Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Korinte 11:1-34

11  Yibani ngabaxelisa mna, njengoko nam ndixelisa uKristu.+  Ke kaloku ndiyanincoma ngokusoloko nindikhumbula yaye nibambelele nkqi kwizithethe+ endininike zona.  Kodwa ndifuna nazi ukuba intloko yayo yonke indoda nguKRISTU;+ intloko yomfazi yindoda;+ intloko kaKRISTU nguThixo.+  Yonke indoda ethandaza okanye eprofeta ithwele into entloko ihlazisa intloko yayo;+  kodwa wonke umfazi othandaza okanye oprofeta+ intloko yakhe ingenasigqubuthelo uhlazisa intloko yakhe,+ kuba kufana nokuba ebengumfazi ochetywe intloko.+  Kuba ukuba umfazi akazigqubutheli, makachetywe; kodwa ukuba kulihlazo ukuba umfazi achetywe okanye agugulwe,+ makabe nesigqubuthelo.+  Indoda ayifanele ibe nesigqubuthelo entlokweni yayo, njengoko ingumfanekiso+ nozuko lukaThixo;+ kodwa umfazi uluzuko lwendoda.+  Kuba indoda ayiphumi mfazini, kodwa ngumfazi ophume endodeni;+  yaye, ngaphezu koko, akuzange kudalwe ndoda ngenxa yomfazi, kodwa umfazi ngenxa yendoda.+ 10  Kungenxa yoko le nto umfazi efanele abe nomqondiso wegunya phezu kwentloko yakhe+ ngenxa yeengelosi.+ 11  Ngaphandle koko, eNkosini akubikho mfazi ngaphandle kwendoda kungabikho nandoda ngaphandle komfazi.+ 12  Kuba kanye njengoko umfazi ephuma endodeni,+ ngokunjalo nendoda ibakho ngomfazi;+ kodwa zonke izinto ziphuma kuThixo.+ 13  Zigwebeleni ngokwenu: Kufanelekile na ukuba umfazi athandaze engenasigqubuthelo kuThixo? 14  Ayinifundisi na imvelo ngokwayo ukuthi ukuba indoda ineenwele ezinde, kulihlazo oko kuyo; 15  kodwa ukuba umfazi uneenwele ezinde, luzuko+ oko kuye? Ngenxa yokuba unikwe iinwele zakhe esikhundleni sesigqubuthelo sentloko.+ 16  Noko ke, ukuba nawuphi na umntu ubonakala ephikisa+ ngenxa yelinye isiko,+ thina asinalo elinye, engenalo namabandla kaThixo. 17  Kodwa, ngoxa ndiniyala, andinincomi, ngenxa yokuba nihlangana ndawonye, kungekhona ngenxa yokulunge ngakumbi, kodwa ngenxa yokubi ngakumbi.+ 18  Kuba okokuqala nje, xa nibuthelana ebandleni, ndiva ukuba kubakho ukwahlukana phakathi kwenu;+ yaye ngomlinganiselo othile ndiyakukholelwa oko. 19  Kambe ke kumele kubekho amahlelo+ phakathi kwenu, ukuze abantu abakholekileyo babonakale phakathi kwenu.+ 20  Ngoko ke, xa nibuthelana ndawonye, akwenzeki ukuba nitye isidlo sangokuhlwa seNkosi.+ 21  Kuba, ekusityeni kwenu, ngamnye uzithabathela kuqala esidlweni sangokuhlwa, aze omnye alambe kodwa omnye ayotywe. 22  Ngokuqinisekileyo ninazo izindlu zokutyela nokusela, akunjalo?+ Okanye nilidelile na ibandla likaThixo, nibenza babe neentloni nje abo bangenanto?+ Ndithini na kuni? Ndinincome na? Andinincomi. 23  Kuba ndakwamkela eNkosini oko ndakunikezela kuni, okokuba iNkosi uYesu ngobusuku+ eyayiza kunikelwa ngabo yathabatha isonka 24  yaye, emva kokubulela, yasiqhekeza+ yaza yathi: “Oku kuthetha umzimba wam+ ngenxa yenu. Oku kwenzeleni ukundikhumbula.”+ 25  Yenza ngokunjalo nangokuphathelele indebe,+ emva kokuba ifumene isidlo sangokuhlwa, isithi: “Le ndebe ithetha umnqophiso omtsha+ ongegazi lam.+ Ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula.”+ 26  Kuba ngamaxesha onke+ enisukuba nisitya esi sonka, niyisela le ndebe, nihlala nibhengeza ukufa+ kweNkosi, ide ifike.+ 27  Ngenxa yoko nabani na otya isonka okanye osela indebe yeNkosi ngokungafanelekanga uya kuba netyala+ ngokuphathelele umzimba negazi+ leNkosi. 28  Kuqala umntu makazicikide,+ aze ke asitye isonka, ayisele nendebe. 29  Kuba lowo utyayo aze asele uzityela yaye uziselela umgwebo+ ngokunxamnye naye ukuba akawuphicothi umzimba. 30  Kungenxa yoko le nto abaninzi phakathi kwenu bebuthathaka yaye beyimilwelwe, beliqela nabalele+ ekufeni. 31  Kodwa ukuba besiziphicotha oko sikuko, besingayi kugwetywa.+ 32  Noko ke, xa sigwetywa,+ siyaqeqeshwa nguYehova,+ ukuze singagwetyelwa+ isohlwayo kunye nehlabathi.+ 33  Ngenxa yoko, bazalwana bam, xa nithe nabuthelana ndawonye ukuba nisitye,+ lindanani. 34  Ukuba nabani na ulambile, makatye ekhaya,+ ukuze ukubuthelana kwenu ndawonye kunganiziseli ukugwetywa.+ Kodwa imibandela eseleyo ndiza kuyilungisa ndakuba ndifikile apho.

Umbhalo osemazantsi