ISIZATHU SOKUBA KUBALULEKILE: Abantu abaninzi abanomdla kwisigidimi soBukumkani bafuna inyaniso ngoThixo. (Isa 55:6) Ukuze sibafundisa kakuhle, kufuneka simane sibuyela kubo. Abantu baneengxaki ezingafaniyo, ngoko iindlela esibenza babe nomdla ngazo ziza kwahluka. Kodwa ke, siya kuphumelela ukuba silungiselela kakuhle ngalo lonke ixesha siza kubuyela, sinenjongo yokuqalisa isifundo seBhayibhile.

INDLELA ONOKWENZA NGAYO:

  • Zimisele ukubuyela ngokukhawuleza, mhlawumbi emva kweentsuku ezimbalwa.—Mat 13:19

  • Yiba nobuhlobo uze ube nembeko. Zama ukuzola

  • Qala ngokubulisa ngobubele. Mbize ngegama lakhe umntu. Mkhumbuze isizathu sokuba ubuyele—mhlawumbi ukuze uphendule umbuzo, umphathele imagazini yakutshanje, umbonise iwebhsaythi, umdlalele ividiyo okanye umbonise indlela esiqhutywa ngayo isifundo seBhayibhile. Ncokolani ngaloo nto afuna nithethe ngayo nokuba ubungazi kuthetha ngayo.—Fil 2:4

  • Nkcenkceshela imbewu yenyaniso etyalwe entliziyweni yakhe ngokumfundela iSibhalo mhlawumbi umshiyele incwadi. (1Ko 3:6) Zama ukuba ngumhlobo wakhe

  • Yenza amalungiselelo okubuyela