IMBONISELO

Umbuzo: Ngaba uyawazi la mazwi adumileyo?

Isibhalo: Yoh 3:16

Unokuthi: Le Mboniselo ichaza indlela ukubandezeleka nokufa kukaYesu okunokukunceda ngayo.

IMBONISELO (iphepha elingasemva)

Umbuzo: Jonga lo mbuzo uze ubone iindlela odla ngokuphendulwa ngazo. [Funda umbuzo wokuqala neempendulo zawo.] Ubunokuwuphendula uthini wena?

Isibhalo: Mat 4:1-4

Unokuthi: Ekubeni uMtyholi wayencokola noYesu ibe wamlinga, loo nto itheth’ ukuba akayongcinga nje embi. Ziziphi ezinye izinto ezithethwa yiBhayibhile ngoMtyholi? Eli nqaku liyanaba.

ISIMEMO SESIKHUMBUZO

Unokuthi: Sisasaza isimemo sesiganeko esibalulekileyo. [Nika umnini-mzi isimemo.] NgoMatshi 23, izigidi zabantu ehlabathini lonke ziza kube zihlanganisene ukuze zikhumbule ukufa kukaYesu Kristu ibe ziza kuphulaphula intetho yeBhayibhile efumaneka simahla ngendlela ukufa kwakhe okusinceda ngayo. Esi simemo sinexesha nendawo esiza kubanjelwa kuyo apha ekuhlaleni. Sicela uye ukuba uza kukwazi.

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa le mizekelo ingasentla ukuze uzenzele eyakho intshumayelo yasentsimini.