Akukho nto ivuyisa abazali abangamaKristu njengokubona umntwana wabo ‘ezincama, athabathe isibonda sakhe sentuthumbo aze aqhubeke elandela’ uYesu. (Mar 8:34; 3Yo 4) Yintoni abanokuyenza abazali ukuze bancede abantwana babo balandele uYesu, bazinikele kuYehova baze babhaptizwe? Ziziphi izinto ezibonisa ukuba abantwana bakulungele ukubhaptizwa?

Funda “Umyalezo Oya Kubazali AbangamaKristu” kwiphepha 165-166 lencwadi ethi Ukwenza Ukuthanda KukaYehova Ngolungelelwano, uze ubuze le mibuzo:

  1. Yintoni umfundi?

  2. Abazali bamele babafundise ntoni abantwana?

  3. Abantwana bangazisebenzisa njani ezi zibhalo zilandelayo, ngokobudala babo, ukuze bakufanelekele ukubhaptizwa?