4:24-31

Xa wayebonisa indlela obaluleke ngayo umnqophiso omtsha kunomnqophiso woMthetho, umpostile uPawulos wathetha ‘ngesiganeko esingumfuziselo.’ Xa kulawula uKristu ne-144 000, abantu baza kukhululwa kwisono, intlungu nokufa.​—Isa 25:8, 9.

 

IKHOBOKA ELINGUHAGARE

Luhlanga lwakwaSirayeli olwalunekomkhulu iYerusalem nolwaluphantsi komnqophiso woMthetho

USARA, UMFAZI OKHULULEKILEYO

Umela iYerusalem ephezulu eyinxalenye esezulwini yentlangano kaThixo

“ABANTWANA” BAKAHAGARE

Luhlanga lwamaYuda (olwaluthembise ukuthobela uMthetho KaMoses) olwamtshutshisa laza alwamamkela uYesu

“ABANTWANA” BAKASARA

NguYesu kunye namaKristu athanjisiweyo ayi-144 000

UKUBA LIKHOBOKA LOMNQOPHISO WOMTHETHO

Lo Mthetho wawukhumbuza amaSirayeli ukuba angamakhoboka esono

UMNQOPHISO OMTSHA UYASIKHULULA

Ukuba nokholo kwidini likaKristu kuyasikhulula ekubotshelelweni nguMthetho