●○○ UTYELELO LOKUQALA

Umbuzo: Yintoni enokusithuthuzela xa siswelekelwe?

ISibhalo: 2Ko 1:3, 4

Umbuzo Wokubuyela: Kwenzeka ntoni kumntu xa eswelekile?

○●○ XA UBUYELA OKOKUQALA

Umbuzo: Kwenzeka ntoni kumntu xa eswelekile?

ISibhalo: INt 9:5, 10

Umbuzo Wokubuyela: UThixo usithembisa ntoni ngabantu abaswelekileyo?

○○● XA UBUYELA OKWESIBINI

Umbuzo: UThixo usithembisa ntoni ngabantu abaswelekileyo?

ISibhalo: IZe 24:15

Umbuzo Wokubuyela: Baza kuvuselwa phi abo baswelekileyo?