Khumbula uMdali wakho Ozukileyo ngokumkhonza ngamandla akho ngoku usemtsha

12:1, 13

 • Ulutsha oluninzi lusempilweni kwaye lunamandla okwenza imisebenzi enzima

 • Ulutsha lufanele lusebenzise ixesha namandla alo ekukhonzeni uThixo ngaphambi kokuba lwaluphale

USolomon wasebenzisa izafobe ukucacisa iingxaki zokwaluphala

12:2-7

 • Ivesi 3: “Namanenekazi abona ngeefestile afumanise kumnyama”

  Amehlo anorhatyazo

 • Ivesi 4: “Iintombi zengoma zivakala kancinane”

  Iindlebe zibuthuntu

 • Ivesi 5: “Lize ligqabhuke iqunube”

  Akukho mdla wakutya