2:28, 29

AmaKristu athanjisiweyo ayaprofeta. Athethe “izinto zobungangamela zikaThixo “aze avakalise ‘iindaba ezilungileyo zoBukumkani.” (IZe 2:11, 17-21; Mat 24:14) Ezinye izimvu ziyawaxhasa ngokwenza lo msebenzi

2:32

Kuthetha ukuthini ‘ukubiza egameni likaYehova’?

  • Ukwazi igama lakhe

  • Ukulihlonela igama lakhe

  • Ukuxhomekeka nokuthembela kuLowo unelo gama

Zibuze, ‘Ndingabaxhasa njani abathanjiswa kumsebenzi wokuprofeta?’