwana, andifuni ningabi nalwazi.  Niyazi ukuba ngoxa naningabantu beentlanga,+ nanikhukuliswa niphuphuthekiswa zizithixo+ ezingathethiyo.+  Ngoko ke yiqondeni into yokuba akukho bani uthetha ngokuqhutywa ngumoya kaThixo unokuthi: “UYesu uqalekisiwe!”+ yaye kungekho bani unokuthi: “UYesu uyiNkosi!” engaqhutywa ngumoya oyingcwele.+  Ke kaloku kukho iintlobo ngeentlobo zeziphiwo,+ kodwa mnye wona umoya;+  yaye kukho iintlobo ngeentlobo zobulungiseleli,+ ukanti inye yona iNkosi;+  kukwakho neentlobo ngeentlobo zokusebenza,+ ukanti nguThixo omnye+ owenza konke oko kusebenza kubo bonke abantu.+  Kodwa umoya uzibonakalisa kuye ngamnye ngenjongo yengenelo.+  Ngokomzekelo, omnye unikwa ngomoya intetho yobulumko,+ omnye intetho yolwazi+ ngokwaloo moya ukwamnye,  omnye ukholo+ ngomoya omnye, omnye iziphiwo zokuphilisa+ ngaloo moya mnye, 10  kanti omnye ukwenza imisebenzi yamandla,+ omnye ukuprofeta,+ omnye ukuqonda+ amazwi aphefumlelweyo,+ omnye iilwimi ezahlukeneyo,+ yaye omnye ukutolika+ iilwimi. 11  Kodwa konke oku kwenziwa ngumoya omnye nofanayo,+ usabela ngamnye+ kanye njengoko uthandayo.+ 12  Kuba kanye njengoko umzimba umnye kodwa unamalungu amaninzi, yaye onke amalungu aloo mzimba, nangona emaninzi, angumzimba omnye,+ ukwanjalo noKRISTU.+ 13  Kuba eneneni thina sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye,+ ngamoya mnye, nokuba singamaYuda okanye amaGrike, nokuba singamakhoboka okanye abakhululekileyo, sonke sasezwa+ moyeni mnye. 14  Kuba umzimba, eneneni, awulolungu linye, kodwa ngamaninzi.+ 15  Ukuba unyawo lungathi: “Ngenxa yokuba ndingesosandla, andiyonxalenye yomzimba,” aluthi ngenxa yesi sizathu lungabi yinxalenye yomzimba.+ 16  Yaye ukuba indlebe ingathi: “Ngenxa yokuba ndingeloliso, andiyonxalenye yomzimba,” ayithi ngenxa yesi sizathu ingabi yinxalenye yomzimba.+ 17  Ukuba umzimba uphela ubuliliso, bekuya kuba phi na ukuva? Ukuba wonke ubukukuva, bekuya kuba phi na ukujoja? 18  Kodwa uThixo ubeke amalungu emzimbeni, ngalinye lawo, kanye njengoko ethanda.+ 19  Ukuba onke ebelilungu elinye,+ ubuya kubaphi na umzimba? 20  Kodwa ngoku kukho amalungu amaninzi,+ kanti mnye umzimba. 21  Iliso alinakuthi kwisandla: “Andikufuni nganto”; nentloko ayinakuthi kwiinyawo: “Andinifuni nganto.” 22  Kodwa kunoko amalungu omzimba abonakala ebuthathaka+ ngakumbi ngawona ayimfuneko, 23  namalungu omzimba esicinga ukuba akabekekanga kangako, siwambathisa ngokubekeke ngakumbi,+ yaye ngoko amalungu ethu angahloniphekanga ngawona siwaphatha ngokuhlonipheke ngakumbi, 24  kanti amalungu ethu abukekayo awaswelanga nto. UThixo uwumanye umzimba ngohlobo lokuba amalungu anentswelo afumane imbeko engakumbi, 25  khon’ ukuze kungabikho kwahlukana emzimbeni, kodwa ukuze amalungu awo anyamekelane.+ 26  Yaye ukuba ilungu elinye liyabandezeleka, onke amanye amalungu abandezeleka+ kunye nalo; okanye ukuba ilungu liyazukiswa,+ onke amanye amalungu avuyisana nalo.+ 27  Ke kaloku ningumzimba kaKristu, yaye elowo kuni ulilungu.+ 28  Yaye uThixo ubeke abahlukahlukeneyo ebandleni,+ okokuqala, abapostile;+ okwesibini, abaprofeti;+ okwesithathu, abafundisi;+ ibe yimisebenzi yamandla;+ ibe ziziphiwo zokuphilisa;+ iinkonzo eziluncedo,+ amandla okwalathisa,+ iilwimi ezahlukeneyo.+ 29  Abangobapostile bonke, andibi kunjalo? Abangobaprofeti bonke, andibi kunjalo? Abangobafundisi bonke, andibi kunjalo? Abenzi misebenzi yamandla bonke, andibi kunjalo? 30  Abanaziphiwo zokuphilisa bonke, andibi kunjalo? Abathethi ngeelwimi bonke,+ andibi kunjalo? Abangobaguquleli bonke,+ andibi kunjalo? 31  Kodwa hlalani nifuna ngenzondelelo iziphiwo ezikhulu ngakumbi.+ Ukanti ndinibonisa indlela egqwesileyo.+

Umbhalo osemazantsi