Singenza njani ukuze ‘sizalise namhlanje isandla ngesipho sikaYehova?’ (1Kr 29:5, 9, 14) Apha ngezantsi kukho iindlela esinokukhetha kuzo ukunikela ukuze sixhase umsebenzi owenziwa ngamaNgqina KaYehova, apha ekuhlaleni okanye emhlabeni wonke.

IMINIKELO EYENZIWA NGEINTANETHI NAKWIIBHOKISI ZEMINIKELO IXHASA:

 • UMSEBENZI OWENZIWA EHLABATHINI LONKE

  ukwakhiwa nokulungiswa kwamasebe neeofisi zokuguqulela

  izikolo zentlangano

  abazalwana abakwinkonzo ekhethekileyo yexesha elizeleyo

  xa kwehle intlekele

  ukuprintwa, ukwenziwa kweevidiyo nezinto ezifakwa kwizinto ze-elektroniki

 • IINDLEKO ZEBANDLA

  izinto ezithengwayo zebandla nokulungiswa kwezinto zeHolo YoBukumkani

  neminye iminikelo ethunyelwa libandla kwisebe ukuze ixhase:

  • Ulwakhiwo lweeHolo ZoBukumkani nezeeNdibano emhlabeni wonke

  • Ilungiselelo Loncedo Ehlabathini

  • eminye imisebenzi eyenziwa ehlabathini lonke

IINDIBANO ZESIPHALUKA NEZENGINGQI

Iminikelo eyenziwa kwindibano yakho yengingqi ithunyelwa kumsebenzi owenziwa ehlabathini lonke. Zonke iindleko zeendibano zengingqi, ezikhethekileyo nezezizwe ngezizwe ziye zibhatalwe ngeminikelo esuka kumsebenzi owenziwa ehlabathini lonke.

Iminikelo yesiphaluka iye iqashe iiholo zendibano, izilungise ize yenze nezinye iindleko zesiphaluka. Isiphaluka sinokugqiba ukuba sithumele imali eshiyekileyo kumsebenzi owenziwa ehlabathini lonke wamaNgqina KaYehova.