• Ingoma 89 Nomthandazo

  • Amazwi Okuvula (imiz. 3 nangaphantsi)

UBUTYEBI OBUPHUMA ELIZWINI LIKATHIXO

YIKHUTHALELE INTSIMI

  • Utyelelo Lokuqala: wp16.2 ngaphandle.—Beka isiseko sokubuyela. (imiz. 2 nangaphantsi)

  • Xa Ubuyela: wp16.2 ngaphandle.—Beka isiseko sokubuyela. (imiz. 4 nangaphantsi)

  • Isifundo SeBhayibhile: fg isifundo 2 ¶2-3 (imiz. 6 nangaphantsi)

INDLELA YOKUPHILA YAMAKRISTU

  • Ingoma 88

  • Melana Nengcinezelo Yoontanga!: (imiz. 15) Ingxubusho. Dlala ividiyo ekujw.org/xh ethi Melana Nengcinezelo Yoontanga! (Yiya kwindawo ethi IIMFUNDISO ZEBHAYIBHILE > ABAFIKISAYO.) Emva koko, buza le mibuzo ilandelayo: Ziziphi iingxaki abajamelana nazo abantwana esikolweni? Bangawusebenzisa njani umgaqo okwiEksodus 23:2? Ziziphi izinto ezine eziya kubanika amandla ukuze bangoyiki baze bahlale benyanisekile? Cela ulutsha lubalise amava alo amnandi.

  • ISifundo SeBhayibhile Sebandla: ia isahl. 11 ¶1-11 (imiz. 30)

  • Impinda Yeentlanganiso Elandelwa Ngamagqabantshintshi Eentlanganiso Zeveki Elandelayo (imiz. 3)

  • Ingoma 149 Nomthandazo