Emva kokuba uYesu enze ummangaliso wokondla amadoda ayi-5 000 namabhinqa nabantwana, wathi kubafundi bakhe: “Hlanganiselani ndawonye amaqhekeza aseleyo, ukuze kungabikho nto ichithwayo.” (Yoh 6:12) UYesu wabonisa ukuba uyazixabisa izinto ezisuka kuYehova ngokuthi azonge.

Kule mihla, iQumrhu Elilawulayo lizama ukuxelisa uYesu ngokuyisebenzisa kakuhle iminikelo. Ngokomzekelo, xa kwakusakhiwa ikomkhulu lehlabathi eWarwick, eNew York, abazalwana bakhetha iplani eyayiza konga imali eninzi.

SINGENZA NJANI UKUZE SINGABI NANKCITHO . . .