45:2-5

Kusenokwenzeka ukuba uBharuki wayelelona gosa lifundileyo kwindlu yasebukhosini. Nangona wayethembekile ekukhonzeni uYehova, nasekuncediseni uYeremiya wakha akalungelelana. Waqalisa ‘ukuzifunela izinto ezinkulu’ mhlawumbi ezifunela isikhundla esingakumbi kwinkundla yasebukhosini okanye ubunewunewu. Kwafuneka atshintshe indlela acinga ngayo ukuze asinde kwintshabalalo eyayisizela iYerusalem.