BUKA

Ukuthetha Kakhulu: Sukucinga ukuba umele ucacise yonke into. Ukuze ancede abantu benze isigqibo esifanelekileyo, uYesu wayesebenzisa imibuzo. (Mat 17:24-27) Imibuzo yenza isifundo sibangel’ umdla. Inceda nawe ubone ukuba umfundi uyayiqonda kwaye uyayikholelwa na le nto ayifundayo. (be 253 ¶3-4) Xa ubuza, sukungxamela impendulo, linda. Ukuba impendulo ayichananga, kunokuba uyitsho ngokwakho, buza eminye imibuzo eza kubangela ukuba ade ayichane. (be 238 ¶1-2) Thetha ngendlela eza kubangela ukuba umfundi ayibambe into ayifundayo.—be 230 ¶4.

Sukumxinanisa Ingqondo: Sukufuna ukumxelela yonke into oyaziyo ngombandela enifunda ngawo. (Yoh 16:12) Gxininisa kweyona ngongoma ibalulekileyo kwisiqendu. (be 226 ¶4-5) Iinkcukacha ezininzi, kwanezibangel’ umdla, zinokuyisitha ingongoma. (be 235 ¶3) Ukuba umfundi uyayiqonda ingongoma, dlulela kwisiqendu esilandelayo

Ukufundela Nje Ukugqiba: Injongo yethu kukufikelela intliziyo, ayikokugqiba ukufunda umbandela. (Luk 24:32) Sebenzisa amandla eLizwi likaThixo ngokugxininisa kwizibhalo eziyintloko. (2Ko 10:4; Heb 4:12; be 144 ¶1-3) Yenza imizekeliso elula. (be 245 ¶2-4) Cinga ngeengxaki anazo umfundi nezinto azikholelwayo, uze ulungelelanise umbandela nezo zinto. Mbuze imibuzo efana nale: “Uyiva njani le nto uyifundayo?” “Isifundisa ntoni ngoYehova?” “Ucinga ukuba ingakunceda njani ebomini bakho?”—be 238 ¶3-5; 259 ¶1.