UEbhedi-meleki, igosa lenkundla likaKumkani uZedekiya, wayeneempawu ezibonisa ukuba uyamthanda uThixo

38:7-13

  • Waba nenkalipho ngokuya kuKumkani uZedekiya ngenxa kaYeremiya waza wahlangula uYeremiya equleni elalinodaka

  • Kwacaca ukuba unobubele ngokuthi anike uYeremiya amadlavu eengubo ezikrazukileyo neziqwenga zamalaphu ukuze iintambo zingamtyabuli