BUKELA IVIDIYO ETHI, UYEHOVA AKALULIBALI UTHANDO LWENU, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • Ziziphi iingxaki ezibangelwa kukwaluphala?

  • Luluphi uphawu oluhle umntu owaluphelelyo adla ngokuba nalo?

  • Ukuba uyingwevu okanye ingwevukazi, ukhuthazwa njani yiLevitikus 19:32 neMizekeliso 16:31?

  • UYehova ubajonga njani abakhonzi bakhe abalupheleyo abangasakwaziyo ukwenza okungakumbi entsimini?

  • Yintoni uYehova afuna siyenze nakubeni sibadala?

  • Abantu abadala banokulukhuthaza njani ulutsha?

  • Kutshanje uye wakhuthazwa njani ngumzalwana okanye ngudade osele ekhulile?