●○○ UTYELELO LOKUQALA

Umbuzo: Singayazi njani into eza kwenzeka kwixesha elizayo?

ISibhalo: Isa 46:10

Umbuzo Wokubuyela: UThixo uthembisa ukuba kuza kuba njani kwixesha elizayo?

○●○ XA UBUYELA OKOKUQALA

Umbuzo: UThixo uthembisa ukuba kuza kuba njani kwixesha elizayo?

ISibhalo: Nd 37:29

Umbuzo Wokubuyela: Singenza njani ukuze sibe khona xa zizaliseka izithembiso eziseBhayibhileni?

○○● XA UBUYELA OKWESIBINI

Umbuzo: Singenza njani ukuze sibe khona xa zizaliseka izithembiso eziseBhayibhileni?

ISibhalo: Nd 37:34

Umbuzo Wokubuyela: Yiyiphi indlela yobomi uThixo asimemela kuyo?