BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

Kutheni ubulumko bukaThixo bubalulekile nje? Bunceda abantu ababusebenzisayo bangahambi ngeendlela ezimbi, ukuze baqhubeke bephila. Buphucula ubuntu babo, indlela abathetha ngayo nezenzo zabo.

Ubulumko businceda singabi nekratshi

16:18, 19

  • Isilumko siyaqonda ukuba uMthombo wabo bonke ubulumko nguYehova

  • Abo baphumelelayo ebomini nabafumana iimbopheleleko ezininzi, mabazigade bangabi nekratshi

Ubulumko bubangela ukuba sithethe kakuhle nabanye

16:21-24

  • Isilumko sikhangela okuhle kwabanye size sithethe kamnandi ngabo

  • Into ethethwa sisilumko kulula ukuyikholelwa, sithetha izinto ezimnandi njengobusi, asikho ngqwabalala kwaye asithandi kuxambulisana