Abazali aboyika uThixo banqwenela ukubona abantwana babo besiba ngabakhonzi bakaThixo abathembekileyo. Bangabanceda ngokubafundisa iBhayibhile beseziintsana. (Dut 6:7; IMi 22:6) Ngaba kukho into ekufuneka bayincame ukuze benze loo nto? Kunjalo kanye! Kodwa soze bazisole ngaloo nto!—3Yo 4.

Ininzi into abazali abangayifunda kuYosefu noMariya. “Babeqhele ukuhamba unyaka nonyaka baye eYerusalem kumthendeleko wepasika,” nangona kwakungelulanga. (Luk 2:41) Kuyabonakala ukuba ukusondela kuYehova kwakuyinto ebalulekileyo kwintsapho yabo. Nanamhlanje ke, abazali bangababonisa indlela abantwana babo ngokusebenzisa naliphi na ithuba elivelayo ukuze babafundise ngomlomo nangezenzo.—Nd 127:3-5.

BUKELA IVIDIYO ETHI, BABESEBENZISA NALIPHI NA ITHUBA, UZE UPHENDULE LE MIBUZO ILANDELAYO:

  • UJon noSharon Schiller benza njani ukuze baqhubeke bekhonza uYehova ngoxa bekhulisa abantwana?

  • Kutheni abazali bemele baqeqeshe umntwana ngamnye ngendlela emfaneleyo?

  • Abazali bangabanceda njani abantwana babo bamelane neemvavanyo?

  • Ziziphi izixhobo ezilungiselelwe yintlangano kaYehova oye wazisebenzisa ukuze uncede abantwana bakho basondele kuYehova?

Ukukhonza uYehova makube yinto ebalulekileyo kwintsapho yakho