8:34

UYesu wathi: ‘Qhubeka undilandela.’ Ngoko simele sinyamezele. Unokuyenza njani le nto kwindlela . . .

  • othandaza ngayo?

  • ofunda ngayo?

  • oshumayela ngayo?

  • oya ngayo ezintlanganisweni?

  • ophendula ngayo kwiintlanganiso?