Ukuchaswa kukaYehova noYesu kwakuprofetiwe

2:1-3

  • Kwakuprofetiwe ukuba iintlanga zazingayi kufuna ukulawulwa nguYesu kodwa zaziya kufuna ukuzilawula

  • Esi siprofeto sazaliseka xa uYesu wayelapha emhlabeni ibe sinenzaliseko enkulu namhlanje

  • Umdumisi uthi iintlanga zidumzela into engavakaliyo, oko kukuthi injongo yazo ayinasihlahla ibe ayizi kuphumelela

Kuphela ngabo bahlonela uKumkani othanjisiweyo kaYehova abaya kufumana ubomi

2:8-12

  • Bonke abo bachasa uKumkani onguMesiya baya kutshatyalaliswa

  • Ngokuhlonela uNyana onguYesu, bonke abantu banokukhuseleka baze babe seluxolweni