4:6, 7

  • Iyeza lexhala ngumthandazo

  • Kufuneka sibe nokholo xa sithandaza ukuze uYehova asinike uxolo “olungaphaya kokuqonda”

  • UYehova angasinceda sinyamezele naxa sibona ngathi asinandlela yokuphuma kwezinye iingxaki. Angade asincede ngendlela esingakhange siyicinge.​—1Ko 10:13