Kwakutheni ukuze abapostile bangene kumgibe wokoyika abantu?

14:29, 31

  • Babezithembe kakhulu. UPetros yena wade wacinga ukuba ngoyena uza kunyaniseka kuYesu kunabo bonke abanye abapostile

14:32, 37-41

  • Zange bahlale belindile futhi bathandaze

Emva kokuba uYesu evusiwe, yintoni eyanceda abapostile ababezisola abangena kumgibe wokoyika abantu baza bashumayela nakuba babechaswa?

13:9-13

  • Basebenzisa isiluleko sikaYesu yaye loo nto yabangela ukuba bazi ukuba babeza kuchaswa baze batshutshiswe

  • Babethembele ngoYehova yaye bethandaza.—IZe 4:24, 29

Ziintoni ezinokuvavanya isibindi esinaso?