KUTHENI KUBALULEKILE NJE? UYesu wafundisa ukuba abafundi bakhe babeza kubonwa ngothando. (Yoh 13:34, 35) Ukuze sibe nothando olunjengolukaKristu simele sibacingele abanye size singacaphuki msinya.​—1Ko 13:5.

SINGAYENZA NJANI LE NTO?

  • Xa umntu ethetha okanye esenza into ekuvisa ubuhlungu, yima kancinci uze ucinge ukuba ibangelwa yintoni loo nto, uze ucinge ukuba indlela oceba ukumphendula ngayo iza kuba nayiphi imiphumo.​—IMi 19:11

  • Khumbula ukuba sonke siyazenza iimpazamo, ngamanye amaxesha sithetha okanye senze izinto size sizisole emva koko

  • Lungisa ukungaboni ngasonye ngokukhawuleza

BUKELA IVIDIYO ETHI “YIBANI NOTHANDO PHAKATHI KWENU”​—KUPHEPHE UKUZICINGELA WEDWA NOKUKHAWULEZA UCAPHUKE, UZE UPHENDULE LE MIBUZO:

  • UMfundo uphendule ngendlela ebaxiweyo njani kwicebiso likaLudwe?

  • Ukunqumama kukaLudwe kumncede njani wakuphepha ukukhawuleza acaphuke?

  • Impendulo ezolileyo kaLudwe iyilungise njani le ngxaki?

Lincedakala njani ibandla ukuba siyazola xa kukho umntu osicaphukisayo?