Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Korinte 10:1-33

10  Andifuni ningazi, bazalwana, ukuba ookhokho bethu bonke babephantsi kwelifu+ yaye bonke badlula elwandle+  ibe bonke babhaptizelwa kuMoses+ ngelifu nangolwandle;  kwaye bonke batya ukutya kokomoya okufanayo+  yaye bonke basela isiselo sokomoya esifanayo.+ Kuba babedla ngokusela kulwalwa lokomoya+ olwalubalandela, yaye olo lwalwa+ lwaluthetha uKRISTU.+  Noko ke, uThixo akazange akholiswe yinkoliseko yabo,+ kuba bathiwa waca+ entlango.  Ke kaloku ezi zinto zaba yimizekelo yethu, ukuze thina singabi ngabantu abanqwenela izinto ezimbi,+ njengoko bona bazinqwenelayo.  Singabi ngabo nabanquli-zithixo, njengoko bambi kubo benjenjalo;+ kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Abantu bahlala phantsi, batya, basela, yaye basukuma ukuze bonwabe.”+  Masingaqheliseli luhenyuzo, njengoko abathile kubo bahenyuzayo,+ suke bawa, amawaka angamashumi amabini anesithathu kubo ngamini-nye.+  Masingamvavanyi uYehova,+ njengoko abathile kubo bamvavanyayo,+ suke batshabalala ziinyoka.+ 10  Masingabi ngabambombozeli, kanye njengoko abathile kubo bambombozelayo,+ suke batshabalala ngumtshabalalisi.+ 11  Ke kaloku ezi zinto zabahlela njengemizekelo, yaye zabhalelwa ukulumkisa+ thina bafikelwe ziziphelo zeenkqubo zezinto.+ 12  Ngenxa yoko lowo ucinga ukuba umile makalumke angawi.+ 13  Akukho sihendo sinibambileyo ngaphandle koko kuqhelekileyo ebantwini.+ Kodwa uThixo uthembekile,+ yaye akayi kuniyekela nihendwe ngaphaya koko ninokukuthwala,+ kodwa kunye nesihendo eso uya kwenza nendlela yokuphuma+ ukuze nikwazi ukusinyamezela. 14  Ngoko ke, zintanda zam, sabani+ kulo unqulo-zithixo.+ 15  Ndithetha njengakubantu abanokuqonda;+ zigwebeleni ngokwenu oko ndikutshoyo. 16  Indebe+ yentsikelelo le siyisikelelayo, asikokwabelana na egazini likaKRISTU? Isonka esisiqhekezayo,+ asikokwabelana na emzimbeni kaKRISTU?+ 17  Ngenxa yokuba kukho isonka esinye, thina, nangona sibaninzi,+ simzimba mnye,+ kuba sonke sinenxaxheba kweso sonka sinye.+ 18  Khangelani kwabo bangamaSirayeli ngokwenyama:+ Abo batya imibingelelo ababi nesabelo kunye nesibingelelo na?+ 19  Ndithini na, ke ngoko? Ndithi oko kubingelelwe kwisithixo kuyinto na, okanye ndithi isithixo siyinto na?+ 20  Hayi anditsho; kodwa ndithi izinto iintlanga ezizibingelelayo zizibingelela kwiidemon,+ kungekhona kuThixo; kwaye andifuni nibe nesabelo needemon.+ 21  Aninakusela indebe kaYehova+ nendebe yeedemon; aninakuba nenxaxheba “etafileni kaYehova”+ nasetafileni yeedemon. 22  Okanye “simenza abe nekhwele na uYehova”?+ Asomelelanga ngakumbi kunaye,+ andibi kunjalo? 23  Zonke izinto zisemthethweni; kodwa asizizo zonke izinto eziyingenelo.+ Zonke izinto zisemthethweni;+ kodwa asizizo zonke izinto ezakhayo.+ 24  Ngamnye makafune, kungekhona ingenelo yakhe,+ kodwa eyomnye umntu.+ 25  Yonk’ into ethengiswa kwimarike yenyama hlalani niyitya,+ ningabuzi ngenxa yesazela senu;+ 26  kuba “ngokaYehova+ umhlaba noko kuwuzalisileyo.”+ 27  Ukuba nabani na kwabangakholwayo uyanimema yaye ninqwenela ukuya, yityani yonke into ebekwa phambi kwenu,+ ningabuzi ngenxa yesazela senu.+ 28  Kodwa ukuba nabani na angathi kuni: “Le yinto enikelwe njengombingelelo,” ningatyi ngenxa yalowo ukutyhilileyo oko nangenxa yesazela.+ 29  “Isazela,” nditsho, kungekhona esakho, kodwa eso somnye umntu. Kuba kutheni inkululeko yam ifanele igwetywe ngesazela somnye umntu?+ 30  Ukuba ndithabath’ inxaxheba ngokubulela, kutheni na nditshabhiswa ngoko ndikubulelelayo?+ 31  Ngoko ke, enoba niyatya okanye niyasela okanye nenza nantoni na eyenye, zonke izinto zenzeleni uzuko lukaThixo.+ 32  Kuphepheni ukuba zizikhubekiso+ kumaYuda nakumaGrike nakwibandla likaThixo, 33  kwananjengoko nam ndikholisa bonke abantu kuzo zonke izinto,+ ndingafuni ingenelo yam+ kodwa eyabona baninzi, ukuze basindiswe.+

Umbhalo osemazantsi