UYeremiya wayethunywe ukuba alumkise amaYuda ngentshabalalo eyayiza kubakho kuba ayemlibele uThixo wawo, uYehova. (Yer 13:25) Kwenzeka njani ukuba olu hlanga lube kule meko? Iintsapho zamaSirayeli zamlibala uThixo. Kucacile ukuba iintloko ntsapho zazingaluthobeli ulwalathiso lukaYehova olukwiDuteronomi 6:5-7.

Namhlanje, iintsapho ezomeleleyo zibangela amabandla azinze. Iintloko ntsapho zinokunceda iintsapho zazoukuba zingamlibali uYehova ngokuba noNqulo Lwentsapho olwakhayorhoqo. (Nd 22:27) Emva kokubukelaividiyo ethi: La Mazwi . . . Amele Abe Sentliziyweni Yakho”—Udliwano-ndlebe Neentsapho, phendula le mibuzo:

  • Ezinye iintsapho ziye zajongana njani ngokuphumelelayo neengxaki ezibangela kube nzima ukuba nonqulo lwentsapho?

  • Yiyiphi eminye imiphumo efumanekayo ngokuba noNqulo Lwentsapho olwakhayo rhoqo?

  • Ziziphi iingxaki ezibangela ukuba lungabikho uNqulo Lwentsapho, ibe ndiceba ukuzilungisa njani?