Bukela ividiyo ethi, Sisondele Kwisiphelo Sale Nkqubo Yezinto uze uphendule le mibuzo enamazwi akuMateyu 24:34.

  • Kuthethwa ngantoni xa kusithiwa “zonke ezi zinto”?

  • Amazwi akuEksodus 1:6 asinceda njani siqonde ‘isizukulwana’?

  • UYesu wayethetha ngesiphi isizukulwana?

  • Ngawaphi amaqela amabini ‘asesi sizukulwana’?

  • Amazwi kaYesu abonisa njani ukuba isiphelo sesisondele kakhulu?