UYehova wayelindele ukuba uYobhi athandazele uElifazi, uBhiledadi noTsofare

42:7-10

  • UYehova waxelela uElifazi, uBhiledadi noTsofare ukuba baye kuYobhi baze benze umbingelelo otshiswayo

  • UYobhi kwakulindeleke ukuba abathandazele

  • Emva kokuba uYobhi ebathandazele, wasikelelwa

UYehova wamsikelela kakhulu uYobhi ngenxa yokholo nokunyamezela kwakhe

42:10-17

  • UYehova wakususa ukubandezeleka kuYobhi waza wamphilisa

  • UYobhi wathuthuzelwa yintsapho nazizihlobo zakhe ngenxa yako konke ukubandezeleka kwakhe

  • UYehova waphinda wamnika ubutyebi uYobhi, emnika ngokuphindwe kabini koko wayephulukene nako

  • UYobhi nomfazi wakhe baba nabantwana abalishumi abangakumbi

  • UYobhi waphila eminye iminyaka eyi-140 waza wakunandipha ukubona izizukulwana ezine zomnombo wentsapho yakhe